Πληροφορίες εταιρείας

Από το Δεκέμβριο του 2000, οι τίτλοι της Εταιρείας εισήχθηκαν στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου σύμφωνα με τις πρόνοιες των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμων και Κανονισμών.

Οικονομικές καταστάσεις
Η έκθεση των ανεξάρτητων ελεγκτών στις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις, περιλαμβανομένης και της γνώμης τους, ετοιμάστηκε για τα μέλη της Εταιρείας ως σώμα σύμφωνα με το Άρθρο 10(1) του κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) αριθ. 537/2014 και το Άρθρο 69 του Νόμου Ν.53(Ι)/2017, και για κανένα άλλο σκοπό. Δίνοντας αυτή τη γνώμη τους, οι ανεξάρτητοι ελεγκτές δεν αποδέχονται και δεν αναλαμβάνουν ευθύνη για οποιοδήποτε άλλο σκοπό ή προς οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο στη γνώση του οποίου αυτή η έκθεση δυνατόν να περιέλθει.
Χρηματιστηριακές ανακοινώσεις
25 Απρ 2024
Τελικά αποτελέσματα 2023 - Τελικό μέρισμα 1,0 σεντ ανά μετοχή - Καθορισμός ημερομηνίας Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 19.06.2024
15 Απρ 2024
Ειδοποίηση συνεδρίας Διοικητικού Συμβουλίου στις 25.04.2024 για έγκριση τελικών ελεγμένων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων 2023
15 Ιαν 2024
Θάνατος Μέλους ΔΣ
28 Δεκ 2023
Προκαταρκτική εκτίμηση για τα αποτελέσματα έτους 2023
15 Σεπ 2023
Ειδοποίηση συνεδρίας στις 27.09.2023 για εξαμηνιαία αποτελέσματα 2023 και προμέρισμα
09 Αυγ 2023
Αποστολή προμερίσματος για το έτος 2023
21 Ιουλ 2023
Αποστολή τελικού μερίσματος για το έτος 2022
05 Ιουλ 2023
Προμέρισμα 2023 €0,017 - Ex-dividend 14/07/2023
29 Ιουν 2023
Προκαταρκτική εκτίμηση για τα αποτελέσματα πρώτης εξαμηνίας 2023
23 Ιουν 2023
Ειδοποίηση συνεδρίας Διοικητικού Συμβουλίου για καταβολή ή μη προμερίσματος
14 Ιουν 2023
Αποφάσεις Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 2022 - Τελικό μέρισμα 2022 - Ex-dividend 22.06.2023
19 Μαΐ 2023
Αποστολή Πρόσκλησης για την Ετήσια Γενική Συνέλευση του 2022
11 Μαΐ 2023
Υπογραμμένη Δήλωση Μελών στις ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και στις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της ιθύνουσας εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2022
27 Απρ 2023
Τελικά αποτελέσματα 2022 - Τελικό μέρισμα 1,5 σεντ ανά μετοχή - Καθορισμός ημερομηνίας Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 14.06.2023
13 Απρ 2023
Ειδοποίηση συνεδρίας Διοικητικού Συμβουλίου στις 27.04.2023 για έγκριση τελικών ελεγμένων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων 2022
30 Δεκ 2022
Προκαταρκτική εκτίμηση για τα αποτελέσματα έτους 2022
07 Νοε 2022
Αποστολή δεύτερου προμερίσματος για το έτος 2022
04 Οκτ 2022
Υπογραμμένη Δήλωση Μελών στις επισκοπημένες συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για τους έξι μήνες που έληξαν στις 30 Ιουνίου 2022
28 Σεπ 2022
Αποτελέσματα πρώτης εξαμηνίας 2022 – Προμέρισμα €0,020 – Ex-dividend 07.10.2022
19 Σεπ 2022
Αποστολή προμερίσματος για το έτος 2022
16 Σεπ 2022
Ειδοποίηση συνεδρίας στις 28.09.2022 για εξαμηνιαία αποτελέσματα 2022 και προμέρισμα
10 Αυγ 2022
Προμέρισμα 2022 €0,017 - Ex dividend 22/08/2022
01 Αυγ 2022
Αποστολή τελικού μερίσματος για το έτος 2021
29 Ιουλ 2022
Ειδοποίηση συνεδρίας Διοικητικού Συμβουλίου για καταβολή ή μη προμερίσματος 2022
29 Ιουν 2022
Προκαταρκτική εκτίμηση για τα αποτελέσματα πρώτης εξαμηνίας 2022
22 Ιουν 2022
Αποφάσεις Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 2021 - Τελικό μέρισμα 2021 - Ex-dividend 30.06.2022
01 Ιουν 2022
Αποστολή Πρόσκλησης για την Ετήσια Γενική Συνέλευση του 2021
18 Μαΐ 2022
Υπογραμμένη Δήλωση Μελών στις ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και στις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της ιθύνουσας εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021
29 Απρ 2022
Τελικά αποτελέσματα 2021 - Τελικό μέρισμα 2,0 σεντ ανά μετοχή - Καθορισμός ημερομηνίας Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 22.06.2022
18 Απρ 2022
Ειδοποίηση συνεδρίας Διοικητικού Συμβουλίου στις 29.04.2022 για έγκριση τελικών ελεγμένων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων 2021
24 Μαρ 2022
Επιπρόσθετος νέος πυλώνας στρατηγικού σχεδιασμού του Συγκροτήματος Petrolina για ανάπτυξη διαφοροποιημένων εργασιών στον τομέα ανάπτυξης γης
11 Μαρ 2022
Επιπτώσεις από τον πόλεμο στην Ουκρανία
30 Δεκ 2021
Ολοκλήρωση συμφωνίας πώλησης μετοχών στο εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας VLPG Plant Ltd
28 Δεκ 2021
Προκαταρκτική εκτίμηση για τα αποτελέσματα έτους 2021
22 Νοε 2021
Ολοκλήρωση συμφωνίας αγοράς ακινήτων
26 Οκτ 2021
Αποστολή δεύτερου προμερίσματος για το έτος 2021
16 Σεπ 2021
Αποτελέσματα πρώτης εξαμηνίας 2021 - Προμέρισμα €0,025 - Ex-dividend 27.9.2021
06 Σεπ 2021
Ειδοποίηση συνεδρίας στις 16.09.2021 για εξαμηνιαία αποτελέσματα 2021 και προμέρισμα
02 Αυγ 2021
Αποστολή τελικού μερίσματος για το έτος 2020
30 Ιουν 2021
Παραίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου
30 Ιουν 2021
Προκαταρκτική εκτίμηση για τα αποτελέσματα πρώτης εξαμηνίας 2021
24 Ιουν 2021
Αγορά Ακινήτων
23 Ιουν 2021
Αποφάσεις Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 2020 - Τελικό μέρισμα 2020 - Ex-dividend 01.07.2021
02 Ιουν 2021
Αποστολή Πρόσκλησης για την Ετήσια Γενική Συνέλευση του 2020
02 Ιουν 2021
Σύναψη συμφωνίας πώλησης μετοχών στο εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας VLPG Plant Ltd
12 Μαΐ 2021
Υπογραμμένη Δήλωση Μελών στις ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και στις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της ιθύνουσας εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020
05 Μαΐ 2021
Ακύρωση από το Διοικητικό Δικαστήριο της επιβολής προστίμου από την Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού για τα έτη 2004-2006
29 Απρ 2021
Τελικά αποτελέσματα 2020 - Τελικό μέρισμα 2,5 σεντ ανά μετοχή - Καθορισμός ημερομηνίας Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 23.06.2021
22 Απρ 2021
Εξαγορά Σιλκ Οιλ Ανώνυμη Βιομηχανική - Εμπορική - Εισαγωγική - Πετρελαϊκή - Τουριστική - Ναυτιλιακή και Ξενοδοχειακή Εταιρεία (SILK OIL)
16 Απρ 2021
Ειδοποίηση συνεδρίας Διοικητικού Συμβουλίου στις 29.04.2021 για έγκριση τελικών ελεγμένων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων 2020
07 Απρ 2021
Προμέρισμα 2021 €0,017 - Ex-dividend 15.04.2021
26 Μαρ 2021
Ειδοποίηση συνεδρίας στις 6 Απριλίου 2021 για καταβολή ή μη πρώτου προμερίσματος 2021
27 Ιαν 2021
Εξαγορά Σιλκ Οιλ Ανώνυμη Βιομηχανική - Εμπορική - Εισαγωγική - Πετρελαϊκή - Τουριστική - Ναυτιλιακή και Ξενοδοχειακή Εταιρεία (SILK OIL)
31 Δεκ 2020
Eξαγορά Σιλκ Οιλ Ανώνυμη Βιομηχανική – Εμπορική - Εισαγωγική – Πετρελαϊκή - Τουριστική - Ναυτιλιακή και Ξενοδοχειακή Εταιρεία (SILK OIL)
30 Δεκ 2020
Προκαταρκτική εκτίμηση για τα αποτελέσματα έτους 2020
06 Νοε 2020
Αποστολή προμερίσματος για το έτος 2020
07 Οκτ 2020
Δήλωση Μελών στις επισκοπημένες συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για τους έξι μήνες που έληξαν στις 30 Ιουνίου 2020
30 Σεπ 2020
Αποτελέσματα πρώτης εξαμηνίας 2020 - Προμέρισμα €0,015 – Ex-dividend 9.10.2020
18 Σεπ 2020
Ειδοποίηση συνεδρίας στις 29.09.2020 για εξαμηνιαία αποτελέσματα 2020 και προμέρισμα
16 Σεπ 2020
Αποστολή τελικού μερίσματος για το έτος 2019
03 Σεπ 2020
Αγορά Δικαιώματος Μίσθωσης Ακινήτων
11 Αυγ 2020
Αποφάσεις Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 2019 - Τελικό μέρισμα 2019 - Ex-dividend 20.08.2020
10 Ιουλ 2020
Αποστολή Πρόσκλησης για την Ετήσια Γενική Συνέλευση του 2019
29 Ιουν 2020
Προκαταρκτική εκτίμηση για τα αποτελέσματα πρώτης εξαμηνίας 2020
24 Ιουν 2020
Τελικά αποτελέσματα 2019 - Τελικό μέρισμα 2,0 σεντ ανά μετοχή - Καθορισμός ημερομηνίας Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 11.08.2020
14 Μαΐ 2020
Ειδοποίηση Συνεδρίας Διοικητικού Συμβουλίου στις 23.06.2020 για έγκριση τελικών ελεγμένων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων 2019
30 Απρ 2020
Αγορά Δικαιώματος Μίσθωσης Ακινήτων
15 Απρ 2020
Ημερομηνία Συνεδρίας Διοικητικού Συμβουλίου για έγκριση της Ετήσιας Έκθεσης 2019
17 Μαρ 2020
Επηρεασμός από Κορωνοϊό (COVID-19)
12 Μαρ 2020
Επηρεασμός από Κορωνοϊό (COVID-19)
30 Δεκ 2019
Προκαταρκτική εκτίμηση για τα αποτελέσματα έτους 2019
14 Νοε 2019
Δήλωση Μελών στις επισκοπημένες συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για τους έξι μήνες που έληξαν στις 30 Ιουνίου 2019
05 Νοε 2019
Αποστολή δεύτερου προμερίσματος για το έτος 2019
27 Σεπ 2019
Αποτελέσματα πρώτης εξαμηνίας 2019 - Προμέρισμα €0,01 - Ex-dividend 08/10/2019
11 Σεπ 2019
Ειδοποίηση συνεδρίας στις 26.09.2019 για εξαμηνιαία αποτελέσματα 2019 και προμέρισμα
05 Αυγ 2019
Αποστολή τελικού μερίσματος για το έτος 2018
28 Ιουν 2019
Προκαταρκτική εκτίμηση για τα αποτελέσματα πρώτης εξαμηνίας 2019
27 Ιουν 2019
Ανανέωση Σύμβασης Ενοικίασης Κεντρικών Γραφείων
27 Ιουν 2019
Αποφάσεις Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 2018 - Τελικό μέρισμα 2018 - Ex-dividend 04.07.2019
31 Μαΐ 2019
Αποστολή Ετήσιας Έκθεσης 2018
29 Μαΐ 2019
Υπογραμμένη Δήλωση Μελών στις ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και στις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της ιθύνουσας εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018
03 Μαΐ 2019
Αποστολή προμερίσματος για το έτος 2019
25 Απρ 2019
Τελικά αποτελέσματα 2018 - Τελικό μέρισμα 2,5 σεντ ανά μετοχή - Καθορισμός ημερομηνίας Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 26.06.2019
10 Απρ 2019
Ειδοποίηση Συνεδρίας Διοικητικού Συμβουλίου στις 24.04.2019 για έγκριση τελικών ελεγμένων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων 2018
27 Μαρ 2019
Προμέρισμα 2019 €0,017 - Ex-dividend 04.04.2019
15 Μαρ 2019
Ειδοποίηση συνεδρίας στις 26 Μαρτίου 2019 για καταβολή ή μη πρώτου προμερίσματος 2019
31 Δεκ 2018
Προκαταρκτική εκτίμηση για τα αποτελέσματα έτους 2018
28 Δεκ 2018
Διορισμός Νέου Λειτουργού Συμμόρφωσης για Χρηματιστηριακά Θέματα.
20 Δεκ 2018
Πώληση ποσοστού μετοχικής συμμετοχής στη θυγατρική εταιρεία LCA Aviation Fueling System Limited
02 Νοε 2018
Αποστολή δεύτερου προμερίσματος για το έτος 2018
31 Οκτ 2018
Υπογραμμένη Δήλωση Μελών στις συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 30 Ιουνίου 2018
26 Σεπ 2018
Αποτελέσματα πρώτης εξαμηνίας 2018 - Προμέρισμα €0,017 - Ex-dividend 04/10/2018
10 Σεπ 2018
Ειδοποίηση συνεδρίας στις 25.09.2018 για εξαμηνιαία αποτελέσματα 2018 και προμέρισμα
01 Αυγ 2018
Αποστολή τελικού μερίσματος για το έτος 2017
29 Ιουν 2018
Προκαταρκτική εκτίμηση για τα αποτελέσματα πρώτης εξαμηνίας 2018
28 Ιουν 2018
Αποφάσεις Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 2017 - Τελικό μέρισμα 2017 - Ex-dividend 05.07.2018
15 Ιουν 2018
Αποστολή προμερίσματος για το έτος 2018
05 Ιουν 2018
Αποστολή Ετήσιας Έκθεσης 2017
22 Μαΐ 2018
Αποφάσεις για αλλαγή στη δομή του Διοικητικού Συμβουλίου και για καταβολή προμερίσματος 2018
09 Μαΐ 2018
Ειδοποίηση Συνεδρίας Διοικητικού Συμβουλίου στις 21.05.2018
30 Απρ 2018
Διόρθωση στην Έκθεση Ανεξάρτητου Ελεγκτή στην Ετήσια Έκθεση 2017
27 Απρ 2018
Τελικά αποτελέσματα 2017 - Τελικό μέρισμα 2,5 σεντ ανά μετοχή - Καθορισμός ημερομηνίας Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 27.06.2018
20 Απρ 2018
Σύναψη συμφωνίας μετόχων για δημιουργία κοινοπραξίας διαχείρισης υγραερίου στο Βασιλικό
13 Απρ 2018
Ειδοποίηση Συνεδρίας Διοικητικού Συμβουλίου στις 26.04.2018 για έγκριση τελικών ελεγμένων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων 2017
07 Φεβ 2018
Διορισμός νέου ανεξάρτητου μέλους στην Επιτροπή Ελέγχου
18 Ιαν 2018
Σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για διορισμό νέου ανεξάρτητου μέλους στην Επιτροπή Ελέγχου - Ειδοποίηση - Πληρεξούσιο έγγραφο
29 Δεκ 2017
Προκαταρκτική εκτίμηση για τα αποτελέσματα έτους 2017
13 Δεκ 2017
Αποχώρηση μέλους στην κοινοπραξία VLPG Plant Ltd
15 Νοε 2017
Επιβολή προστίμου από Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού για τα έτη 2004-2006
15 Νοε 2017
Υπογραμμένη Δήλωση Μελών στις συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 30 Ιουνίου 2017
20 Οκτ 2017
Αποστολή προμερίσματος για το έτος 2017
14 Σεπ 2017
Αποτελέσματα πρώτης εξαμηνίας 2017 - Προμέρισμα €0,015 - Ex-dividend 25.09.2017
08 Σεπ 2017
Πώληση ποσοστού μετοχικής συμμετοχής στη θυγατρική εταιρεία LCA Aviation Fueling System Limited
28 Αυγ 2017
Ειδοποίηση συνεδρίας στις 14.09.2017 για εξαμηνιαία αποτελέσματα 2017 και προμέρισμα
04 Αυγ 2017
Αποστολή τελικού μερίσματος για το έτος 2016
29 Ιουν 2017
Αποφάσεις Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 2016 - Τελικό μέρισμα 2016 – Ex-dividend 06.07.2017
28 Ιουν 2017
Προκαταρκτική εκτίμηση για τα αποτελέσματα πρώτης εξαμηνίας 2017
01 Ιουν 2017
Αποστολή Ετήσιας Έκθεσης 2016
28 Απρ 2017
Τελικά αποτελέσματα 2016 - Τελικό μέρισμα 2,0 σεντ ανά μετοχή - Καθορισμός ημερομηνίας Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 28.06.2017
13 Απρ 2017
Ειδοποίηση Συνεδρίας Διοικητικού Συμβουλίου στις 28.04.2017 για έγκριση τελικών ελεγμένων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων 2016
07 Απρ 2017
Αποστολή δεύτερου προμερίσματος για το έτος 2016
01 Μαρ 2017
Δεύτερο προμέρισμα 2016 €0,017 - Ex-dividend 09.03.2017
17 Φεβ 2017
Ειδοποίηση συνεδρίας στις 28 Φεβρουαρίου 2017 για καταβολή ή μη δεύτερου προμερίσματος
09 Ιαν 2017
Διορισμός νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου
30 Δεκ 2016
Προκαταρκτική εκτίμηση για τα αποτελέσματα έτους 2016
16 Δεκ 2016
Πώληση μετοχικής συμμετοχής στη συνδεδεμένη εταιρεία Superlube Ltd
08 Νοε 2016
Διορισμός Εσωτερικού Ελεγκτή
05 Οκτ 2016
Αποστολή προμερίσματος για το έτος 2016
06 Σεπ 2016
Επένδυση στην δημόσια εταιρεία Balltown Holdings Public Limited
30 Αυγ 2016
Κοινοποίηση κράτους μέλους καταγωγής
30 Αυγ 2016
Αποτελέσματα πρώτης εξαμηνίας 2016 - Προμέρισμα €0,022 - Ex-dividend 08.09.2016
08 Αυγ 2016
Ειδοποίηση συνεδρίας στις 29.08.2016 για εξαμηνιαία 2016 και προμέρισμα
04 Αυγ 2016
Αποστολή τελικού μερίσματος για το έτος 2015
29 Ιουν 2016
Αποφάσεις Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 2015 - Τελικό μέρισμα 2015 - Ex-dividend 07.07.2016
24 Ιουν 2016
Προκαταρκτική εκτίμηση για τα αποτελέσματα πρώτης εξαμηνίας 2016
21 Ιουν 2016
Σύναψη συμφωνίας μετόχων για δημιουργία κοινοπραξίας διαχείρισης υγραερίου στο Βασιλικό
02 Ιουν 2016
Αποστολή Ετήσιας Έκθεσης 2015
16 Μαΐ 2016
Mη Ελεγμένη Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης για την περίοδο 01.01.2016 - 16.05.2016
22 Απρ 2016
Συνεδρία για Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης για το πρώτο εξάμηνο του 2016
19 Απρ 2016
Τελικά αποτελέσματα 2015 - Τελικό μέρισμα 2,5 σεντ ανά μετοχή - Καθορισμός ημερομηνίας Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 28.06.2016
06 Απρ 2016
Ειδοποίηση Συνεδρίας Διοικητικού Συμβουλίου στις 19.04.2016 για έγκριση τελικών ελεγμένων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων 2015
04 Απρ 2016
Αποστολή δεύτερου προμερίσματος για το έτος 2015
23 Φεβ 2016
Ενδεικτικά αποτελέσματα 2015 - Δεύτερο προμέρισμα €0,0289 - Ex-dividend 03.03.2016
11 Φεβ 2016
Ειδοποίηση συνεδρίας στις 23 Φεβρουαρίου 2016 για αποτελέσματα έτους 2015 και δεύτερο προμέρισμα.
30 Δεκ 2015
Προκαταρκτική εκτίμηση για τα αποτελέσματα έτους 2015
17 Νοε 2015
Μη Ελεγμένη Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης για την περίοδο 01.07.2015 - 17.11.2015
05 Νοε 2015
Συνεδρία για Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης για το δεύτερο εξάμηνο του 2015
11 Σεπ 2015
Αποστολή προμερίσματος για το έτος 2015
10 Αυγ 2015
Αποτελέσματα πρώτης εξαμηνίας 2015 - Προμέρισμα €0,010 - Ex-dividend 20.08.2015
24 Ιουλ 2015
Αποστολή τελικού μερίσματος για το έτος 2014
15 Ιουλ 2015
Ειδοποίηση συνεδρίας στις 07.08.2014 για εξαμηνιαία 2015 και προμέρισμα
19 Ιουν 2015
Προκαταρκτική εκτίμηση για τα αποτελέσματα πρώτης εξαμηνίας 2015
18 Ιουν 2015
Αποφάσεις Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 2014 - Τελικό μέρισμα 2014 - Ex-dividend 25.07.2015
21 Μαΐ 2015
Αποστολή Ετήσιας Έκθεσης 2014
18 Μαΐ 2015
Mη Ελεγμένη Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης για την περίοδο 01.01.2015 - 18.05.2015
04 Μαΐ 2015
Συνεδρία για Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης για το πρώτο εξάμηνο του 2015
09 Απρ 2015
Τελικά αποτελέσματα 2014 - Τελικό μέρισμα 1,7 σεντ ανά μετοχή - Καθορισμός ημερομηνίας Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 17.06.2015
03 Απρ 2015
Αποστολή δεύτερου προμερίσματος για το έτος 2014
27 Μαρ 2015
Ειδοποίηση Συνεδρίας Διοικητικού Συμβουλίου στις 08.04.2015 για έγκριση τελικών ελεγμένων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων 2014
25 Φεβ 2015
Ενδεικτικά Αποτελέσματα 2014 - Δεύτερο προμέρισμα €0,017 - Ex-dividend 05.03.2015
12 Φεβ 2015
Ειδοποίηση συνεδρίας στις 25 Φεβρουαρίου 2015 για τελικά αποτελέσματα έτους 2014 και δεύτερο προμέρισμα
30 Δεκ 2014
Προκαταρκτική εκτίμηση για τα αποτελέσματα έτους 2014
17 Νοε 2014
Μη Ελεγμένη Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης για την περίοδο 01.07.2014 – 17.11.2014
05 Νοε 2014
Συνεδρία για Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης για το δεύτερο εξάμηνο του 2014
02 Οκτ 2014
Αποστολή προμερίσματος για το έτος 2014
27 Αυγ 2014
Αποτελέσματα πρώτης εξαμηνίας 2014 - Προμέρισμα €0,017 - Ex-dividend 08.09.2014
04 Αυγ 2014
Ειδοποίηση συνεδρίας στις 27.08.2014 για εξαμηνιαία 2014 και προμέρισμα
01 Αυγ 2014
Αποστολή τελικού μερίσματος για το έτος 2013
25 Ιουλ 2014
Συμφωνία για την κατασκευή και διαχείριση τερματικού καυσίμων αεροσκαφών στο αεροδρόμιο Λάρνακας
27 Ιουν 2014
Αποφάσεις Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 2013 – Τελικό μέρισμα 2013 - Ex-dividend 02.07.2014
27 Ιουν 2014
Προκαταρκτική εκτίμηση για τα αποτελέσματα πρώτης εξαμηνίας 2014
27 Ιουν 2014
Πώληση ποσοστού μετοχών που κατέχει η Petrolina (Holdings) Public Ltd στην Ελληνική Εταιρεία Αεροπορικών Καυσίμων (ΕΕΑΚ) Α.Ε.
02 Ιουν 2014
Αποστολή Ετήσιου Δελτίου 2013
30 Μαΐ 2014
Αποστολή Ετήσιας Έκθεσης 2013
30 Μαΐ 2014
Αλλαγές στη σύνθεση και δομή του Διοικητικού Συμβουλίου
16 Μαΐ 2014
Μη Ελεγμένη Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης για την περίοδο 01.01.2014 – 16.05.2014
05 Μαΐ 2014
Συνεδρία για Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης για το πρώτο εξάμηνο του 2014
30 Απρ 2014
Τελικά αποτελέσματα 2013 – Τελικό μέρισμα 1,7 σεντ ανά μετοχή – Καθορισμός ημερομηνίας Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 26.06.2014
04 Απρ 2014
Αποστολή τρίτου προμερίσματος για το έτος 2013
03 Απρ 2014
Ειδοποίηση Συνεδρίας Διοικητικού Συμβουλίου στις 29.4.2014 για έγκριση τελικών ελεγμένων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων 2013
27 Φεβ 2014
Ενδεικτικά Αποτελέσματα 2013 - Τρίτο προμέρισμα €0,017 - Ex-dividend 05.03.2014
13 Φεβ 2014
Ειδοποίηση συνεδρίας στις 26 Φεβρουαρίου 2014 για τελικά αποτελέσματα έτους 2013 και τρίτο προμέρισμα
31 Δεκ 2013
Προκαταρκτική εκτίμηση για τα αποτελέσματα έτους 2013
20 Δεκ 2013
Αλλαγή Γραμματέα
13 Δεκ 2013
Αποστολή 2ου προμερίσματος για το έτος 2013
14 Νοε 2013
Mη Ελεγμένη Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης για την περίοδο 01.07.2013 - 14.11.2013
04 Νοε 2013
Συνεδρία για Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης για το δεύτερο εξάμηνο του 2013
04 Οκτ 2013
Αποστολή προμερίσματος για το έτος 2013
28 Αυγ 2013
Αποτελέσματα πρώτης εξαμηνίας 2013 - Προμέρισμα €0,017 - Ex-dividend 11.9.2013
07 Αυγ 2013
Ειδοποίηση συνεδρίας στις 27.08.2013 για εξαμηνία 2013 και προμέρισμα
05 Αυγ 2013
Εξαγορά Ελληνικής Εταιρείας Αεροπορικών Καυσίμων (ΕΕΑΚ) Α.Ε.
02 Αυγ 2013
Αποστολή τελικού μερίσματος για το έτος 2012
27 Ιουν 2013
Αποφάσεις Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 2012 - Τελικό μέρισμα 2012 - Ex-dividend 02.07.2013
26 Ιουν 2013
Προκαταρκτική εκτίμηση για τα αποτελέσματα πρώτης εξαμηνίας 2013
26 Ιουν 2013
Πώληση ποσοστού μετοχών που κατέχει η Petrolina (Holdings) Public Ltd στην PPT Aviation Services Ltd
03 Ιουν 2013
Αποστολή Ετήσιας Έκθεσης 2012
03 Ιουν 2013
Δημοσίευση Ετήσιου Δελτίου 2012
13 Μαΐ 2013
Μη Ελεγμένη Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης για την περίοδο 01.01.2013-13.05.2013
25 Απρ 2013
Τελικά αποτελέσματα 2012 - Τελικό μέρισμα 1,7 σεντ ανά μετοχή - Καθαρισμός ημερομηνίας Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 26.6.2013
25 Απρ 2013
Συνεδρία για Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης για το πρώτο εξάμηνο του 2013
17 Απρ 2013
Αποστολή δεύτερου προμερίσματος για το έτος 2012
11 Απρ 2013
Νέα ημερομηνία καταβολής 2ου προμερίσματος 2012
02 Απρ 2013
Επηρεασμός από αποφάσεις Eurogroup
02 Απρ 2013
Μετάθεση ημερομηνίας καταβολής 2ου προμερίσματος 2012
02 Απρ 2013
Ειδοποίηση Συνεδρίας Διοικητικού Συμβουλίου στις 24.4.2013 για έγκριση τελικών ελεγμένων ενοποιημένων οικονομικών καταστάστεων 2012
28 Φεβ 2013
Αγορά επιχειρηματικών ακινήτων και εξοπλισμού
26 Φεβ 2013
Ενδεικτικά Αποτελέσματα 2012 - Δεύτερο προμέρισμα €0,017 - Ex-dividend 06.03.2013
14 Φεβ 2013
Ειδοποίηση συνεδρίας στις 25 Φεβρουαρίου 2013 για τελικά αποτελέσματα έτους 2012 και δεύτερο προμέρισμα
28 Δεκ 2012
Αγορά επιχειρηματικών ακινήτων και εξοπλισμού
28 Δεκ 2012
Προκαταρκτική εκτίμηση για τα αποτελέσματα έτους 2012
14 Δεκ 2012
Αγορά επιχειρηματικών ακινήτων και εξοπλισμού
15 Νοε 2012
Mη Ελεγμένη Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης για την περίοδο 01.07.2012 - 15.11.2012
02 Νοε 2012
Συνεδρία για Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης για το δεύτερο εξάμηνο του 2012
31 Οκτ 2012
Αγορά γης και εξοπλισμού στην περιοχή Βασιλικού
04 Οκτ 2012
Αποστολή προμερίσματος για το έτος 2012
28 Αυγ 2012
Αποτελέσματα πρώτης εξαμηνίας 2012 - Προμέρισμα €0,019 - Ex-dividend 10.9.2012
16 Αυγ 2012
Αγορά γης και εξοπλισμού στην περιοχή Βασιλικού
06 Αυγ 2012
Ειδοποίηση συνεδρίας στις 28.8.2012 για εξαμηνιαία 2012 και προμέρισμα
03 Αυγ 2012
Αποστολή τελικού μερίσματος για το έτος 2011
27 Ιουν 2012
Προκαταρκτική εκτίμηση για τα αποτελέσματα πρώτης εξαμηνίας 2012
26 Ιουν 2012
Αποφάσεις Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 2011-Τελικό μέρισμα 2011 - Ex-dividend 02.07.2012
31 Μαΐ 2012
Αποστολή Ετήσιας Έκθεσης 2011
31 Μαΐ 2012
Δημοσίευση Ετήσιου Δελτίου 2011
16 Μαΐ 2012
Mη Ελεγμένη Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης για την περίοδο 01.01.2012 - 16.05.2012
14 Μαΐ 2012
Συμμετοχή στο 2ο γύρο αδειοδότησης σε σχέση με την αναζήτηση, εξερεύνηση και παραγωγή υδρογονανθράκων που βρίσκονται στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κυπριακής Δημοκρατίας
11 Μαΐ 2012
Έγγραφο διορισμού πληρεξούσιου αντιπρόσωπου στην Ετήσια Γενική Συνέλευση
04 Μαΐ 2012
Ενημέρωση απόκτησης από μέτοχο σημαντικής συμμετοχής βάσει του Άρθρου 172
27 Απρ 2012
Συνεδρία για Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης για το πρώτο εξάμηνο του 2012
17 Απρ 2012
Τελικά αποτελέσματα 2011 - Τελικό μέρισμα 1,7 σεντ ανά μετοχή - Καθορισμός ημερομηνίας Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης στις 25.06.2012
12 Απρ 2012
Συμμετοχή στο 2ο γύρο αδειοδότησης σε σχέση με την αναζήτηση, εξερεύνηση και παραγωγή υδρογονανθράκων που βρίσκονται στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κυπριακής Δημοκρατίας
05 Απρ 2012
Συνεδρία Διοικητικού Συμβουλίου για έγκριση τελικών ελεγμένων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων 2011
04 Απρ 2012
Αποστολή δεύτερου προμερίσματος για το έτος 2011
28 Φεβ 2012
Ενδεικτικά αποτελέσματα 2011 - Δεύτερο προμέρισμα €0,034 – Ex-dividend 07.03.2012
28 Φεβ 2012
PHL - Διόρθωση για δεύτερο προμέρισμα
09 Φεβ 2012
Ειδοποίηση συνεδρίας στις 24 Φεβρουαρίου 2012 για τελικά αποτελέσματα έτους 2011 και δεύτερο προμέρισμα
30 Δεκ 2011
Προκαταρκτική εκτίμηση για τα αποτελέσματα έτους 2011
17 Νοε 2011
Μη Ελεγμένη Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης για την περίοδο 01.07.2011-17.11.2011
01 Νοε 2011
Συνεδρία για Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης για το δεύτερο εξάμηνο του 2011
05 Οκτ 2011
Αποστολή προμερίσματος για το έτος 2011
29 Αυγ 2011
Αποτελέσματα πρώτης εξαμηνίας 2011 – Προμέρισμα €0,034 – Ex-dividend 12.09.2011
11 Αυγ 2011
Ειδοποίηση συνεδρίας στις 29.08.2011 για εξαμηνιαία 2011 και προμέρισμα
05 Αυγ 2011
Αποστολή τελικού μερίσματος 2010
02 Αυγ 2011
Εξαγορά μετοχών PPT Aviation Services Ltd από Chevron Ltd
28 Ιουλ 2011
Εξαγορά μετοχών P.P.T Aviation Services Ltd από Chevron Ltd
29 Ιουν 2011
Αποφάσεις Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 2010-Τελικό μέρισμα 2010 - Ex-dividend 05.07.2011
28 Ιουν 2011
Προκαταρκτική εκτίμηση για τα αποτελέσματα πρώτης εξαμηνίας 2011
06 Ιουν 2011
Δημοσίευση Ετήσιου Δελτίου 2010
01 Ιουν 2011
Αποστολή Ετήσιας Έκθεσης 2010
26 Μαΐ 2011
Απόφαση Ανωτάτου Δικαστηρίου στην προσφυγή εναντίον της ΕΠΑ
16 Μαΐ 2011
Mη Ελεγμένη Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης για την περίοδο 01.01.2011 - 16.05.2011
03 Μαΐ 2011
Συνεδρία για Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης για το πρώτο εξάμηνο του 2011
29 Απρ 2011
Τελικά αποτελέσματα 2010 - Tελικό μέρισμα 1,7 σεντ ανά μετοχή - Kαθορισμός ημερομηνίας Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης στις 28.06.2011
06 Απρ 2011
Συνεδρία Διοικητικού Συμβουλίου για έγκριση τελικών ελεγμένων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων 2010
05 Απρ 2011
Αποστολή δεύτερου προμερίσματος για το έτος 2010
25 Φεβ 2011
Ενδεικτικά αποτελέσματα 2010 - Δεύτερο προμέρισμα €0,017 – Ex-dividend 09.03.2011
08 Φεβ 2011
Ειδοποίηση συνεδρίας στις 24 Φεβρουαρίου 2011 για τελικά αποτελέσματα έτους 2010 και δεύτερο προμέρισμα
29 Δεκ 2010
Προκαταρκτική εκτίμηση για τα αποτελέσματα έτους 2010
17 Νοε 2010
Μη Ελεγμένη Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης για την περίοδο 01.07.2010-17.11.2010
03 Νοε 2010
Συνεδρία για Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης
05 Οκτ 2010
Αποστολή προμερίσματος 2010
25 Αυγ 2010
Αποτελέσματα πρώτης εξαμηνίας 2010 – Προμέρισμα €0,017 – Ex-dividend 08.09.2010
06 Αυγ 2010
Ειδοποίηση συνεδρίας στις 24.08.2010 για εξαμηνιαία 2010 και προμέρισμα
16 Ιουλ 2010
Αποστολή τελικού μερίσματος 2009
29 Ιουν 2010
Προκαταρκτική εκτίμηση για τα αποτελέσματα πρώτης εξαμηνίας 2010
24 Ιουν 2010
Αποφάσεις Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 2009 - Τελικό μέρισμα 2009- Ex-dividend 28.06.2010
28 Μαΐ 2010
Δημοσίευση Ετήσιου