Όροι & Προϋποθέσεις MyPetrolina

1.    ΟΡΙΣΜΟΙ

Οι παρόντες Όροι & Προϋποθέσεις περιλαμβάνουν τους εξής ορισμούς:

Εφαρμογή σημαίνει την εφαρμογή με το όνομα ‘MyPetrolina’ η οποία είναι προσβάσιμη από το διαδίκτυο και φορητές συσκευές· 

Εταιρεία σημαίνει την Petrolina (Holdings) Public Limited, με έδρα στην οδό Κιλκίς 1, 6015 Λάρνακα·

Μέλος σημαίνει το πρόσωπο το οποίο δημιουργεί λογαριασμό και χρησιμοποιεί την Εφαρμογή·   

Σχέδιο MyPetrolina περιλαμβάνει τα κύρια προγράμματα/χαρακτηριστικά (Βαθμοί, Αυτοκόλλητα και Σχέδια Κληρώσεων) της Εφαρμογής

Σχέδιο Βαθμών σημαίνει το πρόγραμμα επιβράβευσης των πιστών πελατών της Εταιρείας, το οποίο παρέχει εκπτώσεις και επιβραβεύσεις στα Μέλη της Εφαρμογής, υπό την επιφύλαξη  των παρόντων Όρων ως τροποποιούνται από καιρού εις καιρόν·

Σχέδιο Αυτοκόλλητων σημαίνει το πρόγραμμα επιβράβευσης (Continuity program) της Εταιρείας το οποίο διεξάγεται ορισμένες φορές τον χρόνο, μέσω του οποίου συλλέγονται αυτοκόλλητα (είτε σε ηλεκτρονική ή σε έντυπη μορφή) και αγοράζονται προϊόντα με έκπτωση, υπό την επιφύλαξη των όρων εκάστης προωθητικής ενέργειας· 

Όροι σημαίνει τους παρόντες Όρους & Προϋποθέσεις και οποιεσδήποτε τροποποιήσεις σε αυτούς.

Σχέδιο Κληρώσεων σημαίνει τις κληρώσεις για προϊόντα, ή δώρο-κουπόνια, υπό την επιφύλαξη  των παρόντων Όρων ως τροποποιούνται από καιρού εις καιρόν·
    
Η χρήση της Εφαρμογής απαιτεί την ανεπιφύλακτη αποδοχή των ακόλουθων Όρων χρήσης, οι οποίοι τυγχάνουν εφαρμογής επί του συνόλου του περιεχομένου, γραφικών, εικόνων, φωτογραφιών και αρχείων που περιέχονται σε αυτήν. O χρήστης της Εφαρμογής οφείλει, επομένως, να διαβάσει προσεκτικά τους παρόντες Όρους πριν την επισκεφθεί ή την χρησιμοποιήσει. Εάν (οι Όροι) δεν είναι αποδεκτοί, ο χρήστης οφείλει να τερματίσει τη χρήση της Εφαρμογής.

Οι ακόλουθοι Όροι διαβάζονται και εφαρμόζονται μαζί με την Δήλωση Απορρήτου της Εταιρείας, η οποία βρίσκεται στην ιστοσελίδα [www.petrolina.com.cy]. Η χρήση των προσωπικών σας δεδομένων διέπεται από την Δήλωση Απορρήτου της Εταιρείας, η οποία αποτελεί μέρος αυτών των Όρων.

2.    ΕΙΣΑΓΩΓΗ

2.1.    Οι Όροι ρυθμίζουν όλες τις λειτουργίες που διενεργούνται μέσω της Εφαρμογής. Οι Όροι εφαρμόζονται στην χρήση του λογαριασμού σας εντός της Εφαρμογής και διέπουν την σχέση μεταξύ της Εταιρείας (εμείς ή εμάς) και του Μέλους (εσείς ή εσάς).

2.2.    Στόχος των Σχεδίων Βαθμών και Αυτοκόλλητων είναι η επιβράβευση των πελατών λιανικής της Εταιρείας με ειδικές εκπτώσεις και/ή προσφορές στο πλαίσιο διεξαγωγής προωθητικών ενεργειών, καθώς και η ενημέρωση των Μελών αναφορικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Εταιρείας ως ορίζονται στους Όρους. Οι πελάτες της Εταιρείας που χρησιμοποιούν Petrolina Cards ή/και Local Cards με τις αγορές τους δεν έχουν τη δυνατότητα να λάβουν μέρος στο Σχέδιο MyPetrolina. 

2.3.    Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στους Όρους ανά πάσα στιγμή μέσω της Εφαρμογής και μπορείτε επίσης να τους βρείτε στην ιστοσελίδα της Εταιρείας [www.petrolina.com.cy].

2.4.    Το Σχέδιο Βαθμών και Αυτοκόλλητων ισχύουν μόνο σε τοπικό επίπεδο, ήτοι εντός της επικράτειας της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

2.5.    Το Σχέδιο Κληρώσεων ισχύει μόνο για μέλη MyPetrolina

3.    ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

3.1.    Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Εφαρμογή για προσωπική και έννομη χρήση, σύμφωνα με τους παρόντες Όρους, και δεν έχετε το δικαίωμα να αντιγράψετε ή να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε υλικό από την Εφαρμογή για οποιονδήποτε εμπορικό σκοπό. 

3.2.    Οφείλετε να χρησιμοποιήσετε τις πληροφορίες και τα δεδομένα που περιέχονται στην Εφαρμογή με έννομο τρόπο ο οποίος να συμβαδίζει με καλή πίστη και δίκαια πρακτική. Αντιθέτως, αναλαμβάνετε την ευθύνη να αποκαταστήσετε οποιαδήποτε ζημιά τυχόν υποστούμε ως αποτέλεσμα της παράνομης ή αθέμιτης χρήσης από εσάς. 

3.3.    Επιπλέον, απαγορεύεται να εισάγετε οποιοδήποτε κακόβουλο λογισμικό ή δεδομένα στην Εφαρμογή μας με οποιονδήποτε τρόπο, τα οποία ενδεχομένως να αλλοιώσουν την εμφάνιση και πληρότητα των δεδομένων και την οργάνωση της Εφαρμογής. Σε τέτοια περίπτωση, διαφυλάσσουμε το δικαίωμα να λάβουμε οποιαδήποτε κατάλληλα νομικά μέτρα για την αποκατάσταση τυχόν ζημιάς την οποία ενδεχομένως υποστούμε. 
 
3.4.    Το περιεχόμενο των σελίδων της Εφαρμογής (ενδεικτικά αναφερόμενες, εικόνες, εμπορικά σήματα, γραφικά, φωτογραφίες, σχέδια, κείμενο, παρεχόμενες υπηρεσίες, και γενικά όλα τα αρχεία αυτής της Εφαρμογής) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία μας, εγγεγραμμένα εμπορικά σήματα και υπηρεσιακά σήματα, και προστατεύονται βάσει των σχετικών διατάξεων του Κυπριακού δικαίου, του Ευρωπαϊκού δικαίου, και των διεθνών συνθηκών. Κανένα από αυτά δεν μπορεί επομένως να πουληθεί εν μέρει ή εξ ολοκλήρου, να αντιγραφεί, τροποποιηθεί, αναπαραχθεί, αναδημοσιευτεί, ληφθεί ηλεκτρονικά (download), μεταβιβαστεί, ή διατεθεί με οποιονδήποτε τρόπο.

3.5.    Η πνευματική ιδιοκτησία επί ολόκληρου του υλικού στην Εφαρμογή και η οποία παρέχεται ως μέρος του Σχεδίου MyPetrolina ανήκει σε εμάς ή στους αδειοδοτημένους παρόχους μας. 

3.6.    Ορισμένα προγράμματα/σχέδια της Εφαρμογής ενδεχομένως να χρειάζονται πρόσβαση στην κάμερα, στο σύστημα push notifications και τo σύστημα γεωτοποθεσίας της συσκευής σας για να μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν. Θα ζητήσουμε την συγκατάθεσή σας πριν αποκτήσουμε πρόσβαση σε αυτές τις λειτουργίες.

4.    ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

4.1.    Για να επιτρέπεται η δημιουργία λογαριασμού στην Εφαρμογή, πρέπει να είστε άνω των 17 ετών.  

4.2.    Οποιοδήποτε πρόσωπο χρησιμοποιεί Petrolina Cards ή/και Local Cards δεν θα έχει την δυνατότητα να συμμετέχει στο Σχέδιο MyPetrolina.  

4.3.    Μέλη τα οποία έχουν οφειλές στην Εταιρεία δεν μπορούν να εξαργυρώσουν τυχόν βαθμούς για να αγοράσουν προϊόντα ή για οποιονδήποτε άλλο σκοπό.

4.4.    Λογαριασμοί στην Εφαρμογή θα δημιουργούνται και θα εκδίδονται μόνο σε φυσικά πρόσωπα, χωρίς χρέωση, και χωρίς υποχρέωση αγοράς προϊόντων από εμάς.

4.5.    Ο λογαριασμός εκάστου νέου Μέλους της Εφαρμογής είναι αυστηρώς ατομικός και δεν δύναται να μεταβιβαστεί σε άλλο άτομο. Έκαστο Μέλος, επομένως, θα επιβραβεύεται με βαθμούς επιβράβευσης οι οποίοι θα αναλογούν στις αγορές του από τα πρατήρια μας, καθώς και με συμμετοχή  στο Σχέδιο Αυτοκόλλητων και στο Σχέδιο Κληρώσεων, εφόσον ισχύουν κατά τον εν λόγω χρόνο. 

4.6.    Η εγγραφή στο Σχέδιο MyPetrolina γίνεται ηλεκτρονικά από το Μέλος, το οποίο κατέβασε ηλεκτρονικά την Εφαρμογή και εισάγει τις πληροφορίες που χρειάζονται για τη δημιουργία λογαριασμού στο ηλεκτρονικό έντυπο αίτησης στην Εφαρμογή.

4.7.    Μια προϋπόθεση για την επιτυχή εγγραφή είναι η συμπλήρωση όλων των απαραίτητων στοιχείων στο έντυπο αίτησης, η αποδοχή των Όρων και η αναγνώριση ότι έχετε διαβάσει την Δήλωση Απορρήτου. Επιφυλάσσουμε το δικαίωμα να αρνηθούμε εγγραφή στο Σχέδιο MyPetrolina χωρίς αιτιολόγηση. Σε περίπτωση που ένας αιτητής υποβάλει ψευδείς πληροφορίες σε εμάς, ο αιτητής θα είναι υπεύθυνος έναντι της Εταιρείας αναφορικά με οποιεσδήποτε ζημιές, τις οποίες ενδεχομένως να υποστεί. 

4.8.    Αποτελεί ευθύνη σας να μας ενημερώσετε αναφορικά με τυχόν αλλαγές στα προσωπικά σας στοιχεία τα οποία παρέχονται μέσω του αρχικού έντυπου αίτησης όταν δημιουργείτε λογαριασμό στην Εφαρμογή. Για να επικαιροποιήσετε τα στοιχεία σας, μπορείτε να προβείτε σε όλες τις απαραίτητες αλλαγές στο προφίλ σας μέσω της Εφαρμογής ή μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος στην διεύθυνση [MyPetrolina@petrolina.com.cy]. 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

5.    ΣΧΕΔΙΟ ΒΑΘΜΩΝ

5.1.    H Εφαρμογή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την συλλογή βαθμών μέσω συναλλαγών σε πρατήρια Petrolina, Agip, και Eni στην Κύπρο.

5.2.    Οι βαθμοί που συλλέγονται μέσω συναλλαγών σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni έχουν ως εξής:

5.2.1.    Καύσιμα κίνησης P-EnergyMax (Αμόλυβδη 95/98, Eurodiesel): 1 ευρώ = 1 βαθμός
5.2.2.    Λιπαντικά Eni: 1 ευρώ = 1 βαθμός

5.3.    Ορισμένες προωθητικές ενέργειες θα σας απονείμουν περισσότερους βαθμούς κατά τη διάρκεια μιας συγκεκριμένης προωθητικής ενέργειας. Θα κοινοποιούμε ειδοποιήσεις για να σας ενημερώνουμε σχετικά με τις ημερομηνίες αυτών των προωθητικών ενεργειών.

5.4.    Οι βαθμοί που συλλέγονται μέσω του Σχέδιου Βαθμών θα λήγουν εντός 3 (τριών) ετών από το έτος συλλογής τους και η ημερομηνία ενδεχομένως να τροποποιηθεί χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Για παράδειγμα, βαθμοί που συλλέχθηκαν εντός του 2022, από την 1η Ιανουαρίου 2022 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2022, θα λήξουν την 31η Δεκεμβρίου 2024 κλπ. Βαθμοί που συλλέχθηκαν δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν μετά την ημερομηνία λήξης τους.

5.5.    Οι βαθμοί δεν θα είναι εξαργυρώσιμοι σε μετρητά ή οποιαδήποτε άλλη μορφή πίστωσης και δεν θα έχουν καμία ρευστή αξία. 

5.6.    Οι βαθμοί μπορούν να εξαργυρωθούν για κουπόνια που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αγορά συγκεκριμένων προϊόντων από κατάλογο προϊόντων και τα οποία θα παραδοθούν σε πρατήριο της επιλογής σας. Η παράδοση των προϊόντων στο πρατήριο ενδεχομένως να χρειαστεί μέχρι και 2 εβδομάδες. Τα διαθέσιμα προϊόντα για αγορά με βαθμούς θα αλλάζουν κατά τη διάρκεια του έτους. Επομένως, συμβουλεύεστε όπως εξαργυρώνετε τους βαθμούς έναντι των προϊόντων τα οποία είναι διαθέσιμα κατά τον χρόνο εξαργύρωσης των βαθμών. 

5.7.    Οι βαθμοί δεν μπορούν να μεταφερθούν μεταξύ Μελών. 

5.8.    ΠΩΣ ΝΑ ΕΞΑΡΓΥΡΩΣΕΤΕ ΒΑΘΜΟΥΣ

5.8.1.    Μπορείτε να εξαργυρώσετε τους βαθμούς σας για την αγορά προϊόντων από τον κατάλογο προϊόντων. 

5.8.2.    Μπορείτε να εντοπίσετε τον κατάλογο προϊόντων προς πώληση σε μειωμένες τιμές εντός της Εφαρμογής. 

5.8.3.    Κατά την εξαργύρωση βαθμών, οι οποίοι συλλέχθηκαν μέσω της Εφαρμογής, μπορείτε να επιλέξετε ένα συγκεκριμένο προϊόν από τον διαθέσιμο κατάλογο και να επιλέξετε την επιλογή ‘Εξαργύρωση’ στην Εφαρμογή. Ακολούθως, θα δημιουργηθεί ένα κουπόνι στην Εφαρμογή το οποίο θα σας επιτρέπει να επιλέξετε το σταθμό εξυπηρέτησης της επιλογής σας  (Πρατήριο Παράδοσης) από το οποίο θα μπορείτε να παραλάβετε το επιλεγμένο προϊόν. 

5.8.4.    Θα λάβετε ειδοποίηση να παραλάβετε το προϊόν από το Πρατήριο Παράδοσης της επιλογής σας αφού παραδώσουμε το προϊόν στο πρατήριο.

5.8.5.    Θα πρέπει να παρουσιάσετε το ηλεκτρονικό κουπόνι που δημιουργήθηκε μέσω της Εφαρμογής στα ταμεία για να εξαργυρωθεί. Αν το κουπόνι δεν εξαργυρωθεί, επιφυλάσσουμε το δικαίωμα να το εξαργυρώσουμε, αφού παραδοθεί το προϊόν. Σημειώνεται ότι μόλις εκδοθεί το κουπόνι, δεν μπορείτε να το ακυρώσετε. 

6.    ΣΧΕΔΙΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ

6.1.    Κατά την περίοδο ενός προγράμματος επιβράβευσης, θα έχετε τη δυνατότητα να συλλέγετε αυτοκόλλητα, ηλεκτρονικά ή έντυπα, και να αγοράσετε οποιαδήποτε από τα προϊόντα του συγκεκριμένου προγράμματος σε τιμή έκπτωσης. Παρακαλείστε όπως ελέγξετε τις σχετικές πληροφορίες, όπως τη διαθεσιμότητα των αυτοκόλλητων και τη διάρκεια του προγράμματος, στο ενημερωτικό φυλλάδιο του συγκεκριμένου προγράμματος ή στην ενότητα Αυτοκόλλητα της Εφαρμογής.

6.2.    Μπορείτε να ξεκινήσετε τη συλλογή των αυτοκόλλητων για τα διαθέσιμα προϊόντα είτε παραλαμβάνοντας ένα φυλλάδιο από τα συμμετέχοντα πρατήρια και επισυνάπτοντας τα έντυπα αυτοκόλλητά σας σε αυτό, είτε συλλέγοντας τα αυτοκόλλητα ηλεκτρονικά μέσω της Εφαρμογής. Σημειώνεται ότι μπορείτε να εξαργυρώσετε τα αυτοκόλλητα μόνο μία φορά, επικολλώντας τα στο έντυπο φυλλάδιο ή ηλεκτρονικά στην Εφαρμογή. Έχουμε παραχωρήσει δύο (2) αυτοκόλλητα μέσω του φυλλαδίου/ ηλεκτρονικά μέσω της Εφαρμογής ως δώρο στα συμμετέχοντα Μέλη. Μπορείτε να συλλέξετε αυτοκόλλητα ως εξής:  
 
6.2.1.    Με κάθε € 10 σε καύσιμα κίνησης θα λαμβάνετε 1 αυτοκόλλητο.

6.3.    Συλλέγοντας 8 αυτοκόλλητα, θα έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε ένα συγκεκριμένο προϊόν από τον κατάλογο διαθέσιμων προϊόντων παρέχοντας απλώς το σχετικό ψηφιακό κουπόνι ή το συμπληρωμένο φυλλάδιο στο ταμείο και πληρώνοντας το υπόλοιπο ποσό. Εξαργυρώνοντας τα αυτοκόλλητα, μπορείτε να αγοράσετε τα προϊόντα με έκπτωση.

6.4.    Τα αυτοκόλλητα μπορούν να εξαργυρωθούν μέχρι την ημερομηνία που αναφέρεται στο φυλλάδιο και στην ενότητα Αυτοκόλλητα της Εφαρμογής. Εξαργύρωση προϊόντων μπορεί να γίνει μόνο με ένα πλήρως ολοκληρωμένο φυλλάδιο ή ένα ηλεκτρονικό κουπόνι, ήτοι κατόπιν της συλλογής 8 αυτοκόλλητων.

6.5.    Για αγορές προϊόντων χωρίς αυτοκόλλητα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας [www.petrolina.com.cy] ή καλέστε στο 24 848206. Σε τέτοια περίπτωση, η τελική τιμή αγοράς θα είναι η προτεινόμενη λιανική τιμή του προϊόντος η οποία αναφέρεται στο φυλλάδιο.

6.6.    Δεν υπάρχει περιορισμός στην ποσότητα των προϊόντων που μπορείτε να πάρετε. 

6.7.    Εάν επιλέξετε να συλλέξετε ηλεκτρονικά αυτοκόλλητα, αφού έχετε ολοκληρώσει μία συναλλαγή σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni, δεν θα έχετε τη δυνατότητα να συλλέξετε έντυπα αυτοκόλλητα σε φυλλάδια για την ίδια συναλλαγή και το αντίστροφο.

6.8.    Η προωθητική ενέργεια ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

6.9.    Για πληροφορίες αναφορικά με τα επιλεγμένα πρατήρια, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.petrolina.com.cy.

7.    ΣΧΕΔΙΟ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ

7.1.    Δυνατότητα Συμμετοχής στην Κλήρωση: Η κλήρωση είναι ανοικτή μόνο σε Μέλη της Εφαρμογής MyPetrolina άνω των 18 ετών, που δεν είναι υπάλληλοι της Εταιρείας ή των πρατηρίων Petrolina, Agip και Eni ή τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού ή συζύγους των υπαλλήλων αυτών ή υπάλληλοι της διαφημιστικής εταιρείας DeLeMa Communication Ltd*  . Με τη συμμετοχή στην κλήρωση, επιβεβαιώνετε ότι δικαιούστε να λάβετε μέρος και να διεκδικήσετε οποιοδήποτε δώρο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της συγκεκριμένης κλήρωσης. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τα δώρα των κληρώσεων παρακαλούμε όπως επισκεφτείτε την σχετική ενότητα της Εφαρμογής ή της ιστοσελίδας www.petrolina.com.cy. 

7.2.    Με την ολοκλήρωση μιας συναλλαγής σε πρατήρια Petrolina, Agip, και Eni, κερδίζετε δωρεάν συμμετοχές στην κλήρωση ως εξής: 

7.2.1.    Με κάθε €10 σε καύσιμα κίνησης θα λαμβάνετε 1 συμμετοχή.

7.3.    Η Εταιρεία θα παρέχει δώρα για την κλήρωση από καιρού εις καιρόν. Οι νικητές θα επιλέγονται με τυχαία κλήρωση η οποία θα διεξάγεται από την Εταιρεία μέσω ηλεκτρονικής διαδικασίας και θα ενημερώνονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφωνικώς εντός 7 ημερών από την ημερομηνία επιλογής τους. Θα ανακοινώνουμε δημόσια την ημερομηνία και τον τόπο όπου ο νικητής θα λάβει το δώρο και θα ενημερώνουμε σχετικά τον νικητή. 

7.4.    Αν ένας νικητής δεν μας απαντήσει εντός 7 ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία έλαβε την ενημέρωση, τότε το τότε το δώρο θα δίδεται στον επιλαχόντα σύμφωνα με την διαδικασία που περιγράφεται ανωτέρω.

7.5.    Το δώρο είναι μη ανταλλάξιμο, μη μεταβιβάσιμο, και δεν προσφέρεται αντάλλαγμα σε μετρητά. Επιφυλάσσουμε το δικαίωμα να αντικαταστήσουμε το δώρο με εναλλακτικό δώρο ισοδύναμης ή μεγαλύτερης αξίας, αν συνθήκες πέραν του ελέγχου μας το καταστήσουν απαραίτητο. 

7.6.    Η διάθεση των συμμετοχών στην κλήρωση επιτρέπεται μόνο σε Μέλη και κανένα βραβείο δεν καταβάλλεται ή παραδίδεται σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο εκτός από το Μέλος που κέρδισε. 

7.7.    Η απόφαση μας αναφορικά με οποιαδήποτε πτυχή της κλήρωσης ή του διαγωνισμού είναι τελική και δεσμευτική και καμία αλληλογραφία δεν θα υπάρξει σχετικά με αυτό το θέμα. 

7.8.    Επιφυλάσσουμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε, να αναστείλουμε, ή να τροποποιήσουμε την προωθητική ενέργεια αν αυτό καταστεί αναγκαίο. 

8.    ΛΟΙΠΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

8.1.    Μέσω της Εφαρμογής μας, θα έχετε τη δυνατότητα να εντοπίσετε τον πλησιέστερο σταθμό εξυπηρέτησης και να λάβετε οδηγίες μέσω χαρτών smartphone ανά περιοχή και σταθμούς σύμφωνα με τις υπηρεσίες τους.

8.2.    Θα έχετε επίσης την δυνατότητα να εξετάσετε τα στοιχεία των προηγούμενων συναλλαγών σας, συμπεριλαμβανομένου του σταθμού εξυπηρέτησης, της ημερομηνίας, και των βαθμών που κερδίσατε.

9.    ΑΚΥΡΩΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

9.1.    Μπορείτε να διαγράψετε το λογαριασμό σας στην Εφαρμογή με το να επικοινωνήσετε μαζί μας ζητώντας την διαγραφή του λογαριασμού σας στο mypetrolina@petrolina.com.cy

9.2.    Ο λογαριασμός σας στην Εφαρμογή θα διαγραφεί εντός 7 ημερών από το αίτημα σας. 

9.3.    Σε περίπτωση που αντιληφθούμε ότι έχετε δημιουργήσει περισσότερους από έναν λογαριασμό στην Εφαρμογή και/ή ότι ένας λογαριασμός στην Εφαρμογή χρησιμοποιείται με δόλιο ή μη εξουσιοδοτημένο τρόπο και/ή σε αντίθεση με τους παρόντες Όρους, επιφυλάσσουμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε αμέσως τον λογαριασμό κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια. Θα κλείσουμε τον λογαριασμό αμέσως μόλις αντιληφθούμε παράνομη χρήση.

9.4.    Δεν θα φέρουμε ευθύνη έναντι σας για οποιεσδήποτε άμεσες ή έμμεσες, υφιστάμενες ή μελλοντικές απώλειες σε σχέση με τον τερματισμό ή διαγραφή του Σχεδίου MyPetrolina και του λογαριασμού Εφαρμογής.

10.    ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

10.1.    Μπορούμε να αναστείλουμε την λειτουργία της Εφαρμογής για επιδιορθώσεις ή συντήρηση ή ούτως ώστε να επικαιροποιηθεί ή να αναβαθμιστεί το περιεχόμενο ή η λειτουργικότητα της Εφαρμογής από καιρού εις καιρόν. Η πρόσβαση στην ή χρήση της Εφαρμογής ή των σελίδων που συνδέονται με αυτήν, δεν θα είναι απαραιτήτως αδιάλειπτη ή χωρίς σφάλματα.

10.2.    Επιφυλάσσουμε το δικαίωμα να αποφασίσουμε να αναστείλουμε ή να διακόψουμε εν μέρει ή εξ ολοκλήρου την πρόσβαση στην Εφαρμογή κατά τη διακριτική μας ευχέρεια. 

10.3.    Σε περίπτωση που αναστείλουμε ή διακόψουμε εν μέρει ή εξ ολοκλήρου την πρόσβαση  στην Εφαρμογή, θα σας δοθεί προειδοποίηση ενός μηνός, ούτως ώστε να εξαργυρώσετε τους βαθμούς που συλλέξατε στην Εφαρμογή.

11.    ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ

11.1.    Η Εφαρμογή σας παρέχει τη δυνατότητα, αλλά όχι την υποχρέωση, να συλλέξετε βαθμούς και αυτοκόλλητα και να αγοράσετε συγκεκριμένα προϊόντα σε καθορισμένη έκπτωση και να συμμετέχετε σε κληρώσεις.

11.2.    Ένας κατάλογος των πρατηρίων, προϊόντων και εκπτώσεων διατίθεται εντός της Εφαρμογής. Επιπρόσθετα, ο συνολικός αριθμός των βαθμών MyPetrolina, ηλεκτρονικών αυτοκόλλητων και συμμετοχών σε κληρώσεις, καθώς και επερχόμενες προωθητικές ενέργειες διατίθενται στην Εφαρμογή.

11.3.    Οι βαθμοί που δίνατε να συλλεχθούν μέσω της εφαρμογής δεν επηρεάζουν οποιουσδήποτε βαθμούς μπορείτε να συλλέξετε βάσει των σχεδίων επιβράβευσης πιστών πελατών της Τράπεζας Κύπρου και της Ελληνικής Τράπεζας. 

11.4.    Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ίδια συναλλαγή για να αποκτήσετε βαθμούς για το Σχέδιο Βαθμών, αυτοκόλλητα για το Σχέδιο Αυτοκόλλητων (αν ισχύει για την εν λόγω περίοδο) και συμμετοχές στο Σχέδιο Κληρώσεων (αν ισχύει για την εν λόγω περίοδο). 

11.5.    Επιφυλάσσουμε το δικαίωμα να αλλάξουμε τα διαθέσιμα προϊόντα προς πώληση στην Εφαρμογή και τα επίπεδα των εκπτώσεων σύμφωνα με την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια και χωρίς την προηγούμενη σας συγκατάθεση ή ενημέρωση. Τέτοιες τροποποιήσεις θα κοινοποιούνται εντός της εφαρμογής.

12.    ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΣΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

12.1.    Επιφυλάσσουμε το δικαίωμα να εντάξουμε νέο πρατήριο ή να αφαιρέσουμε έναν υφιστάμενο πρατήριο από τo Σχέδιo MyPetrolina κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια. Ο κατάλογος των συμμετεχόντων πρατηρίων και οποιεσδήποτε τροποποιήσεις σε αυτόν θα κοινοποιούνται στην εφαρμογή. 
 
12.2.    Δεν θα φέρουμε ευθύνη για οποιεσδήποτε από τις υπηρεσίες, οι οποίες παρέχονται από άλλες συμμετέχουσες επιχειρήσεις. 

12.3.    Δεν θα φέρουμε ευθύνη σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις επιχειρήσεις που λαμβάνουν μέρος στο Σχέδιο Βαθμών διακόψει τη συμμετοχή της και/ή αποσύρει οποιαδήποτε από τα προσφερόμενα προϊόντα/υπηρεσίες. 

13.    ΕΥΘΥΝΗ 

13.1.    Συμφωνείτε να χρησιμοποιείτε την Εφαρμογή μας και τα Σχέδια μας «ως είναι» και «ως διατίθενται». Σε αυτή τη βάση, εκτός όπου διαφορετικά ορίζεται ρητώς στους παρόντες Όρους ή σύμφωνα με τα νόμιμα σας δικαιώματα, δεν προβαίνουμε σε προϋποθέσεις, εγγυήσεις, ή άλλους όρους αναφορικά με την Εφαρμογή ή το Σχέδιο MyPetrolina ή οποιαδήποτε εγγύηση ή αναμενόμενο αποτέλεσμα από την χρήση της Εφαρμογή ή την συμμετοχή στα Σχέδια.  

13.2.    Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για την αποτυχία στην συμμόρφωση με αυτούς τους Όρους, λόγω οποιουδήποτε συμβάντος το οποίο είναι πέραν του εύλογου ελέγχου μας, συμπεριλαμβανομένης (χωρίς περιορισμό), της υποβολής λανθασμένων δεδομένων από οποιοδήποτε Μέλος. 

13.3.    H Εφαρμογή συμπεριλαμβάνει συνδέσμους σε εξωτερικές ιστοσελίδες και σελίδες στο ίδιο δίκτυο εμπορικής επωνυμίας (co-branded) οι οποίες δεν ανήκουν σε εμάς. Αυτοί οι σύνδεσμοι έχουν συμπεριληφθεί για να σας παρέχουν πρόσβαση σε πληροφορίες και υπηρεσίες για τις οποίες ενδεχομένως να ενδιαφέρεστε. Δεν υποστηρίζουμε το περιεχόμενο των εξωτερικών ιστοσελίδων και δεν είμαστε υπεύθυνοι για το περιεχόμενο αυτών των ιστοσελίδων ή για τυχόν ζημίες που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση τους.

13.4.    Στον βαθμό που το επιτρέπει ο νόμος, εμείς, οι υπάλληλοι μας και οι εκπρόσωποι μας δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για οποιεσδήποτε αξιώσεις, απώλειες, ζημιές, τραυματισμούς, έξοδα και δαπάνες (είτε άμεσες, έμμεσες, ή επακόλουθες), τις οποίες υποστείτε ως αποτέλεσμα της, ή οι οποίες προκύπτουν από, ή με οποιονδήποτε τρόπο συνδέονται με την Εφαρμογή και/ή τη χρήση οποιουδήποτε δώρου.

13.5.    Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για τα προϊόντα τα οποία προσφέρονται ή κερδίζονται ή αγοράζονται μέσω της Εφαρμογής. Για τυχόν ελαττώματα των προϊόντων παρακαλείστε όπως επικοινωνήσετε με την εταιρεία, όπως αναφέρεται στους όρους και τις προϋποθέσεις του προϊόντος. 

14.    ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

14.1.    Οι Όροι διέπονται από τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας θα έχει αποκλειστική δικαιοδοσία για τυχόν διαφορές οι οποίες ενδεχομένως να προκύψουν σε σχέση με τους παρόντες όρους ή από την χρήση της Εφαρμογής ή από την συμμετοχή στο Σχέδιο MyPetrolina. 

14.2.    Σε περίπτωση οποιασδήποτε ασυμφωνίας μεταξύ των Όρων και του εφαρμοστέου δικαίου, το εφαρμοστέο δίκαιο θα υπερισχύσει. 

15.    ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

15.1.    Έχουμε την δυνατότητα να τροποποιήσουμε, αναστείλουμε, και/ή να διακόψουμε τα Σχέδια ή οποιοδήποτε τμήμα αυτών καθ’ οποιονδήποτε χρόνο, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια και χωρίς ειδοποίηση. 

15.2.    Οι παρόντες  Όροι μπορούν να τροποποιηθούν από καιρού εις καιρόν χωρίς ειδοποίηση και οποιεσδήποτε αλλαγές θα ισχύουν αμέσως κατόπιν της δημοσίευσης τους στην ιστοσελίδα μας [www.petrolina.com.cy] ή στους Όρους σε αυτή την Εφαρμογή. Οι τροποποιημένοι Όροι θα εμφανίζονται σε μορφή ειδοποίησης αφού χρησιμοποιήσετε την Εφαρμογή και/ή με οποιονδήποτε άλλο εύλογο τρόπο κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια. Με την χρήση της Εφαρμογής, αναγνωρίζετε ότι συμφωνείτε να δεσμευτείτε από αυτούς τους Όρους, καθώς μπορεί να τροποποιηθούν από καιρού εις καιρόν. Δεν αποδεχόμαστε οποιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση που αποτύχετε να πληροφορηθείτε αναφορικά με τις αλλαγές που έχουν προκύψει και έχουν δημοσιευτεί ως περιγράφεται ανωτέρω.

15.3.    Εάν οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων διαπιστωθεί ότι δεν είναι εφαρμόσιμη, αυτό δεν θα επηρεάσει την εγκυρότητα οποιασδήποτε άλλης διάταξης.

15.4.    Σε καμία περίπτωση η καθυστέρηση άσκησης των δικαιωμάτων μας βάσει αυτών των Όρων δεν σημαίνει την παραίτησή μας από αυτά. 

15.5.    Συμφωνείτε ότι μπορούμε να αναθέσουμε την εκτέλεση οποιωνδήποτε από τις υποχρεώσεις μας ή ενδεχομένως να εκχωρήσουμε τους παρόντες Όρους ή οποιοδήποτε από τα δικαιώματα ή υποχρεώσεις μας χωρίς να σας ειδοποιήσουμε. 

15.6.    Αν έχετε οποιεσδήποτε απορίες ή παράπονα (σχετικά με το Σχέδιο Βαθμών ή το Πρόγραμμα επιβράβευσης ή Σχέδιο κληρώσεων την χρήση της Εφαρμογής από άλλο πρόσωπο), παρακαλούμε όπως τα υποβάλετε στην [mypetrolina@petrolina.com.cy].
 


*Θα πρέπει να ελέγξετε τους όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής κάθε κλήρωσης για να διαπιστώσετε εάν υπάρχουν επιπρόσθετοι όροι συμμετοχής ανάλογα με τα δώρα.