Όροι & Προϋποθέσεις MyPetrolina

Όροι και Προϋποθέσεις MyPetrolina

1.    ΟΡΙΣΜΟΙ

1.1.    Στους παρόντες Όρους, οι ακόλουθοι ορισμοί έχουν την έννοια που ορίζεται παρακάτω, εκτός εάν τα συμφραζόμενα υποδηλώνουν διαφορετικά:

Εφαρμογή σημαίνει την εφαρμογή «MyPetrolina», η οποία είναι προσβάσιμη από το διαδίκτυο και φορητές συσκευές·

Εταιρεία σημαίνει την Petrolina (Holdings) Public Limited, δημόσια εταιρεία με εγγεγραμμένο γραφείο στη διεύθυνση 1 Κιλκίς, 6015 Λάρνακα·

Μέλος σημαίνει το άτομο που δημιουργεί, χρησιμοποιεί και κατέχει την Εφαρμογή·

Το Σχέδιο MyPetrolina περιλαμβάνει τα κύρια προγράμματα/χαρακτηριστικά (Βαθμοί, Αυτοκόλλητα, Σχέδια Κληρώσεων και Σχέδια Ομάδας) της Εφαρμογής·

Σχέδιο Βαθμών σημαίνει το πρόγραμμα επιβράβευσης των πιστών πελατών της Εταιρείας, το οποίο παρέχει εκπτώσεις και ανταμοιβές στα Μέλη που υπόκεινται στους παρόντες Όρους·

Όροι σημαίνει τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις που διέπουν την Εφαρμογή και το Σχέδιο MyPetrolina, ως τροποποιούνται από καιρού εις καιρόν·

Σχέδιο Αυτοκόλλητων σημαίνει το πρόγραμμα επιβράβευσης (Continuity programme) της Εταιρείας, το οποίο διεξάγεται ορισμένες φορές τον χρόνο, μέσω του οποίου συλλέγονται αυτοκόλλητα (είτε σε ηλεκτρονική ή σε έντυπη μορφή) και αγοράζονται προϊόντα με έκπτωση, υπό την επιφύλαξη των όρων εκάστης προωθητικής ενέργειας·

Σχέδιο Κληρώσεων σημαίνει τις κληρώσεις για προϊόντα ή δωροεπιταγές, υπό την επιφύλαξη των παρόντων Όρων και των όρων εκάστης προωθητικής ενέργειας·

1.2.    Η χρήση της Εφαρμογής προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων, οι οποίοι τυγχάνουν εφαρμογής επί του συνόλου του περιεχομένου, γραφικών, εικόνων, φωτογραφιών και αρχείων που περιέχονται σε αυτήν. Με τη δημιουργία, την κατοχή ή τη χρήση της Εφαρμογής, κάθε Μέλος επιβεβαιώνει ότι έχει διαβάσει και κατανοήσει και συμφωνήσει με τους παρόντες Όρους.

1.3.    Οι Όροι διαβάζονται μαζί με την Δήλωση Απορρήτου της Εταιρείας, η οποία βρίσκεται στην ιστοσελίδα [www.petrolina.com.cy]. Η χρήση των προσωπικών σας δεδομένων διέπεται από την Δήλωση Απορρήτου της Εταιρείας, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των παρόντων Όρων.


2.    ΕΙΣΑΓΩΓΗ

2.1.    Οι Όροι ρυθμίζουν όλες τις λειτουργίες που διενεργούνται μέσω της Εφαρμογής. Οι Όροι εφαρμόζονται στη χρήση του λογαριασμού σας εντός της Εφαρμογής και διέπουν τη σχέση μεταξύ της Εταιρείας (εμείς ή εμάς) και του Μέλους (εσείς ή εσάς).

2.2.    Σκοπός των Σχεδίων Βαθμών και Αυτοκόλλητων είναι η επιβράβευση των πελατών λιανικής της Εταιρίας με ειδικές εκπτώσεις και/ή προσφορές στο πλαίσιο διεξαγωγής προωθητικών ενεργειών, καθώς και η ενημέρωση των Μελών αναφορικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Εταιρίας. Οι Εταιρικοί πελάτες της Εταιρείας που χρησιμοποιούν Petrolina Cards ή/και Local Cards με τις αγορές τους δεν έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στο Σχέδιο MyPetrolina. 

2.3.    Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στους Όρους ανά πάσα στιγμή μέσω της Εφαρμογής και μπορείτε επίσης να τους βρείτε στην ιστοσελίδα της Εταιρείας [www.petrolina.com.cy].

2.4.    Τα Σχέδια Βαθμών και Αυτοκόλλητων ισχύουν μόνο σε τοπικό επίπεδο, ήτοι εντός της επικράτειας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

2.5.    Το Σχέδιο Κλήρωσης ισχύει μόνο για τα μέλη της MyPetrolina. 

3.    ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

3.1.    Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Εφαρμογή για προσωπική και έννομη χρήση σύμφωνα με τους παρόντες Όρους. Δεν έχετε το δικαίωμα να αντιγράψετε ή να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε υλικό από την Εφαρμογή για οποιονδήποτε εμπορικό σκοπό.

3.2.    Οφείλετε να χρησιμοποιείτε τις πληροφορίες και τα δεδομένα που περιέχονται στην Εφαρμογή με έννομο τρόπο ο οποίος να συμβαδίζει με καλή πίστη και δίκαια πρακτική. Αντιθέτως, αναλαμβάνετε την ευθύνη να αποκαταστήσετε οποιαδήποτε ζημιά τυχόν υποστούμε ως αποτέλεσμα της παράνομης ή αθέμιτης χρήσης από εσάς.

3.3.    Επιπλέον, απαγορεύεται να χρησιμοποιείτε σε συνδυασμό με την Εφαρμογή ή να εισάγετε οποιοδήποτε κακόβουλο λογισμικό ή δεδομένα στην Εφαρμογή με οποιονδήποτε τρόπο, τα οποία ενδεχομένως να αλλοιώσουν την εμφάνιση και πληρότητα των δεδομένων και την οργάνωση της Εφαρμογής. Οποιαδήποτε τέτοια χρήση επιτρέπει στην Εταιρεία να λάβει ενδιάμεση θεραπεία καθώς και οποιαδήποτε παρεπόμενη θεραπεία που η Εταιρεία θεωρεί αναγκαία και κατάλληλη για την αποκατάσταση οποιασδήποτε ζημίας την οποία ενδεχομένως να υποστεί.

3.4.    Το περιεχόμενο των σελίδων της Εφαρμογής (ενδεικτικά αναφερόμενες, εικόνες, εμπορικά σήματα, όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, γραφικά, φωτογραφίες, σχέδια, κείμενο, παρεχόμενες υπηρεσίες, και γενικά όλα τα αρχεία αυτής της Εφαρμογής) είναι και παραμένει πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας. Αυτό περιλαμβάνει εγγεγραμμένα εμπορικά σήματα και υπηρεσιακά σήματα που προστατεύονται βάσει των σχετικών διατάξεων του Κυπριακού δικαίου, του Ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συνθηκών ή μη εγγεγραμμένα σήματα που χρησιμοποιούνται από την Εταιρεία. Κανένα από αυτά δεν μπορεί επομένως, εν μέρει ή εξ ολοκλήρου, να χρησιμοποιηθεί να πουληθεί, να αντιγραφεί, τροποποιηθεί, αναπαραχθεί, αναδημοσιευτεί, ληφθεί ηλεκτρονικά (download), μεταβιβαστεί, ή διατεθεί με οποιονδήποτε τρόπο.

3.5.    Η πνευματική ιδιοκτησία επί ολόκληρου του υλικού στην Εφαρμογή και η οποία παρέχεται ως μέρος του Σχεδίου MyPetrolina ανήκει σε εμάς ή στους αδειοδοτημένους παρόχους μας. 

3.6.    Άλλα διακριτικά χαρακτηριστικά, προϊόντα ή υπηρεσίες, τα οποία αναφέρονται και περιέχονται στις ιστοσελίδες της Εφαρμογής και τα οποία φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και, ως εκ τούτου, οι εν λόγω φορείς φέρουν τα αντίστοιχα δικαιώματα προστασίας τους.

3.7.    Ορισμένα προγράμματα/σχέδια της Εφαρμογής ενδεχομένως να χρειάζονται πρόσβαση στην κάμερα, στο σύστημα push notifications και τo σύστημα γεωτοποθεσίας της συσκευής σας για να μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν. Θα ζητήσουμε τη συγκατάθεσή σας πριν αποκτήσουμε πρόσβαση σε αυτές τις λειτουργίες. 

3.8.    Ενδέχεται να διεξάγουμε πρόσθετες προσφορές ή προωθητικές ενέργειες από καιρού εις καιρόν μέσω των οποίων μπορείτε να κερδίσετε επιπλέον Βαθμούς στο Σχέδιο Βαθμών. Αυτές οι πρόσθετες προσφορές ή προωθητικές ενέργειες ενδέχεται να έχουν πρόσθετους όρους, οι οποίοι θα ισχύουν για αυτές. Θα σας ενημερώσουμε σχετικά με αυτούς τους πρόσθετους όρους πριν ξεκινήσουμε την προσφορά ή την προωθητική ενέργεια. Με τη συμμετοχή σας σε μια προσφορά ή προωθητική ενέργεια, θεωρείται ότι έχετε αποδεχτεί τους πρόσθετους όρους της.
 
4.    ΕΠΙΛΕΞΙΜΌΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΎ

4.1.    Για να επιτρέπεται η δημιουργία λογαριασμού στην Εφαρμογή, πρέπει να είστε άνω των 17 ετών. 

4.2.    Οποιοδήποτε πρόσωπο χρησιμοποιεί Petrolina Cards ή/και Local Cards δεν θα έχει την δυνατότητα να χρησιμοποιήσει το Σχέδιο MyPetrolina.

4.3.    Μέλη τα οποία έχουν οφειλές στην Εταιρεία δεν μπορούν να εξαργυρώσουν τυχόν βαθμούς για να αγοράσουν προϊόντα ή για οποιονδήποτε άλλο σκοπό.

4.4.    Λογαριασμοί στην Εφαρμογή θα δημιουργούνται και θα εκδίδονται μόνο σε φυσικά πρόσωπα, χωρίς χρέωση και χωρίς υποχρέωση αγοράς προϊόντων από εμάς.

4.5.    Ο λογαριασμός εκάστου νέου Μέλους της Εφαρμογής είναι αυστηρώς ατομικός και δεν δύναται να μεταβιβαστεί σε άλλο άτομο. Έκαστο Μέλος, επομένως, θα επιβραβεύεται με βαθμούς πιστότητας, οι οποίοι θα αναλογούν στις αγορές τους από τα πρατήρια της Εταιρείας. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει ή να διεκδικήσει πίσω τυχόν ανταμοιβές που παραβιάζουν αυτήν την απαίτηση. 

4.6.    Η εγγραφή στο Σχέδιο MyPetrolina γίνεται ηλεκτρονικά από το Μέλος, το οποίο λαμβάνει ηλεκτρονικά την Εφαρμογή και εισάγει τις πληροφορίες που χρειάζονται για τη δημιουργία λογαριασμού στο ηλεκτρονικό έντυπο αίτησης στην Εφαρμογή.

4.7.    Μια προϋπόθεση για την επιτυχή εγγραφή είναι η συμπλήρωση όλων των απαραίτητων στοιχείων στο έντυπο αίτησης, η αποδοχή των Όρων και η αναγνώριση ότι έχετε διαβάσει την Δήλωση Απορρήτου Επιφυλάσσουμε το δικαίωμα να αρνηθούμε εγγραφή στην Εφαρμογή χωρίς καμία αιτιολόγηση. Σε περίπτωση που ένας αιτητής υποβάλει ψευδείς πληροφορίες σε εμάς, ο αιτητής θα είναι υπεύθυνος έναντι της Εταιρείας αναφορικά με οποιεσδήποτε ζημιές τις οποίες ενδεχομένως να υποστεί.

4.8.    Αποτελεί ευθύνη σας να μας ενημερώσετε αναφορικά με τυχόν αλλαγές στα προσωπικά σας στοιχεία τα οποία παρέχονται μέσω του αρχικού έντυπου αίτησης όταν δημιουργείτε λογαριασμό στην Εφαρμογή. Για να επικαιροποιήσετε τα στοιχεία σας, μπορείτε να προβείτε σε όλες τις απαραίτητες αλλαγές στο προφίλ σας μέσω της Εφαρμογής ή μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος στην διεύθυνση [mypetrolina@petrolina.com.cy].

5.    ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΒΑΘΜΩΝ

5.1.    Η εφαρμογή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη συλλογή βαθμών μέσω συναλλαγών σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni στην Κύπρο. Ο κατάλογος των συμμετεχόντων πρατηρίων καυσίμων και οι τυχόν τροποποιήσεις του δημοσιεύονται στην Εφαρμογή.

5.2.    Μπορείτε να συλλέξετε τους βαθμούς σας μόνο για αγορές που πληρούν τις προϋποθέσεις. Οι βαθμοί που συγκεντρώνονται μέσω συναλλαγών σε πρατηρίων Petrolina, Agip και Eni έχουν ως εξής:

5.2.1.    P-EnergyMax Καύσιμα κίνησης (Αμόλυβδη 95/98, Eurodiesel): 1 ευρώ = 1 βαθμός.

5.2.2.    Καύσιμα Κίνησης (Autogas): 1 ευρώ = 1 βαθμός

5.2.3.    Λιπαντικά Eni: 1 ευρώ = 1 βαθμός

5.3.    Ορισμένες προωθητικές ενέργειες θα σας απονείμουν περισσότερους βαθμούς κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης προωθητικής ενέργειας. Θα κοινοποιούμε ειδοποιήσεις για να σας ενημερώνουμε σχετικά με τις ημερομηνίες αυτών των προωθητικών ενεργειών. 

5.4.    Οι βαθμοί που συλλέγονται μέσω του Σχέδιου Βαθμών θα λήγουν εντός 3 (τριών) ετών από το έτος συλλογής τους και η ημερομηνία ενδεχομένως να τροποποιηθεί χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Για παράδειγμα, βαθμοί που συλλέχθηκαν εντός του 2022, από την 1η Ιανουαρίου 2022 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2022, θα λήξουν την 31η Δεκεμβρίου 2024 κ.λπ. Βαθμοί που συλλέχθηκαν δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν μετά την ημερομηνία λήξης τους.

5.5.    Οι βαθμοί δεν θα είναι εξαργυρώσιμοι σε μετρητά ή οποιαδήποτε άλλη μορφή πίστωσης και δεν θα έχουν καμία ρευστή αξία. 

5.6.    Οι βαθμοί μπορούν να εξαργυρωθούν για κουπόνια που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αγορά συγκεκριμένων προϊόντων από λίστα προϊόντων και τα οποία θα παραδοθούν σε πρατήριο της επιλογής σας. Η παράδοση των προϊόντων στο πρατήριο ενδεχομένως να χρειαστεί μέχρι και 2 εβδομάδες. Τα διαθέσιμα προϊόντα για αγορά με βαθμούς θα αλλάζουν κατά τη διάρκεια του έτους. Επομένως, συμβουλεύεστε όπως εξαργυρώνετε τους βαθμούς έναντι των προϊόντων τα οποία είναι διαθέσιμα κατά τον χρόνο εξαργύρωσης των βαθμών.

5.7.    Οι βαθμοί δεν μπορούν να μεταφερθούν μεταξύ των Μελών.

5.8.    Επιφυλάσσουμε το δικαίωμα να διορθώνουμε λανθασμένα υπόλοιπα βαθμών στο λογαριασμό σας στην Εφαρμογή.

ΠΩΣ ΝΑ ΕΞΑΡΓΥΡΩΣΕΤΕ ΒΑΘΜΟΥΣ

5.9.    Μπορείτε να εξαργυρώσετε τους βαθμούς σας για την αγορά προϊόντων μέσω τον κατάλογο προϊόντων.

5.10.    Μπορείτε να εντοπίσετε τον κατάλογο προϊόντων προς πώληση σε μειωμένες τιμές εντός της Εφαρμογής. 

5.11.    Κατά την εξαργύρωση βαθμών, οι οποίοι συλλέχθηκαν μέσω της Εφαρμογής, μπορείτε να επιλέξετε ένα συγκεκριμένο φυσικό ή ψηφιακό προϊόν από τον διαθέσιμο κατάλογο και να επιλέξετε την επιλογή ‘Εξαργύρωση’ στην Εφαρμογή. 

5.12.    Όταν επιλέγετε ένα φυσικό προϊόν, θα δημιουργηθεί ένα κουπόνι στην Εφαρμογή το οποίο θα σας επιτρέπει να επιλέξετε το πρατήριο της επιλογής σας (Πρατήριο Παράδοσης) από το οποίο θα μπορείτε να παραλάβετε το επιλεγμένο προϊόν.

5.13.    Θα λάβετε ειδοποίηση να παραλάβετε το προϊόν από το Πρατήριο Παράδοσης της επιλογής σας αφού παραδώσουμε το προϊόν στο Πρατήριο Παράδοσης.

5.14.    Θα πρέπει να παρουσιάσετε το ηλεκτρονικό κουπόνι που λάβατε μέσω της Εφαρμογής στα ταμεία για να εξαργυρωθεί. Αν το κουπόνι δεν εξαργυρωθεί, επιφυλάσσουμε το δικαίωμα να το εξαργυρώσουμε αφού παραδοθεί το προϊόν. Σημειώνεται ότι μόλις εκδοθεί το κουπόνι, δεν μπορείτε να το ακυρώσετε.

5.15.    Όταν επιλέγετε ένα ψηφιακό προϊόν, θα δημιουργηθεί ένα κουπόνι στην Εφαρμογή με έναν κωδικό QR που θα σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε τα ψηφιακά προϊόντα σας με αυτόν τον κωδικό QR. Μόλις εκδοθεί το κουπόνι, μπορείτε να το ακυρώσετε ή να το αλλάξετε κατά τη διακριτική ευχέρεια της Εταιρείας. Τα ψηφιακά προϊόντα και τα αντίστοιχα κουπόνια που δημιουργούνται στην Εφαρμογή έχουν πρόσθετους όρους και προϋποθέσεις, οι οποίοι ισχύουν για αυτά. 

5.16.    Τα οφέλη ή/και τα προϊόντα που αγοράζονται με εξαργύρωση βαθμών, τα οποία βρίσκονται σε καλή κατάσταση και σύμφωνα με την περιγραφή τους στον ειδικό κατάλογο δώρων και εφόσον έχουν παραγγελθεί από το Μέλος, δεν επιστρέφονται ούτε απορρίπτονται.

6.    ΣΧΕΔΙΟ ΟΜΑΔΑΣ

6.1.    Η Εταιρεία μπορεί από καιρούς εις καιρόν να συνεργάζεται με ορισμένες οντότητες ή/και οργανισμούς προκειμένου να παρέχει αποκλειστικά προϊόντα σε Μέλη ή/και υπαλλήλους των Μελών, δημιουργώντας έτσι μια ομάδα (η Ομάδα). Η ίδρυση μιας Ομάδας απαιτεί ξεχωριστή γραπτή συμφωνία μεταξύ της Εταιρείας και ορισμένων οντοτήτων ή/και οργανισμών που θα οδηγήσει στην εν λόγω Ομάδα (η Συμφωνία), η οποία θα ρυθμίζει τους ειδικούς όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν για την συγκεκριμένη Ομάδα (το Σχέδιο Ομάδας). 

6.2.    Τα μέλη μπορούν να ενταχθούν σε μία Ομάδα και να επωφεληθούν από ένα Σχέδιο Ομάδας, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας που ορίζονται σε μία Συμφωνία. Το αίτημα πρέπει να υποβάλλεται μέσω των ορισθέντων εκπροσώπων της Ομάδας, οι οποίοι ορίζονται στη Συμφωνία. 

6.3.    Κάθε μέλος μπορεί να συμμετάσχει μόνο σε ένα Σχέδιο Ομάδας.

6.4.    Για να ενταχθεί σε Σχέδιο Ομάδας, ένα Μέλος πρέπει:

6.4.1.    Να κατεβάσει την Εφαρμογή και να δημιουργήσει λογαριασμό, αν δεν έχει ήδη

6.4.2.    Επιλέξτε το κουμπί «Ομάδα» στο προφίλ της Εφαρμογής και

6.4.3.    Εισαγάγετε τον μοναδικό κωδικό που αποτελείται από το συγκεκριμένο όνομα της Ομάδας, καθώς και έναν μοναδικό κωδικό μέλους που θα κοινοποιηθεί σε αυτό το Μέλος από τους αντίστοιχους εκπροσώπους της Ομάδας.

6.5.    Εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις για αποδοχή στο Σχέδιο Ομάδας, θα τοποθετηθείτε αυτόματα στην Ομάδα και θα δικαιούστε όλα τα οφέλη του Σχεδίου Ομάδας.

6.6.    Σε περίπτωση που η Συμφωνία μεταξύ της Εταιρείας και της Ομάδας λήξει ή/και τερματιστεί για οποιονδήποτε λόγο, τότε το Μέλος δεν θα είναι πλέον δικαιούχος των παροχών του Σχεδίου Ομάδας, εκτός αν η Συμφωνία ανανεωθεί.

6.7.    Στα Μέλη κάθε Σχεδίου Ομάδας ενδέχεται κατά καιρούς να προσφέρονται στοχευμένα και αποκλειστικά προϊόντα και δώρα επιπλέον των ανταμοιβών που προσφέρονται από την Εφαρμογή βάσει της ισχύουσας Συμφωνίας μεταξύ της Εταιρείας και κάθε Ομάδας.

6.8.    Τα αποκλειστικά δώρα ή/και άλλα προνόμια που προσφέρονται από την Εφαρμογή σε κάθε Ομάδα στο Σχέδιο Ομάδας διαφέρουν ανάλογα με την κάθε Συμφωνία.

6.9.    Για μεγαλύτερη ασφάλεια, το παρόν Σχέδιο Ομάδας υπόκειται και εξακολουθεί να υπόκειται σε όλους τους άλλους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις της Συμφωνίας.

6.10.    Στο βαθμό οποιασδήποτε ασυνέπειας μεταξύ των Όρων και οποιασδήποτε άλλης διάταξης της Συμφωνίας, η Συμφωνία θα διέπει το Σχέδιο Ομάδας της Εφαρμογής.

Η Εταιρεία μπορεί να κοινοποιεί ειδικές προσφορές, δώρα, πληροφορίες και υπηρεσίες σε μεμονωμένα Μέλη, είτε ανήκουν σε Ομάδα είτε όχι, υπό την προϋπόθεση ότι το Μέλος παρέχει προηγούμενη ρητή συγκατάθεση.

7.    ΣΧΕΔΙΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ

7.1.    Κατά την περίοδο ενός προγράμματος επιβράβευσης, θα έχετε τη δυνατότητα να συλλέγετε αυτοκόλλητα, ηλεκτρονικά ή έντυπα, και να αγοράσετε οποιαδήποτε από τα προϊόντα του συγκεκριμένου προγράμματος σε τιμή έκπτωσης. Παρακαλείστε όπως ελέγξετε τις σχετικές πληροφορίες, όπως τη διαθεσιμότητα των αυτοκόλλητων και τη διάρκεια του προγράμματος, στο ενημερωτικό φυλλάδιο του συγκεκριμένου προγράμματος ή στην ενότητα «Αυτοκόλλητα» της Εφαρμογής.

7.2.    Μπορείτε να ξεκινήσετε τη συλλογή των αυτοκόλλητων για τα διαθέσιμα προϊόντα είτε παραλαμβάνοντας ένα φυλλάδιο από τα συμμετέχοντα πρατήρια και επισυνάπτοντας τα έντυπα αυτοκόλλητα σας σε αυτό, είτε συλλέγοντας τα αυτοκόλλητα ηλεκτρονικά. Σημειώνεται ότι μπορείτε να εξαργυρώσετε τα αυτοκόλλητα μόνο μία φορά, επικολλώντας τα στο έντυπο φυλλάδιο ή ηλεκτρονικά. Έχουμε παραχωρήσει δύο (2) αυτοκόλλητα μέσω του φυλλαδίου ή ηλεκτρονικά μέσω της Εφαρμογής ως δώρο στα συμμετέχοντα Μέλη. Μπορείτε να συλλέξετε αυτοκόλλητα ως εξής: 

Με κάθε € 10 σε καύσιμα κίνησης (Unleaded 95/98, Eurodiesel, Autogas) θα λαμβάνετε 1 αυτοκόλλητο.

7.3.    Συλλέγοντας 8 αυτοκόλλητα, θα έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε ένα συγκεκριμένο προϊόν από τον διαθέσιμο κατάλογο προϊόντων, παρέχοντας απλώς το σχετικό ηλεκτρονικό κουπόνι ή το ολοκληρωμένο φυλλάδιο στο ταμείο και πληρώνοντας το υπόλοιπο ποσό. Εξαργυρώνοντας τα αυτοκόλλητα, μπορείτε να αγοράσετε τα προϊόντα με έκπτωση. 

7.4.    Τα αυτοκόλλητα μπορούν να εξαργυρωθούν μέχρι την ημερομηνία που αναφέρεται στο φυλλάδιο και στην ενότητα «Αυτοκόλλητα» της Εφαρμογής.  Εξαργύρωση προϊόντων μπορεί να γίνει μόνο με ένα πλήρως ολοκληρωμένο φυλλάδιο ή ένα ηλεκτρονικό κουπόνι, ήτοι μετά τη συλλογή των 8 αυτοκόλλητων.

7.5.    Για αγορές προϊόντων χωρίς αυτοκόλλητα, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας [www.petrolina.com.cy] ή καλέστε στο 24 848206. Σε τέτοια περίπτωση, η τελική τιμή αγοράς θα είναι η προτεινόμενη λιανική τιμή του προϊόντος, η οποία αναφέρεται στο φυλλάδιο και στην ενότητα «Αυτοκόλλητα» της Εφαρμογής.

7.6.    Δεν υπάρχει περιορισμός στην ποσότητα των προϊόντων που μπορείτε να πάρετε. 

7.7.    Εάν επιλέξετε να συλλέξετε ηλεκτρονικά αυτοκόλλητα, αφού έχετε ολοκληρώσει μία συναλλαγή σε οποιοδήποτε πρατήριο Petrolina, Agip και Eni, δεν θα έχετε τη δυνατότητα να συλλέξετε έντυπα αυτοκόλλητα σε φυλλάδια για την ίδια συναλλαγή και το αντίστροφο.

7.8.    Η προωθητική ενέργεια ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. 

7.9.    Για πληροφορίες αναφορικά με τα επιλεγμένα πρατήρια, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.petrolina.com.cy.

8.    ΣΧΕΔΙΟ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ

8.1.    Δικαίωμα Συμμετοχής στην Κλήρωση: Η κλήρωση είναι ανοικτή μόνο στα Μέλη της Εφαρμογής MyPetrolina άνω των 18 ετών, τα οποία δεν είναι υπάλληλοι της Εταιρείας και των πρατηρίων Petrolina, Agip και Eni, ούτε συγγενείς πρώτου βαθμού ή σύζυγοι των εν λόγω εργαζομένων, ούτε υπάλληλοι της διαφημιστικής εταιρείας DeLeMa Communication Ltd*. Με τη συμμετοχή σας στην κλήρωση, επιβεβαιώνετε ότι δικαιούστε να λάβετε μέρος και να διεκδικήσετε οποιοδήποτε δώρο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της συγκεκριμένης Κλήρωσης. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τα δώρα των κληρώσεων, επισκεφθείτε τη σχετική ενότητα της Εφαρμογής ή της ιστοσελίδα www.petrolina.com.cy.

8.2.    Με την ολοκλήρωση μιας συναλλαγή στα πρατήρια Petrolina, Agip και Eni κερδίζετε δωρεάν συμμετοχές στην κλήρωση ως εξής:  

Με κάθε € 10 σε καύσιμα κίνησης (Unleaded 95/98, Eurodiesel, Autogas) θα λαμβάνετε 1 συμμετοχή.

8.3.    Η Εταιρεία θα παρέχει δώρα για την κλήρωση από καιρού εις καιρόν. Οι νικητές θα επιλέγονται με τυχαία κλήρωση, η οποία θα διεξάγεται από την Εταιρεία μέσω ηλεκτρονικής διαδικασίας, και θα ενημερώνονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφωνικώς εντός 7 ημερών από την ημερομηνία επιλογής τους. Θα ανακοινώνουμε δημόσια την ημερομηνία και τον τόπο όπου ο νικητής θα λάβει το δώρο και θα ενημερώσουμε σχετικά τον νικητή.

8.4.    Αν ένας νικητής δεν απαντήσει στην Εταιρεία εντός 7 ημερών από την ημερομηνία κατά τη οποία έλαβε την ενημέρωση, τότε το δώρο θα δίδεται στον επιλαχόντα σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται ανωτέρω.

8.5.    Το δώρο είναι μη ανταλλάξιμο, μη μεταβιβάσιμο και δεν προσφέρεται αντάλλαγμα σε μετρητά. Επιφυλάσσουμε το δικαίωμα να αντικαταστήσουμε το δώρο με εναλλακτικό δώρο ισοδύναμης ή μεγαλύτερης αξίας, αν συνθήκες πέραν του ελέγχου της Εταιρείας το καταστήσουν απαραίτητο.

8.6.    Η διάθεση των συμμετοχών στην κλήρωση επιτρέπεται μόνο σε Μέλη και κανένα δώρο δεν καταβάλλεται ή παραδίδεται σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο εκτός από το Μέλος που κέρδισε. 

8.7.    Η απόφαση της Εταιρείας αναφορικά με οποιαδήποτε πτυχή της κλήρωσης ή του διαγωνισμού είναι τελική και δεσμευτική και καμία αλληλογραφία δεν θα υπάρξει σχετικά με αυτό το θέμα.

8.8.    Επιφυλάσσουμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε, να αναστείλουμε ή να τροποποιήσουμε την προωθητική ενέργεια αν αυτό καταστεί αναγκαίο.

9.    ΛΟΙΠΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

9.1.    Μέσω της Εφαρμογής, θα έχετε τη δυνατότητα να εντοπίσετε το πλησιέστερο σταθμό εξυπηρέτησης και να λάβετε οδηγίες μέσω χαρτών smartphone ανά περιοχή και σταθμούς σύμφωνα με τις υπηρεσίες τους.

9.2.    Θα έχετε επίσης τη δυνατότητα να εξετάσετε τα στοιχεία των προηγούμενων συναλλαγών σας, συμπεριλαμβανομένου του πρατηρίου, της ημερομηνίας, και των βαθμών που κερδίσατε.

10.    ΑΚΥΡΩΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

10.1.    Μπορείτε να διαγράψετε το λογαριασμό σας στην Εφαρμογή με το να επικοινωνήσετε μαζί μας ζητώντας τη διαγραφή του λογαριασμού σας στο mypetrolina@petrolina.com.cy.

10.2.    Ο λογαριασμός σας στην Εφαρμογή θα διαγραφεί εντός 30 ημερών από το αίτημά σας.

10.3.    Σε περίπτωση που αντιληφθούμε ότι έχετε δημιουργήσει περισσότερους από έναν λογαριασμό στην Εφαρμογή ή/και μας έχετε παράσχει ψευδείς, ελλιπείς ή παραπλανητικές πληροφορίες ή/και ότι ένας λογαριασμός στην Εφαρμογή χρησιμοποιείται με δόλιο ή μη εξουσιοδοτημένο τρόπο ή/και σε αντίθεση με τους παρόντες Όρων, επιφυλάσσουμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε αμέσως το λογαριασμό κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια. Θα κλείσουμε το λογαριασμό αμέσως μόλις αντιληφθούμε παράνομη χρήση.

10.4.    Δεν θα φέρουμε ευθύνη έναντι σας για οποιεσδήποτε άμεσες ή έμμεσες, υφιστάμενες ή μελλοντικές απώλειες σε σχέση με τον τερματισμό ή διαγραφή του Σχεδίου MyPetrolina και του λογαριασμού Εφαρμογής.

10.5.    Η Εταιρεία επιφυλάσσει το δικαίωμα να τερματίσει τους λογαριασμούς των Μελών, οι οποίοι είναι ανενεργοί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους, καθώς και να διαγράψει τους βαθμούς που αντιστοιχούν σε αυτούς.

10.6.    Σε περίπτωση τερματισμού και ακύρωσης του λογαριασμού, το Μέλος υποχρεούται να διακόψει αμέσως τη χρήση οποιουδήποτε σχεδίου και να αφαιρέσει το λογαριασμό.

11.    ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

11.1.    Μπορούμε να αναστείλουμε τη λειτουργία της Εφαρμογής για επιδιορθώσεις ή συντήρηση ή ούτως ώστε να επικαιροποιηθεί ή να αναβαθμιστεί το περιεχόμενο ή η λειτουργικότητα της Εφαρμογής από καιρού εις καιρόν. Η πρόσβαση στην ή η χρήση της Εφαρμογής ή των σελίδων που συνδέονται με αυτήν δεν θα είναι απαραιτήτως αδιάλειπτη ή χωρίς σφάλματα. 

11.2.    Επιφυλάσσουμε το δικαίωμα να αποφασίσουμε να αναστείλουμε ή να διακόψουμε εν μέρει ή εξ ολοκλήρου την πρόσβαση στην Εφαρμογή κατά τη διακριτική μας ευχέρεια. 

11.3.    Μπορούμε να προσθέσουμε περιορισμούς στη συλλογή και την εξαργύρωση Βαθμών από καιρού εις καιρόν κατά τη διακριτική μας ευχέρεια. Μπορούμε επίσης να διερευνήσουμε και να περιορίσουμε την προσφορά Βαθμών όπου υποψιαζόμαστε απάτη, κακή χρήση ή κατάχρηση του προγράμματός μας, χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. 

11.4.    Σε περίπτωση που αναστείλουμε ή διακόψουμε εν μέρει η εξ ολοκλήρου την πρόσβαση στην Εφαρμογή, θα σας δοθεί προειδοποίηση ενός μηνός, ούτως ώστε να εξαργυρώσετε τους βαθμούς που συλλέξατε στην Εφαρμογή. 

12.    ΠΡΟΣΦΕΡΌΜΕΝΕΣ ΕΚΠΤΏΣΕΙΣ

12.1.    Η Εφαρμογή σας παρέχει τη δυνατότητα, αλλά όχι την υποχρέωση, να συλλέξετε βαθμούς και αυτοκόλλητα, να αγοράσετε συγκεκριμένα προϊόντα σε καθορισμένη έκπτωση και να συμμετάσχετε στις κληρώσεις.

12.2.    Ένας κατάλογος των πρατηρίων, προϊόντων και εκπτώσεων διατίθεται εντός της Εφαρμογής. Επιπρόσθετα, η συνολική αξία των βαθμών MyPetrolina, των ηλεκτρονικών αυτοκόλλητων και συμμετοχών σε κληρώσεις, καθώς και επερχόμενες προωθητικές ενέργειες διατίθενται στην Εφαρμογή.

12.3.    Οι βαθμοί που δύναται να συλλεχθούν μέσω της Εφαρμογής δεν επηρεάζουν οποιουσδήποτε βαθμούς μπορείτε να συλλέξετε βάσει σχεδίων επιβράβευσης πιστών πελατών της Τράπεζας Κύπρου και της Ελληνικής Τράπεζας.

12.4.    Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ίδια συναλλαγή για να κερδίσετε βαθμούς για το Σχέδιο Βαθμών, αυτοκόλλητα για το Σχέδιο Αυτοκόλλητων (αν ισχύει για την εν λόγω περίοδο) και συμμετοχές στο Σχέδιο Κληρώσεων (αν ισχύει για την εν λόγω περίοδο).

12.5.    Επιφυλάσσουμε το δικαίωμα να αλλάξουμε τα διαθέσιμα προϊόντα προς πώληση στην Εφαρμογή και τα επίπεδα των εκπτώσεων σύμφωνα με την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια και χωρίς την προηγούμενη σας συγκατάθεση ή ενημέρωση. Τέτοιες τροποποιήσεις θα κοινοποιούνται εντός της Εφαρμογής.

13.    ΣΥΜΜΕΤΈΧΟΥΣΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΙΣ

13.1.    Επιφυλάσσουμε το δικαίωμα να εντάξουμε νέο πρατήριο ή να αφαιρέσουμε ένα υφιστάμενο πρατήριο από το Σχέδιο MyPetrolina κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια και χωρίς τη συγκατάθεσή σας. Ο κατάλογος των συμμετεχόντων πρατηρίων και οποιεσδήποτε τροποποιήσεις σε αυτόν θα κοινοποιούνται στην Εφαρμογή. 

13.2.    Δεν θα φέρουμε ευθύνη για οποιεσδήποτε από τις υπηρεσίες οι οποίες παρέχονται από άλλες συμμετέχουσες επιχειρήσεις. 

13.3.    Δεν θα φέρουμε ευθύνη σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο Σχέδιο Βαθμών διακόψει τη συμμετοχή της ή/και αποσύρει οποιοδήποτε από τα προσφερόμενα προϊόντα/υπηρεσίες.

14.    ΕΥΘΥΝΗ

14.1.    Συμφωνείτε να χρησιμοποιείτε την Εφαρμογή και τα Σχέδιά μας «ως είναι» και «ως διατίθενται». Σε αυτή τη βάση, εκτός όπου διαφορετικά ορίζεται ρητώς στους παρόντες Όρους ή σύμφωνα με τα νόμιμα σας δικαιώματά, δεν προβαίνουμε σε προϋποθέσεις, εγγυήσεις ή άλλους όρους αναφορικά με την Εφαρμογή ή το Σχέδιο MyPetrolina ή οποιαδήποτε εγγύηση ή αναμενόμενο αποτέλεσμα από τη χρήση της Εφαρμογής ή τη συμμετοχή στα Σχέδια. 

14.2.    Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για την αποτυχία στην συμμόρφωση με αυτούς τους Όρους λόγω οποιουδήποτε συμβάντος που είναι πέραν του εύλογου ελέγχου μας, συμπεριλαμβανομένης (χωρίς περιορισμό) της υποβολής λανθασμένων δεδομένων από οποιοδήποτε Μέλος. 

14.3.    Η Εφαρμογή συμπεριλαμβάνει συνδέσμους σε εξωτερικές ιστοσελίδες και σελίδες στο ίδιο δίκτυο εμπορικής επωνυμίας (co-branded) οι οποίες δεν ανήκουν σε εμάς. Αυτοί οι σύνδεσμοι έχουν συμπεριληφθεί για να σας παρέχουν πρόσβαση σε πληροφορίες και υπηρεσίες για τις οποίες ενδεχομένως να ενδιαφέρεστε. Δεν υποστηρίζουμε το περιεχόμενο εξωτερικών ιστοσελίδων και δεν είμαστε υπεύθυνοι για το περιεχόμενο αυτών των ιστοσελίδων ή για τυχόν ζημίες που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση τους.

14.4.    Στο βαθμό που το επιτρέπει ο νόμος, η Εταιρεία, οι υπάλληλοι και οι αντιπρόσωποί της δεν θα είναι υπεύθυνοι για οποιεσδήποτε αξιώσεις, απώλειες, ζημίες, τραυματισμούς, έξοδα και δαπάνες (είτε άμεσες, έμμεσες ή επακόλουθες) τις οποίες υποστείτε ως αποτέλεσμα της, ή οι οποίες προκύπτουν από, ή με οποιονδήποτε τρόπο συνδέονται με την Εφαρμογή και/ή τη χρήση οποιουδήποτε δώρου ή/και τη χρήση οποιωνδήποτε Σχεδίων.

14.1.    Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για τα προϊόντα τα οποία προσφέρονται ή κερδίζονται ή αγοράζονται μέσω της Εφαρμογής. Για τυχόν ελαττώματα των προϊόντων παρακαλείστε όπως επικοινωνήστε με την εταιρεία, όπως αναφέρεται στους όρους και τις προϋποθέσεις του προϊόντος. 

14.5.    Το Μέλος πρέπει να ελέγχει την ακρίβεια και την ορθότητα των στοιχείων της απόδειξης που λαμβάνει, των βαθμών που συλλέγονται ή των αυτοκόλλητων που λαμβάνονται από τα πρατήρια μετά από κάθε συναλλαγή. Η Εταιρεία δεν έχει καμία υποχρέωση ή ευθύνη έναντι του Μέλους για οποιαδήποτε αθέτηση εκπλήρωσης ή ανακριβή εκπλήρωση των υποχρεώσεων των επιχειρήσεων ή των καταστημάτων, τα οποία συνεργάζονται στα διαθέσιμα σχέδια, καθώς και για οποιαδήποτε συμβατική ή εξωσυμβατική αποζημίωση.

15.    ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

15.1.    Οι Όροι διέπονται από τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας θα έχει αποκλειστική δικαιοδοσία για τυχόν διαφορές οι οποίες ενδεχομένως να προκύψουν σε σχέση με τους παρόντες όρους ή από τη χρήση της Εφαρμογής ή από τη συμμετοχή στο Σχέδιο MyPetrolina.

15.2.    Σε περίπτωση οποιασδήποτε ασυμφωνίας μεταξύ των Όρων και του εφαρμοστέου δικαίου, το εφαρμοστέο δίκαιο θα υπερισχύει.

16.    ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

16.1.    Έχουμε τη δυνατότητα να τροποποιήσουμε, να αποσύρουμε, να αναστείλουμε ή/και να διακόψουμε τα Σχέδια ή οποιοδήποτε τμήμα αυτών καθ’ οποιονδήποτε χρόνο, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια και χωρίς ειδοποίηση. 

16.2.    Οι παρόντες Όροι μπορούν να τροποποιηθούν από καιρού εις καιρόν χωρίς ειδοποίηση και οποιεσδήποτε αλλαγές θα ισχύουν αμέσως κατόπιν της δημοσίευσης τους στην ιστοσελίδα μας [www.petrolina.com.cy] ή στους Όρους σε αυτή την Εφαρμογή. Οι τροποποιημένοι Όροι θα εμφανίζονται σε μορφή ειδοποίησης αφού χρησιμοποιήσετε την Εφαρμογή ή/και με οποιοδήποτε άλλο εύλογο τρόπο κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια. Με τη χρήση της Εφαρμογής, αναγνωρίζετε ότι συμφωνείτε να δεσμευτείτε από αυτούς τους Όρους, καθώς μπορεί να τροποποιηθούν από καιρού εις καιρόν. Η Εταιρεία δεν αποδέχεται καμία ευθύνη σε περίπτωση που αποτύχετε να πληροφορηθείτε αναφορικά με τις αλλαγές που έχουν προκύψει και έχουν δημοσιευτεί ως περιγράφεται ανωτέρω.

16.3.    Εκτός εάν διαφορετικά αναφέρεται ρητώς, οι παρόντες Όροι υπερισχύουν σε περίπτωση σύγκρουσης ή ασυνέπειας με οποιαδήποτε άλλη ενημέρωση, συμπεριλαμβανομένου διαφημιστικού ή προωθητικού υλικού.

16.4.    Εάν οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων διαπιστωθεί ότι δεν είναι εφαρμόσιμη, αυτό δεν θα επηρεάσει την εγκυρότητα οποιασδήποτε άλλης διάταξης. 

16.5.    Ενδέχεται να καθυστερήσουμε την επιβολή των δικαιωμάτων μας βάσει των παρόντων Όρων χωρίς να τα χάσουμε. 

16.6.    Αυτοί οι Όροι είναι μεταξύ εσάς και εμάς. Κανένα άλλο πρόσωπο δεν έχει κανένα δικαίωμα να επιβάλει οποιονδήποτε από αυτούς τους Όρους. Κανένας από εμάς δεν χρειάζεται οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο να συμφωνήσει ώστε να ασκήσουμε τα δικαιώματά μας βάσει των παρόντων Όρων.

16.7.    Συμφωνείτε ότι η Εταιρεία μπορεί να αναθέσει την εκτέλεση οποιασδήποτε από τις υποχρεώσεις της ή ενδεχομένως να εκχωρήσει τους παρόντες Όρους ή οποιοδήποτε από τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις της χωρίς να σας ειδοποιήσει. 

16.8.    Αν έχετε οποιεσδήποτε απορίες ή παράπονα (σχετικά με τους Όρους ή το Σχέδιο Βαθμών ή το Σχέδιο Επιβράβευσης ή το Σχέδιο Κλήρωσης ή το Σχέδιο Ομάδας ή τη χρήση της Εφαρμογής από άλλο πρόσωπο), παρακαλούμε όπως τα υποβάλετε στην [mypetrolina@petrolina.com.cy].

Οι παρόντες Όροι ενημερώθηκαν τελευταία φορά στις 23/06/2023.