Πολιτική Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ)

Πολιτική Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ)

1. Εισαγωγή

Η παρούσα πολιτική Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (η «Πολιτική ΕΚΕ» ή «Πολιτική») καταρτίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Petrolina (Holdings) Public Ltd (HE1018) (η «Εταιρεία») η οποία είναι εγγεγραμμένη δυνάμει του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ.113 ως δύναται εκάστοτε να τροποποιείται («ο Νόμος»)και δημοσιοποιείται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.petrolina.com.cy).

H Εταιρεία είναι ιδιωτική δημόσια εταιρεία με βάση τον Νόμο και οι μετοχικοί της τίτλοι είναι εισηγμένοι και διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αξίων Κύπρου (Χ.Α.Κ).

Η Εταιρεία αναγνωρίζει ως επιχείρηση τη δέσμευσή της προς τη βελτίωση της κοινωνικής ευημερίας, μέσω οικειοθελούς επένδυσης επιχειρηματικών πρακτικών και εταιρικών πόρων, ως μέρος της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (η «ΕΚΕ») της Εταιρείας.

Η παρούσα Πολιτική αφορά την Εταιρεία, ως  το πλαίσιο για τη λήψη αποφάσεων με απόλυτα διαφανή και αξιοκρατικό τρόπο σχετικά με εισφορές ή/και χορηγίες που πραγματοποιεί η Εταιρεία προς τις τοπικές κοινότητες, στις οποίες δραστηριοποιείται αλλά και προς την κοινωνία ευρύτερα. Με την εφαρμογή της παρούσας Πολιτικής παράλληλα διασφαλίζεται η αποτελεσματική χρήση των πόρων που διαθέτει η Εταιρεία για τον σκοπό αυτό.

Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας Πολιτικής εμπίπτουν το Διοικητικό Συμβούλιο και όλοι οι υπάλληλοί της Εταιρείας. Η παρούσα Πολιτική τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία έγκρισης της από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την επιφύλαξη αναθεώρησής της κάθε φορά που υπάρχει ουσιαστική μεταβολή.

Η παρούσα Πολιτική είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.petrolina.com.cy.

Υπεύθυνο Τμήμα Υλοποίησης: Marketing & Communication.

2. Βασικές Αρχές της Πολιτικής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης           

2.1    H Εταιρεία έχει ως στόχο, όχι απλώς να πρωταγωνιστεί υπεύθυνα στην οικονομική ανάπτυξη του τόπου στον οποίο δραστηριοποιείται και συμμετέχει, αλλά ταυτόχρονα να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της κυπριακής κοινωνίας, μέσω ποικίλων ενεργειών και δράσεων της.

2.2    Η Πολιτική εφαρμόζεται υποχρεωτικά για κάθε είδους συνεισφορά ακόμα και μη ανταποδοτικού χαρακτήρα από την Εταιρεία.

2.3    Άρρηκτα συνδεδεμένη με το κοινωνικό σύνολο, η Εταιρεία εφαρμόζει διαχρονικά προγράμματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, η οποία ΕΚΕ καλύπτει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, ανταποδίδοντας την εμπιστοσύνη που της επιδεικνύουν οι καταναλωτές, οι μέτοχοι και οι επενδυτές της.

2.4    Σκοπός της Εταιρείας είναι η ανάληψή δράσεων που έχουν στο επίκεντρο τον άνθρωπο και την κοινωνική αλληλεγγύη, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό, την παιδεία και την προστασία του περιβάλλοντος.

2.5    Η φιλοσοφία της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Εταιρείας, πηγάζει από τις ανθρωπιστικές αρχές και αξίες των ιδρυτών της Εταιρείας, όπως:

 • Δέσμευση και αφοσίωση στους καταναλωτές
 • Σεβασμός στον άνθρωπο, ομαδική δουλειά
 • Ειλικρίνεια σε όλες τις συναλλαγές

2.6 Με βάση τις διαχρονικές αξίες που αναφέρονται πιο πάνω, η στρατηγική και Πολιτική ΕΚΕ αποτελείται από μια πλούσια δράση με και στηρίζεται σε πέντε (5) Πυλώνες:

 1. Κοινωνική αλληλεγγύη
 2. Υγεία
 3. Αθλητισμός – Πολιτισμός – Παιδεία
 4. Περιβάλλον
 5. Εργασιακό περιβάλλον

2.7    Επιδιώκοντας την διασφάλιση των συμφερόντων και της Εταιρείας, η Πολιτική ΕΚΕ είναι σύμφωνη με την επιχειρησιακή στρατηγική της και υποστηρίζει την κουλτούρα δημιουργίας απόδοσης, η οποία ευθυγραμμίζει την στρατηγική και τις αξίες της Εταιρείας, με τους στόχους των εργαζομένων, της διοίκησης και των μετόχων της και, κατά συνέπεια, παρακινεί τους εργαζόμενους να συνεχίζουν να δρουν για το καλύτερο εταιρικό συμφέρον.

2.8    Η Εταιρεία συμμετέχει στον Εταιρικό εθελοντισμό, ως μηχανισμό παρότρυνσης των εθελοντών-εργαζομένων στην υλοποίηση των δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

2.9    Οι εθελοντές εργαζόμενοι και συμμετέχοντες στην ομάδα Petrolina Community της Εταιρείας, ενημερώνονται  για τις ευθύνες τους ως εθελοντές σε περίπτωση συμμέτοχης σε Δράσεις ΕΚΕ της Εταιρείας,  στα πλαίσια της  εγκεκριμένης από το Υπουργικό Συμβούλιο Διακήρυξη των «Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών/τριών» (Εθελοντισμός).

3. Πυλώνες Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης [ΕΚΕ]

Η Εταιρεία δέχεται, εξετάζει και ανταποκρίνεται σε Αιτήματα Κοινωνικής Εισφοράς/Χορηγίας, που στοχεύουν και θεωρούνται επωφελή για τις τοπικές κοινότητες και την κοινωνία εάν οι προτεινόμενές δράσεις εμπίπτουν στους πέντε (5) Πυλώνες στους οποίους βασίζεται η παρούσα Πολιτική ΕΚΕ.

3.1       Κοινωνική αλληλεγγύη

Η Εταιρεία, αναγνωρίζει τη σημαντικότητα της κοινωνικής ενσωμάτωσης και συνοχής, και ως εκ τούτου δραστηριοποιείται σε δράσεις που έχουν ως πρώτιστο στόχο τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των συνανθρώπων μας.

3.1.1    Η Εταιρεία υποστηρίζει προγράμματα κοινωνικής αλληλεγγύης, συνδράμοντας στο έργο φορέων με αναγνωρισμένη κοινωφελή δράση για την αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων και ενισχύει ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες και άτομα.

3.1.2    Η Εταιρεία στηρίζει πρωτοβουλίες και προγράμματα που αποσκοπούν στην κοινωνική ανάπτυξη, την προαγωγή της ευημερίας και της διαφορετικότητας, καθώς και στην καταπολέμηση της φτώχειας και των ανισοτήτων.

3.1.3    Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει δράσεις ενσωμάτωσης εθελοντικής προσφοράς και στο πλαίσιο αυτό, έχει δημιουργήσει την ομάδα εθελοντών προσωπικού, την Petrolina Community, η οποία ομάδα συμπεριλαμβάνει και τις οικογένειες προσωπικού και των πρατηριούχων, όπου συμμετέχουν έμπρακτα στις δράσεις EKE της Εταιρείας.

3.2      Υγεία

Η Εταιρεία, αναγνωρίζει την αξία και σημασία της ανθρώπινης ζωής, στηρίζει δράσεις και οργανισμούς στους οποίους κύριο μέλημα τους είναι η ανθρώπινη υγεία και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων.

Η Εταιρεία υποστηρίζει πρωτοβουλίες και προγράμματα οργανισμών που παρέχουν:

3.2.1    Πληροφόρηση, ψυχολογική στήριξη και πρακτική βοήθεια σε γυναίκες με εμπειρία καρκίνου του μαστού.

3.2.2    Συμπαράσταση σε ασθενείς και ενίσχυση της έρευνας για κατάλληλη και αποτελεσματική θεραπεία νευρομυϊκών, γενετικών ασθενειών.

3.2.3    Εκπλήρωση ευχών καρκινοπαθών παιδιών ή/και  υπηρεσίες ανακουφιστικής φροντίδας σε ασθενείς με καρκίνο και προγράμματα πρόληψης.

3.2.4    Εκπαίδευση και δημιουργική απασχόληση, στήριξη ημερήσιας φροντίδας και προγραμμάτων, θεραπείες σε παιδιά και ενήλικες με ειδικές ανάγκες.

3.2.5    Απεξάρτηση και υποστήριξη για την αντιμετώπιση των εξαρτησιογόνων ουσιών.

3.2.6    Υπηρεσίες λειτουργικής αποκατάστασης ασθενών με την αγορά ιατρικού εξοπλισμού.

3.3       Αθλητισμός - Πολιτισμός - Παιδεία

Η Εταιρεία στηρίζει πρωτοβουλίες που αφορούν τους τομείς της τέχνης, του πολιτισμού και του αθλητισμού, καθώς αυτοί οι τομείς συμβάλλουν στην ενίσχυση της πολιτιστικής πολυμορφίας.

3.3.1    Η Εταιρεία στηρίζει και ενισχύει δραστηριότητες που αφορούν την παιδεία, καθώς και την πολιτιστική και ιστορική κληρονομιά του τόπου.

3.3.2    Η Εταιρεία στηρίζει καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, θεατρικές παραστάσεις, φεστιβάλ, συνέδρια και ημερίδες, προσβλέποντας έτσι σε μια συνέχιση της κουλτούρας και πολιτιστικών εκδηλώσεων του τόπου και την διάνοιξη νέων πολιτιστικών οριζόντων.

3.3.3    Η Εταιρεία είναι χορηγός σε ομοσπονδίες, σωματεία, ακαδημίες και μεγάλες αθλητικές εκδηλώσεις και διοργανώσεις. Ενισχύει τις προσπάθειες αθλητών και συμμετέχει στον μηχανοκίνητο αθλητισμό με πληρώματα της Petrolina Racing Team.

3.3.4    Η Εταιρεία στον τομέα της εκπαίδευσης και της καινοτομίας, απονέμει χρηματικά βραβεία σε άριστους μαθητές σχολείων και φοιτητές πανεπιστημίων και προσφέρει υποτροφίες αριστείας σε μεταπτυχιακούς φοιτητές, ενισχύοντας την έρευνα και τη νέα γενιά επιστημόνων.

3.4       Περιβάλλον

Η Εταιρεία αναγνωρίζει τη σημαντικότητα της βιωσιμότητας του περιβάλλοντος και την πολιτική για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος, και εφαρμόζει με συνέπεια ή/και αναλαμβάνει περιβαλλοντικές δράσεις, ενισχύοντας και καλλιεργώντας την περιβαλλοντική συνείδηση των πολιτών, κυρίως των παιδιών.

3.4.1    H Εταιρεία αναλόγως και ως δύναται να είναι εφικτό, εξετάζει πολιτικές και    στρατηγικές για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας της, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και του νομοθετικού πλαισίου της Κύπρου ή του κανονιστικού πλαισίου στο οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία.

3.4.2    Εφαρμόζει μέτρα περιβαλλοντικής ευθύνης στην επιχειρηματική της λειτουργία, με την διαχείριση ανακυκλώσιμων υλικών στα γραφεία της και την ανακύκλωση υγρών και στερεών υλικών στις εγκαταστάσεις και πρατήρια καυσίμων.

3.4.3    Επενδύει σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε πρατήρια της Εταιρείας και συμβάλει στη μείωση των εκπομπών ρύπων.

3.4.4    Στηρίζει οργανισμούς και εκστρατείες για την προστασία του περιβάλλοντος και ανακύκλωσης, την προστασία και ενίσχυση της φυσικής ομορφιάς, της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων της Κύπρου.

3.4.5    Στηρίζει πρωτοβουλίες που αφορούν την κλιματική αλλαγή, κυκλική οικονομία, αναδάσωση και διατήρηση δασών, διατήρηση των ακτών και των θαλασσών.

3.5     Εργασιακό περιβάλλον

Η Εταιρεία στοχεύει στην καλλιέργεια σεβασμού, στην προώθηση της ομαδικότητας του προσωπικού και στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης τόσο μεταξύ των εργαζομένων όσο και με τους συνεργάτες της.

3.5.1    Η Εταιρεία διαθέτει και εφαρμόζει Πολιτική Ίσων Ευκαιριών/Πολιτική Κατά των Διακρίσεων, για σκοπούς παροχής ίσων ευκαιριών εργοδότησης και εξέλιξης και ίσης μεταχείρισης.

3.5.2    Διαθέτει και εφαρμόζει Πολιτική Κατά της Εργασιακής Παρενόχλησης και του Εργασιακού Εκφοβισμού και διασφαλίζει ότι όλο το προσωπικό αντιμετωπίζεται, με αξιοπρέπεια και σεβασμό.

3.5.3    Διαθέτει και εφαρμόζει Πολιτική Υγείας και Ασφάλειας με στόχο τη διασφάλιση της υγείας και την ασφάλεια του προσωπικού της.

3.5.4    Διαθέτει και εφαρμόζει Κώδικα Συμπεριφοράς (Code Business Ethics).

4.         Σχεδιασμός Δράσης ΕΚΕ

4.1     Στον σχεδιασμό δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης αναμένεται από τον Αιτητή να ακολουθεί τα παρακάτω βήματα (μαζί αναφερόμενο ως το Σχέδιο Δράσης/Ενεργειών):

            Βήματα

            1: Περιγραφή της Δράσης

            2: Προσδιορισμός Ενδιαφερόμενων Μερών της Δράσης

            3: Επικοινωνία με τα Ενδιαφερόμενα Μέρη

            4: Προετοιμασία για την Υλοποίηση της Δράσης

            5: Προβολή της Δράσης

            6: Υλοποίηση της Δράσης

            7: Αποτελέσματα της Δράσης

4.2       Η Κοινωνική Εισφορά/Χορηγία στο πλαίσιο της παρούσας Πολιτικής δύναται να συμπεριλαμβάνει την ενίσχυση δραστηριοτήτων και συναφών εκδηλώσεων που προάγουν τους Πυλώνες ΕΚΕ ως αναφέρεται στην παρούσα Πολιτική ΕΚΕ.

4.3       Χορηγία θεωρείται οποιαδήποτε χρηματική ή άλλης μορφής οικονομική παροχή σε είδος, σε άυλα αγαθά ή υπηρεσίες από την Εταιρεία για την ενίσχυση συγκεκριμένων δραστηριοτήτων ή σκοπών του αποδέκτη της κοινωνικής υποστήριξης με αντιστάθμισμα την προβολή του έργου της Εταιρείας. Η παροχή αυτή πραγματοποιείται σύμφωνα με τους στόχους, τις προτεραιότητες και τις πολιτικές, στο πλαίσιο των αρχών και των αξιών της Εταιρείας και ως προβλέπεται στην παρούσα Πολιτική.

4.4       Δεν αποτελούν Κοινωνική Εισφορά/Χορηγία κατά την έννοια των παραπάνω:

α.    Τα συμβολικά δώρα σε τρίτους, τα οποία καλύπτονται από τον Κώδικα Συμπεριφοράς.

β.    Η καταχώρηση διαφημίσεων, που δεν παρέχεται σε συνδυασμό με οτιδήποτε από τα πιο πάνω.

γ.     Η φιλανθρωπία εκτός εάν δεν αναμένεται οποιοδήποτε όφελος για την Εταιρεία.

5.         Διαδικασία Υποστήριξης Δράσεων ΕΚΕ, Ρόλοι και Αρμοδιότητες

5.1     Αίτημα Κοινωνικής Εισφοράς/Χορηγίας δύναται να υποβληθεί από Φυσικά Πρόσωπα, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Ιδρύματα, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) καθώς και από λοιπούς φορείς που δραστηριοποιούνται ενεργά στους τομείς που αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική.

5.2     Τα αιτήματα των ενδιαφερομένων για Κοινωνική Εισφορά/Χορηγία της Εταιρείας υποβάλλονται καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου με την συμπλήρωση και υποβολή τυποποιημένης Αίτησης. Η Αίτηση μπορεί να ζητηθεί και να αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος, στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@petrolina.com.cy και στην οποία πρέπει να συμπληρωθούν τα ακόλουθα στοιχεία:

 • Γενικές πληροφορίες του φορέα που αιτείται Κοινωνική Εισφορά/ Χορηγία,
 • Στοιχεία του υπεύθυνου επικοινωνίας, και
 • Άλλες πληροφορίες που αφορούν το υποβληθέν αίτημα.

5.3     Το Αίτημα υποβάλλεται στην Εταιρεία, και η Εταιρεία δύναται να ζητήσει επιπλέον έγγραφα και δικαιολογητικά από τον Αιτούντα προς τεκμηρίωση του Αιτήματος Κοινωνικής Εισφοράς/ Χορηγίας.

5.4     Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, παρουσιάζονται στο Διοικητικό Συμβούλιο για έγκριση και/ή απόρριψη Αιτήματα Κοινωνικής Εισφοράς/Χορηγίας, τα οποία δεν εμπίπτουν στο ετήσιο εγκεκριμένο προϋπολογισμό και πλάνο ενεργειών ΕΚΕ της Εταιρείας, και ανάλογα εφαρμόζονται οι λοιπές διατάξεις της παρούσας Πολιτικής.

6.        Διαδικασία Ελέγχου, Αξιολόγησης και Έγκρισης

6.1     Στο πλαίσιο διασφάλισης της διαφάνειας και της αξιοπιστίας της διαδικασίας τα Αιτήματα Κοινωνικής Εισφορά/Χορηγίας, μετά την υποβολή τους, συλλέγονται από το Τμήμα Marketing & Communication για κατ’ αρχήν έλεγχο και διαχείριση. Στην συνεχεία, η Εταιρεία αξιολογεί τα υποβληθέντα Αιτήματα Κοινωνικών Εισφορών/Χορηγιών καθώς και όλα τα δικαιολογητικά που προσκομίζονται ή δύναται να ζητηθούν εκ των υστέρων για την τεκμηρίωση αυτών.

6.2     Για την αποφυγή οποιουδήποτε κινδύνου στη φήμη της Εταιρείας, πραγματοποιείται έλεγχος των γενικών πληροφοριών και του ιστορικού του ενδιαφερομένου φορέα ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ως προς την πρόθεση και το καθήκον του λήπτη της Κοινωνικής Εισφοράς/Χορηγίας για την ορθή χρήση αυτής.

6.3     Η Εταιρεία επίσης, κατά την διαδικασία εξέτασης ελέγχει και το φορολογικό σύστημα στο οποίο θα υπόκειται η Κοινωνική Εισφορά/Χορηγία.

6.4     Μετά από την αξιολόγηση του αιτήματος Κοινωνικής Εισφοράς/Χορηγίας, το Τμήμα Marketing & Communication παρουσιάζει στον αρμόδιο Εκτελεστικό Σύμβουλο της Εταιρείας το Αίτημα και αναλόγως των οδηγιών για το Αίτημα ακολουθείται η προβλεπόμενη διαδικασία εγκρίσεων ή/και απορρίψεων της Εταιρείας.

6.5     Κάθε αίτημα για Κοινωνική Εισφορά/Χορηγία, πρέπει να υποστηρίζεται από ένα Σχέδιο Δράσης, στο οποίο να περιγράφεται αναλυτικά η  πρωτοβουλία και οι αιτούμενες παροχές μαζί με τον στόχο, και τον αντίκτυπο της σχετικής δράσης, κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα καθώς και στους 3 βασικούς άξονες ESG (Environmental, Social, Governance) δηλαδή του αποτυπώματος κάθε δράσης.

7.         Διαχείριση – Υλοποίηση – Παρακολούθηση

7.1       Ανάλογα με το είδος, την πολυπλοκότητα και το ύψος της Κοινωνικής Εισφοράς/Χορηγίας, η διαχείριση αυτής δύναται, με εισήγηση του Υπευθύνου Τμήματος ή απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας να πραγματοποιηθεί μέσω τρίτου φορέα, συμπεριλαμβανομένου και φορέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Στην περίπτωση αυτή ο τρίτος φορέας θα πρέπει να έχει νόμιμα συσταθεί και να διαθέτει την οργανωτική επάρκεια και τις διαδικασίες εκείνες που να εξασφαλίζουν ότι δύναται να διαχειριστεί με αποτελεσματικότητα και διαφάνεια τέτοιου είδους και ύψους Κοινωνική Εισφορά/Χορηγία.

7.2       Σε περίπτωση Κοινωνικής Εισφοράς/Χορηγίας καθώς και σε ειδικές περιπτώσεις, ύστερα από εισήγηση της Εταιρείας, η έναρξη της εκταμίευσης προς τον λήπτη αυτής δύναται να προϋποθέτει την υπογραφή σχετικής σύμβασης, όπου θα οροθετούνται οι χορηγούμενες δράσεις, οι όροι και οι προϋποθέσεις, καθώς και οι εκατέρωθεν υποχρεώσεις μεταξύ του λήπτη της Κοινωνικής Εισφοράς/Χορηγίας και της Εταιρείας.

7.3       Το Τμήμα Marketing & Communication διαχειρίζεται την επικοινωνία με τους εμπλεκόμενους φορείς για την ολοκλήρωση των Σχεδίων Δράσης και ελέγχει την εφαρμογή και υλοποίηση αυτών.

7.4       Οι λήπτες Κοινωνικής Εισφοράς/Χορηγίας από την Εταιρεία υποχρεούνται να υποβάλουν στην Εταιρεία, όποτε τους ζητηθεί, όλα τα αναγκαία παραστατικά στοιχεία που σχετίζονται με την υλοποίηση των δράσεων τους και/ή με τη χρήση των πόρων που παραχωρήθηκαν από την Εταιρεία για την διαδικασία υλοποίησης και/ή για την εκτέλεση του Σχεδίου Δράσης/Ενεργειών  το οποίο σχετίζεται η Κοινωνική Εισφορά/Χορηγία που παραχωρήθηκε από την Εταιρεία.

8.         Προϋπολογισμός

8.1       Προβλέπεται Προϋπολογισμός Κοινωνικής Εισφοράς/Χορηγίας (εφεξής ο «ΠΚΕΧ»), το ύψος του οποίου καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά την ετήσια αξιολόγηση του Προϋπολογισμού της Εταιρείας και αναθεωρείται ετήσια.

8.2       Το εύρος του ΠΚΕΧ και το ποσοστό συνεισφοράς στις δράσεις ΕΚΕ της Εταιρείας μπορεί να αναθεωρηθεί κατά περίπτωση από το Διοικητικό Συμβούλιο στα πλαίσια του ετήσιου Προϋπολογισμού.

8.3       Οποιαδήποτε εισφορά/ χορηγία ή κοινωνική υποστήριξη καταβάλλεται σε χρήμα ή σε είδος πρέπει να εκτελείται σύμφωνα με την τυπική διαδικασία πληρωμής και τη λογιστική διαδικασία της Εταιρείας και πρέπει να καταγράφεται στο λογιστικό σύστημα της Εταιρείας

9.         Ακύρωση Κοινωνικής Εισφοράς/Χορηγίας

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς ακύρωσης της Κοινωνικής Εισφοράς/Χορηγίας σε οποιαδήποτε φάση και σε περίπτωση που ο φορέας υλοποίησης αυτής εμπλακεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο σε οποιοδήποτε γεγονός ή περιστατικό, που ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά την εταιρική φήμη και εικόνα της Εταιρείας.

10.       Δημοσιότητα

Η Εταιρεία δύναται να δημοσιοποιεί σε ενημερωτικά ή πληροφοριακά έντυπα της ή/και να καταχωρεί στην ιστοσελίδα της, στον τύπο (έντυπο ή ηλεκτρονικό), στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης ή Επικοινωνίας (ΜΜΕ) και στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης της Εταιρείας, στοιχεία της δράσης, του Αιτητή, το αντικείμενο και το ποσό της Κοινωνικής Εισφοράς/Χορηγίας προς αυτήν καθώς και φωτογραφικό ή/και βιντεογραφικό υλικό, με σκοπό την προβολή της δράσης.