Όμιλος Πετρολίνα - Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για Υποψήφιους Εργαζόμενους

Ο Όμιλος Πετρολίνα (εφεξής ως «Πετρολίνα» ή ως «εμείς») σέβεται την ιδιωτική σας ζωή και δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Όμιλο Πετρολίνα στην ενότητα 1 της Δήλωσης Προστασίας Δεδομένων της Πετρολίνα που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα μας (http://www.petrolina.com.cy/). Η Πετρολίνα είναι «υπεύθυνος επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων». Αυτό σημαίνει πως είμαστε υπεύθυνοι για να αποφασίζουμε πώς θα τηρούμε και θα χρησιμοποιούμε προσωπικά στοιχεία σχετικά με εσάς. Αυτή η Δήλωση Προστασίας  Προσωπικών Δεδομένων αποσκοπεί στην ενημέρωση σας σχετικά με το πώς και γιατί θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα κατά τη διαδικασία πλήρωσης κενής θέσης εργασίας καθώς και για ποιο χρονικό διάστημα είθισται να τα τηρούμε.

 

ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  

Όταν επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα βεβαιωνόμαστε πάντα ότι ενεργούμε σύμφωνα με την νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και τις αρχές προστασίας προσωπικών δεδομένων, το οποίο σημαίνει πως τα προσωπικά στοιχεία τα οποία θα συλλέξουμε σχετικά με εσάς θα:

 • χρησιμοποιούνται με νόμιμο, θεμιτό και διαφανή τρόπο,
 • συλλέγονται αποκλειστικά για έγκυρους σκοπούς για τους οποίους σας έχουμε ρητά ενημερώσει και δεν θα χρησιμοποιηθούν με οποιοδήποτε τρόπο που να μην είναι συμβατός με αυτούς τους σκοπούς,
 • είναι σχετικά με τους σκοπούς για τους οποίους σας έχουμε ήδη ενημερώσει και θα περιορίζονται μόνο σε αυτούς,
 • είναι ακριβή και θα επικαιροποιούνται,
 • διατηρούνται μόνο για το χρονικό διάστημα το οποίο θεωρείται απόλυτα απαραίτητο για τους σκοπούς για τους οποίους σας ενημερώσαμε, και
 • διατηρούνται ασφαλή.

 

ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΚΡΑΤΑΜΕ ΓΙΑ ΕΣΑΣ 

Κατά την αποστολή των αιτήσεων από τους υποψήφιους καθώς και κατά την εξέταση των αιτήσεων, θα συλλέξουμε, θα αποθηκεύσουμε και θα χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα που μας προσκομίσατε με το βιογραφικό σας σημείωμα (CV), ή/και στη φόρμα αίτησής σας ή/και στη συνοδευτική σας επιστολή, συμπεριλαμβανομένου του ονόματος σας, της διεύθυνσής σας, του αριθμού τηλεφώνου σας, της προσωπικής σας διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, της ημερομηνίας γέννησής σας, του φύλου σας, του ιστορικού εργοδότησής σας, των προσόντων σας, του επαγγέλματος σας, των συμμετοχών σας σε επαγγελματικές οργανώσεις, των ξένων γλωσσών που γνωρίζετε, των εκπαιδευτικών επιτευγμάτων σας, των διπλωμάτων σας, των δεξιοτήτων σας στη χρήση υπολογιστών, και οποιωνδήποτε δεδομένων που μας παρείχατε κατά τη διάρκεια της συνέντευξής σας μαζί μας.

 

Ενδέχεται να συλλέξουμε, να διατηρήσουμε και να χρησιμοποιήσουμε τις ακόλουθες ειδικές κατηγορίες ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων:

 • Δεδομένα σχετικά με την υγεία σας, και
 • Δεδομένα σχετικά με την εθνικότητα ή την ιθαγένειά σας.

 

ΠΩΣ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ;  

Συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα για τους υποψήφιούς μας από τις ακόλουθες πηγές:

 • Από εσάς, τον υποψήφιο.
 • Τους προηγούμενους εργοδότες σας, από τους οποίους συλλέγουμε τα ακόλουθα δεδομένα τηλεφωνικώς ή/και μέσω των συστατικών επιστολών που λαμβάνουμε από αυτούς: περιόδους προηγούμενης εργοδότησης, τα καθήκοντα που εκτελούσατε και πληροφορίες για την απόδοση σας κατά την προηγούμενη εργοδότηση σας. Θα ζητήσουμε τις εν λόγω συστάσεις μόνο στην περίπτωση που έχετε προεπιλεγεί για την πλήρωση μιας θέσης.

 

ΠΩΣ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΟΥΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ   

Θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε για εσάς για να:

 1. Αξιολογήσουμε τις δεξιότητές σας, τα επαγγελματικά προσόντα σας και την καταλληλόλητά σας για τη θέση.
 2. Πραγματοποιήσουμε ελέγχους ιστορικού, , όπου είναι απαραίτητο, για να επιβεβαιώσουμε τα στοιχεία που παρείχατε κατά τη διαδικασία πρόσληψης,
 3. Επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με τη διαδικασία πρόσληψης.
 4. Διατηρήσουμε αρχείο που σχετίζεται με τις διαδικασίες πρόσληψης.
 5. Συμμορφωθούμε με νομικές ή/και κανονιστικές απαιτήσεις.

 

Είναι προς το έννομο συμφέρον μας να αποφασίσουμε αν θα σας εργοδοτήσουμε στην προσφέρουσα θέση. Επίσης, θα πρέπει να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να μπορέσουμε να αποφασίσουμε εάν θα προβούμε στη σύναψη συμβολαίου εργοδότησης μαζί σας.

 

Έχοντας λάβει το βιογραφικό σας και τη συνοδευτική σας επιστολή ή/και την αίτησή σας, θα επεξεργαστούμε αυτά τα δεδομένα για να αποφασίσουμε εάν πληροίτε τις βασικές προϋποθέσεις για να συμπεριληφθείτε στους επικρατέστερους υποψηφίους για την προσφερόμενη θέση. Εάν τις πληροίτε, τότε θα αποφασίσουμε εάν η αίτησή σας πληροί τα κριτήρια ώστε να σας καλέσουμε για συνέντευξη. Εάν αποφασίσουμε να σας καλέσουμε για συνέντευξη, θα χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα που θα μας παρέχετε στη συνέντευξη (σε συνδυασμό με τα στοιχεία που μας παρείχατε κατά την αποστολή της αίτησής σας) για να τα αξιολογήσουμε και να αποφασίσουμε εάν θα σας προσφέρουμε τη θέση. Εάν αποφασίσουμε να σας προσφέρουμε τη θέση, τότε θα λάβουμε συστάσεις ή/και θα προβούμε σε οποιονδήποτε άλλο έλεγχο πριν να προχωρήσουμε στην πρόσληψη σας..

 

Αν παραλείψετε να παρέχετε προσωπικά στοιχεία

Αν παραλείψετε να παρέχετε προσωπικά δεδομένα τα οποία είναι απαραίτητα για μας για να εξετάσουμε την αίτηση σας (όπως για παράδειγμα αποδεικτικά των επαγγελματικών σας προσόντων ή ιστορικό εργοδότησης), ενδέχεται να μην μπορέσουμε να επεξεργαστούμε την αίτηση σας περαιτέρω. Για παράδειγμα, αν απαιτούμε την προσκόμιση συστάσεων για την εν λόγω θέση και εσείς παραλείψετε να μας δώσετε σχετικές λεπτομέρειες, δεν θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε με την εξέταση της αίτησης σας. .

 

ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Θα χρησιμοποιήσουμε τα ευαίσθητα δεδομένα σας με τους ακόλουθους τρόπους:

 • Θα χρησιμοποιήσουμε στοιχεία σχετικά με την φυσική σας κατάσταση για να εξετάσουμε εάν θα πρέπει να προβούμε σε κατάλληλες προσαρμογές κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πρόσληψης, ήτοι αν για παράδειγμα χρειάζεται να πραγματοποιηθούν αναπροσαρμογές κατά τη διάρκεια της συνέντευξης.
 • Θα χρησιμοποιήσουμε στοιχεία σχετικά με την εθνική ή εθνοτική καταγωγή σας, για να αξιολογήσουμε το κατά πόσο θα είναι απαραίτητη η εξασφάλιση άδειας εργασίας και διαμονής για τη θέση.

 

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΔΙΚΕΣ

Θα συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με ποινικές καταδίκες μόνο όπου ενδείκνυται, δεδομένης της φύσης της θέσης που προσφέρεται και όπου μπορούμε νόμιμα να το πράξουμε. Σε τέτοιες περιπτώσεις, θα συλλέξουμε πληροφορίες σχετικά με ποινικές καταδίκες  στο πλαίσιο της διαδικασίας πρόσληψης ή ενδέχεται να ενημερωθούμε για αυτές τις πληροφορίες απευθείας από εσάς κατά τη διάρκεια της εργοδότησης σας.

 

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  

Δεν θα προβούμε σε αποφάσεις οι οποίες θα έχουν σημαντικό αντίκτυπο σε εσάς και που θα βασίζονται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη διαδικασία λήψης αποφάσεων χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Θα μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο με τα ακόλουθα τρίτα πρόσωπα για σκοπούς επεξεργασίας της αίτησης σας

 • Τρίτους παρόχους υπηρεσιών που μας βοηθούν σε θέματα ορθής λειτουργίας και συντήρησης των ενδοεταιρικών συστημάτων που χρησιμοποιούνται από το τμήμα διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού (HR) αλλά και άλλων συστημάτων πληροφορικής (IT systems),
 • Άλλες εταιρείες του Ομίλου Πετρολίνα, ή/και
 • Νομικούς ή και άλλους συμβούλους που ενδέχεται να βοηθούν την Πετρολίνα στη διαχείριση οποιωνδήποτε θεμάτων που μπορεί να προκύψουν κατά τη διαδικασία πρόσληψης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν πιθανών νομικών αξιώσεων.

 

Όλα τα τρίτα πρόσωπα τα οποία μας παρέχουν υπηρεσίες και οι άλλες εταιρείες του Ομίλου Πετρολίνα υποχρεούνται να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για να προστατεύουν τα προσωπικά σας δεδομένα, σύμφωνα με τις δικές μας πολιτικές. Δεν επιτρέπουμε σε τρίτα πρόσωπα να επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα για τους δικούς τους σκοπούς. Τους επιτρέπουμε να τα επεξεργάζονται μόνο για συγκεκριμένους σκοπούς και σύμφωνα με τις οδηγίες μας.

 

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥΣ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ

Όταν μας παρέχετε προσωπικά δεδομένα ατόμων με τα οποία συνεργαστήκατε στο παρελθόν, ώστε να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί τους για να ζητήσουμε συστάσεις για εσάς, επιβεβαιώνετε ότι έχετε ενημερώσει τα εν λόγω πρόσωπα για το γεγονός ότι θα μοιραστείτε μαζί μας το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας τους για σκοπούς λήψης συστάσεων. Αν τα πρόσωπα αυτά χρειάζονται περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πως θα χρησιμοποιηθούν τα προσωπικά τους δεδομένα από εμάς, μπορείτε να τους παρέχετε αυτή τη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

 

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ

Δε διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτες χώρες (δηλαδή χώρες που βρίσκονται εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου).

 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  

Έχουμε θέσει σε εφαρμογή κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα από τυχαία απώλεια, από μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή πρόσβαση, μεταβολή ή κοινοποίηση. Επιπρόσθετα, περιορίζουμε την πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα μόνο σε αυτούς τους υπαλλήλους, αντιπροσώπους, εργολάβους και άλλα τρίτα πρόσωπα που έχουν την επαγγελματική «ανάγκη-γνώσης». Αυτά τα τρίτα πρόσωπα θα επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο σύμφωνα με οδηγίες μας και υπόκεινται σε υποχρέωση εμπιστευτικότητας.

 

Έχουμε θέσει σε εφαρμογή διαδικασίες για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε πιθανής παραβίασης της ασφάλειας δεδομένων και θα ειδοποιήσουμε εσάς και την Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για οποιανδήποτε παραβίαση όταν θα είμαστε νομικά υποχρεωμένοι να το πράξουμε.

 

 

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τη χρονική περίοδο των έξι (6) μηνών από την ημερομηνία υποβολής της τελευταίας σας αίτησης. Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για την εν λόγω περίοδο για να μπορούμε να αποδείξουμε, σε περίπτωση νομικής αξίωσης, ότι δεν έχουμε επιδείξει διακρίσεις εις βάρος υποψηφίων για απαγορευμένους λόγους και ότι έχουμε διεξάγει τη διαδικασία πρόσληψης με δίκαιο και διαφανή τρόπο. Μετά το πέρας της πιο πάνω περιόδου, θα καταστρέψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα (και οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα τρίτου που μας παρείχατε) σύμφωνα με την πολιτική μας διατήρησης προσωπικών δεδομένων.

 

Σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα στο αρχείο μας για περισσότερο από έξι (6) μήνες σε περίπτωση που προκύψει καινούρια θέση στο μέλλον για την οποία πιθανόν να σας θεωρήσουμε ως κατάλληλο υποψήφιο. Σε αυτή την περίπτωση, θα ζητήσουμε την ρητή συγκατάθεση σας για σκοπούς διατήρησης των προσωπικών σας δεδομένων για χρονικό διάστημα πέραν των έξι (6) μηνών υπό αυτή τη βάση.

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ, ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ, ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ, ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ

Τα δικαιώματα σας σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις, έχετε το δικαίωμα να:

 • Ζητήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα (κοινώς γνωστό ως «αίτημα πρόσβασης του υποκειμένου των δεδομένων»). Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να λάβετε αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων που διατηρούμε για εσάς και να ελέγξετε αν τα επεξεργαζόμαστε νόμιμα.
 • Ζητήσετε διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων που διατηρούμε για εσάς. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να διορθώσετε τυχόν ελλιπείς ή ανακριβείς πληροφορίες που διατηρούμε για εσάς.
 • Ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων. Αυτό σας δίνει το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων όταν δεν υπάρχει κανένας βάσιμος λόγος για συνέχιση της επεξεργασίας τους από μέρους μας. Έχετε επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων όταν έχετε εξασκήσει το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων.
 • Να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την οποία βασιζόμαστε σε έννομο συμφέρον (ή συμφέρον τρίτου) και υπάρχει κάτι σχετικά με την ιδιαίτερη κατάσταση σας που σας κάνει να θέλετε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας για αυτό το λόγο. Περαιτέρω έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε όπου επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για σκοπούς άμεσης εμπορικής προώθησης προϊόντων.
 • Να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Αυτό σας επιτρέπει να μας ζητήσετε να αναστείλουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, εάν για παράδειγμα επιθυμείτε να σας διαπιστώσουμε την ακρίβεια των διαδικασιών που εφαρμόζονται  ή τον λόγο της επεξεργασίας τους.
 • Να ζητήσετε τη διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων σε τρίτο.

Αν επιθυμείτε να ελέγξετε, να επαληθεύσετε, να διορθώσετε ή να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, ή να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, ή να ζητήσετε να διαβιβάσουμε ένα αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων σε τρίτο παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Πετρολίνα μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου DataProtection@petrolina.com.cy.

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ  

Έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεση σας που μας παρείχατε σχετικά με την περαιτέρω διατήρηση των προσωπικών σας δεδομένων. Εάν επιθυμείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεση σας, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε ηλεκτρονικά μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου DataProtection@petrolina.com.cy εκφράζοντας το αίτημα σας για απόσυρση της συγκατάθεσης σας. Όταν ενημερωθούμε ότι έχετε αποσύρει την συγκατάθεση σας, θα σταματήσουμε να επεξεργαζόμαστε την αίτηση σας και σύμφωνα με την πολιτική μας σχετικά με τη διατήρηση προσωπικών δεδομένων, θα τα καταστρέψουμε με ασφάλεια.

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Έχουμε διορίσει Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ) ώστε να επιβλέπει την συμμόρφωση του οργανισμού με την παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Αν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις αναφορικά με την παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ή με τον τρόπο που χειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τον ΥΠΔ τηλεφωνικά στο 24 848 000 ή ηλεκτρονικά μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου DataProtection@petrolina.com.cy. Μπορείτε επίσης να διαβάσετε την Δήλωση Προστασίας Δεδομένων μας η οποία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα μας www.petrolina.com.cy.

 

Σε κάθε περίπτωση διατηρείτε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στο γραφείο της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υποβολής καταγγελιών στη σχετική ιστοσελίδα της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα http://www.dataprotection.gov.cy/.