Όροι και Προϋποθέσεις για να διεκδικήσετε 1 BMW 420i coupé M sport και 50 δωροκουπόνια αξίας 100 ευρώ για καύσιμα κίνησης:

1.    ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1.    Η εταιρεία Petrolina (Holdings) Public Ltd, με εγγεγραμμένο γραφείο στην οδό Κιλκίς 1, 6015, Λάρνακα (η Εταιρεία) διεξάγει κλήρωση στην εφαρμογή MyPetrolina για τα εγγεγραμμένα μέλη της.

1.2.    Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων (οι Όροι) είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής και της διαδικασίας ανάδειξης των νικητών.

2.    ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1.    Η δυνατότητα συμμετοχής παρέχεται μόνο σε όσους πληρούν σωρευτικά τις πιο κάτω προϋποθέσεις:
2.1.1.   είναι μέλη της εφαρμογής MyPetrolina·
2.1.2.   είναι ηλικίας άνω των 18 ετών·
2.1.3.   έχουν μόνιμη διαμονή στην Κύπρο και
2.1.4.   δεν είναι υπάλληλοι της Εταιρείας ή των πρατηρίων Petrolina, Agip και Eni και δεν είναι πρόσωπα α’ βαθμού συγγένειας ή σύζυγοι των υπαλλήλων αυτών
2.1.4.   δεν είναι υπάλληλοι της διαφημιστικής εταιρείας DeLeMa Communication Ltd.

2.2.    Έκαστος συμμετέχοντας επιβεβαιώνει ότι:
2.2.1.    δικαιούται να λάβει μέρος και να διεκδικήσει οποιοδήποτε δώρο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις· και
2.2.2.    έχει διαβάσει και συμφωνήσει με τους Όρους και Προϋποθέσεις της εφαρμογής MyPetrolina.

2.3.    Αποκλεισμός από τη διαδικασία:
2.3.1.    Όσοι πελάτες της Εταιρείας χρησιμοποιούν Petrolina Cards ή/και Local Cards με τις αγορές τους. Οι πελάτες αυτοί δεν έχουν τη δυνατότητα να λάβουν μέρος στο Σχέδιο MyPetrolina και κατ’ επέκταση στο Σχέδιο Κληρώσεων. 
2.3.2.    Όσοι χρησιμοποιούν ψευδώνυμο, είτε λάθος προσωπικά στοιχεία κατά την εγγραφή ή/και χρήση της εφαρμογής MyPetrolina, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατός ο έλεγχος της ταυτοπροσωπίας.

3.    ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

3.1.    Για έγκυρη συμμετοχή θα πρέπει ο κάθε συμμετέχοντας να κατεβάσει την εφαρμογή MyPetrolina από το App Store ή Google Play, να κάνει εγγραφή ως μέλος και με την ολοκλήρωση μιας συναλλαγής σε πρατήρια Petrolina, Agip, και Eni, θα κερδίζει δωρεάν συμμετοχές ως εξής:
Με κάθε €10 σε καύσιμα κίνησης θα λαμβάνετε 1 συμμετοχή.

4.    ΔΙΑΡΚΕΙΑ

4.1.    Ως διάρκεια διεξαγωγής ορίζεται το χρονικό διάστημα από τις 21/02/2022 (η Έναρξη) μέχρι και τις 27/04/2022 (η Λήξη).

5.    ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΝΙΚΗΤΩΝ

5.1.    Οι νικητές θα αναδειχθούν τυχαία μέσω ηλεκτρονικής διαδικασίας η οποία θα διεξαχθεί από την Εταιρεία στις 28 Απριλίου 2022 ή οποιαδήποτε άλλη ημερομηνία ήθελε καθορίσει η Εταιρεία και θα ενημερωθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφωνικώς εντός 7 ημερών από την ημερομηνία ανάδειξης τους. 

5.2.    Θα αναδειχθούν 51 νικητές και 51 επιλαχόντες:
5.2.1.    1 νικητής θα κερδίσει 1 αυτοκίνητο BMW 420i coupe M sport αξίας €55.000
5.2.2.    50 νικητές θα κερδίσουν δωροκουπόνια αξίας 100 ευρώ ο κάθε ένας για καύσιμα κίνησης από τα πρατήρια της Petrolina, Agip και Eni.

5.3.    Η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια συνιστά αποδοχή προβολής ή/και δημοσίευσης των νικητών σε οποιαδήποτε εκδήλωση που τυχόν θα διοργανώσει η Εταιρεία με βάση την Δήλωση Προστασίας Δεδομένων (https://www.petrolina.com.cy/el/privacy-policy). 

5.4.    Η παραλαβή των δώρων θα γίνεται μετά από συνεννόηση με την Εταιρεία. Τα δώρα θα παραδίδονται μόνο με την επίδειξη ταυτότητας ή διαβατηρίου.

5.5.    Αν ένας νικητής δεν μας απαντήσει εντός 7 ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία έλαβε την ενημέρωση, τότε το δώρο θα δίδεται στον επιλαχόντα σύμφωνα με την διαδικασία που περιγράφεται ανωτέρω.

5.6.    Το δώρο είναι μη ανταλλάξιμο, μη μεταβιβάσιμο, και δεν προσφέρεται αντάλλαγμα σε μετρητά. Επιφυλάσσουμε το δικαίωμα να αντικαταστήσουμε το δώρο με εναλλακτικό δώρο ίσης ή μεγαλύτερης αξίας, εάν συνθήκες πέραν του ελέγχου μας το καταστήσουν απαραίτητο. 

5.7.    Η Εταιρεία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιοδήποτε τυχόν ελάττωμα ή φθορά ή δυσλειτουργία ή άλλως πως του δώρου ή/και για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημιά ή άλλως πως τυχόν προκληθεί. Με την παράδοση του αυτοκινήτου στον νικητή, η Εταιρεία απαλλάσσεται οποιασδήποτε ευθύνης και δεν αποτελεί μέρος της σχέσης που δημιουργείται μεταξύ του νικητή και του Ομίλου Πηλακούτα. 

5.8.    Η συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε Μέλη της εφαρμογής MyPetrolina και κανένα βραβείο δεν καταβάλλεται ή παραδίδεται σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο εκτός από το Μέλος που το έχει κερδίσει. 

5.9.    Η απόφαση μας αναφορικά με οποιαδήποτε πτυχή της διαδικασίας συμμετοχής και ανάδειξης των νικητών είναι τελική και δεσμευτική και καμία συνδιαλλαγή ή αλληλογραφία δεν θα υπάρξει σχετικά με το θέμα αυτό. 

5.10.    Επιφυλάσσουμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε, αναστείλουμε, ή τροποποιήσουμε την προωθητική ενέργεια εάν αυτό καταστεί αναγκαίο. 

5.11.    Οι πληροφορίες οι οποίες θα παρασχεθούν στα πλαίσια της διαδικασίας θα χρησιμοποιηθούν μόνο για το σκοπό της παρούσας διαδικασίας και μόνο από την Εταιρεία με βάση την Δήλωση Προστασίας Δεδομένων (https://www.petrolina.com.cy/el/privacy-policy).

5.12.    Η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων και των Όρων και Προϋποθέσεων της εφαρμογής MyPetrolina.