Πετρολίνα: Τριπλοί βαθμοί στο Σχέδιο “ανταμοιβή” για πετρέλαιο θέρμανσης
Πετρολίνα: Τριπλοί βαθμοί στο Σχέδιο “ανταμοιβή” για πετρέλαιο θέρμανσης
10 Φεβρουαρίου 2020

H Πετρολίνα, μέσω του Σχεδίου “Ανταμοιβή” της Τράπεζας Κύπρου δίνει την ευκαιρία στους καταναλωτές να συλλέξουν τριπλούς βαθμούς από 10 μέχρι και τις 29 Φεβρουαρίου 2020.

Συγκεκριμένα, όσοι κάνουν αγορές σε πετρέλαιο θέρμανσης ή  κίνησης άνω των 250 ευρώ σε μία συναλλαγή σε πρατήρια Πετρολίνα, Agip και Eni, χρησιμοποιώντας τις κάρτες της Τράπεζας Κύπρου, εξασφαλίζουν τριπλούς βαθμούς ανταμοιβής.  Εξαργυρώνοντας τους βαθμούς σε πρατήρια Πετρολίνα, Agip,και Εni, οι καταναλωτές έχουν την ευκαιρία να πληρώσουν λιγότερα ή και καθόλου ανάλογα με τους βαθμούς που διαθέτουν. 

Το Σχέδιο Ανταμοιβή επιβραβεύει με βαθμούς κάθε συναλλαγή με κάρτες της Τράπεζας Κύπρου σε πάνω από 700 σημεία σε όλη την Κύπρο, τους οποίους ο κάτοχος των καρτών μπορεί να εξαργυρώσει στις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο σχέδιο.
 
 Όροι και Προϋποθέσεις
 
1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ:
Το Σχέδιο  «ανταμοιβή» (στο εξής “Σχέδιο”) αποτελεί πρόγραμμα επιβράβευσης Καρτών της Τράπεζας Κύπρου, το οποίο επιστρέφει στους Κατόχους Καρτών που συμμετέχουν στο Σχέδιο, μέρος της αξίας των καθημερινών αγορών τους με Κάρτα σε Επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο Σχέδιο, μέσω της συλλογής Βαθμών, οι οποίοι μπορούν να εξαργυρωθούν στις Επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο Σχέδιο. 
To Σχέδιο έχει ισχύ από τον Ιούνιο 2016 και θα διέπεται από τους πιο κάτω όρους και προϋποθέσεις (στο εξής “Όροι”).

2. OΡΙΣΜΟΙ:
Για τους σκοπούς του παρόντος Σχεδίου, θα ισχύουν οι εξής ορισμοί:  
(α) Βαθμοί νοούνται η επιβράβευση του Κατόχου Κάρτας για τη χρήση των Καρτών του στις συναλλαγές που πραγματοποιεί κατά τις αγορές προϊόντων και/ή υπηρεσιών και/ή άλλως πως από Επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο Σχέδιο και/ή οποιοιδήποτε Επιπρόσθετοι Βαθμοί που θα ανακοινώνονται από την Τράπεζα από καιρού εις καιρόν.
 
(β) Εξουσιοδοτημένος Κάτοχος Κάρτας νοείται το πρόσωπο (εκτός από τον Κάτοχο Κάρτας) προς το οποίο χορηγείται Πρόσθετη Κάρτα κατόπιν αίτησης του Κατόχου Κάρτας και περιλαμβάνει τους προσωπικούς αντιπροσώπους και κληρονόμους του.
 
(γ) Επιπρόσθετοι Βαθμοί νοούνται οι βαθμοί που συγκεντρώνονται μετά από προωθητικές ενέργειες ή εκστρατείες που θα διεξάγει η Τράπεζα.
 
(δ) Επιχειρήσεις νοούνται οι επιχειρήσεις  που συμμετέχουν στο Σχέδιο.

(ε) Κάρτες νοούνται οι κάρτες που εκδίδονται από καιρού εις καιρόν από την Τράπεζα και οι οποίες  συμμετέχουν στο Σχέδιο,  εκτός από τις κάρτες που είναι συνδεδεμένες με λογαριασμούς σε  νόμισμα διαφορετικό από το Ευρώ και/ή οι κάρτες οι οποίες έχουν εκδοθεί σε ανήλικους και/ή οποιεσδήποτε άλλες κάρτες εξαιρεθούν από την Τράπεζα από καιρού εις καιρόν.  Η εξαίρεση των ανηλίκων από το Σχέδιο παύει να υφίσταται αυτόματα με την ενηλικίωσή τους.

(στ) Κάτοχος νοείται το πρόσωπο προς το οποίο χορηγείται η Κάρτα κατόπιν αίτησης του και συμφωνεί να ευθύνεται για τις συναλλαγές που προκύπτουν από τη χρήση της και περιλαμβάνει τους προσωπικούς αντιπροσώπους και τους κληρονόμους του. 

(ζ) Λογαριασμός Σχεδίου νοείται ο λογαριασμός επιβράβευσης Κατόχου Κάρτας στον οποίο συγκεντρώνονται οι Βαθμοί που συλλέγονται από τη χρήση οποιασδήποτε Κάρτας του Κατόχου Κάρτας ή Πρόσθετης σε αυτήν Κάρτας από τα Μέλη, δυνάμει των Όρων του Σχεδίου.
(η) Μέλη του Σχεδίου νοούνται οι Κάτοχοι Καρτών (περιλαμβανομένων Πρόσθετων Καρτών) οι οποίοι λαμβάνουν μέρος στο Σχέδιο.

(θ) Πρόσθετη Κάρτα νοείται η κάρτα που χορηγείται σε Εξουσιοδοτημένο Κάτοχο Κάρτας.

(ι) Σχέδιο νοείται το σχέδιο «ανταμοιβή», το οποίο αποτελεί πρόγραμμα επιβράβευσης Καρτών της Τράπεζας και επιστρέφει στους Κατόχους Κάρτας, μέρος της αξίας των καθημερινών αγορών με Κάρτα σε Επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο Σχέδιο, μέσω της συλλογής Βαθμών από τα Μέλη, οι οποίοι μπορούν να εξαργυρωθούν στις Επιχειρήσεις.

(κ) Τράπεζα νοείται η Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ.

3. ΓΕΝΙΚΑ:
(α) Τροποποίηση και Τερματισμός του Σχεδίου: Η Τράπεζα  δύναται να τροποποιεί, αποσύρει, αναστείλει και/ή διακόψει το Σχέδιο ή οποιοδήποτε μέρος αυτού καθ’ οιονδήποτε χρόνο, κατά την απόλυτη κρίση της, με γραπτή ειδοποίηση δύο (2) μηνών προς το συμβαλλόμενο μέρος, εκτός εάν οποιαδήποτε τροποποίηση, απόσυρση, αναστολή και/ή διακοπή θεωρηθεί απαραίτητη για λόγους ανωτέρας βίας. Λόγοι ανωτέρας βίας θεωρούνται για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας οποιοιδήποτε λόγοι εκτός του ελέγχου της Τράπεζας.
(β) Επικοινωνία:  Οι Όροι του Σχεδίου βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Τράπεζας (www.bankofcyprus.com.cy) καθώς επίσης και στην ειδική ιστοσελίδα που αφορά το Σχέδιο (www. antamivi.com.cy).
(γ)  Ένταξη / Αφαίρεση Επιχείρησης στο Σχέδιο: Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να εντάξει νέα Επιχείρηση ή να διαγράψει υφιστάμενη Επιχείρηση από το Σχέδιο χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση του Μέλους.


4. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΒΑΘΜΩΝ:
(α) Γενικά: Κάθε φορά που  Μέλος χρησιμοποιεί Κάρτα για να πραγματοποιήσει συναλλαγή σε Επιχείρηση, θα συγκεντρώνει Βαθμούς στο Λογαριασμό Σχεδίου του Κατόχου Κάρτας.
(β) Συγκέντρωση Βαθμών με χρήση Πρόσθετης Κάρτας: Οι Βαθμοί που συγκεντρώνονται από την πραγματοποίηση συναλλαγών με τη χρήση Πρόσθετης Κάρτας συγκεντρώνονται στο Λογαριασμό Σχεδίου του Κατόχου Κάρτας.
(γ) Συγκέντρωση Βαθμών με χρήση Κάρτας εκδομένης σε κοινό λογαριασμό (joint account): Οι Βαθμοί που συγκεντρώνονται από την πραγματοποίηση συναλλαγών με τη χρήση της κάθε Κάρτας εκδομένης σε κοινό λογαριασμό θα συγκεντρώνονται στο Λογαριασμό Σχεδίου του ίδιου του Κατόχου Κάρτας που πραγματοποιεί τη συναλλαγή χρησιμοποιώντας την αντίστοιχη Κάρτα που είναι συνδεδεμένη σε κοινό λογαριασμό.
(δ) Τρόπος συγκέντρωσης Βαθμών:  Η συγκέντρωση Βαθμών θα γίνεται κατά τη διεξαγωγή της συναλλαγής σε Επιχείρηση όταν αυτή εγκριθεί από το σύστημα της Τράπεζας. Οι Βαθμοί θα πιστώνονται στο Λογαριασμό Σχεδίου του Κατόχου Κάρτας κατά την επεξεργασία της συναλλαγής από την Τράπεζα.  Σε περίπτωση που η επικοινωνία με το σύστημα επιβράβευσης Βαθμών δεν κατέστη δυνατή κατά τη διεξαγωγή της συναλλαγής, η συγκέντρωση και πίστωση βαθμών στο Λογαριασμό Σχεδίου του Κατόχου Κάρτας θα γίνεται κατά την επεξεργασία της συναλλαγής από την Τράπεζα. 
Οι συγκεντρωμένοι Βαθμοί στον Λογαριασμό Σχεδίου, δεν μπορεί να ξεπερνούν τους 999,999 (αξία €9.999,99).  Στις περιπτώσεις όπου οι συγκεντρωμένοι βαθμοί πλησιάζουν να φτάσουν το επίπεδο αυτό, ο Κάτοχος Κάρτας προτρέπεται να προχωρεί με εξαργύρωση.
Νοείται ότι η χρονική στιγμή πίστωσης των βαθμών στη μερίδα του Κατόχου, διαφοροποιείται αναλόγως του τερματικού που χρησιμοποιεί η Επιχείρηση.  Νοείται, περαιτέρω, ότι ο Κάτοχος δεν θα μπορεί ούτε να εξαργυρώσει βαθμούς ούτε να επωφεληθεί οποιωνδήποτε εκστρατειών που δυνατόν να ισχύουν κατά τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο στην Επιχείρηση, εάν χρησιμοποιηθεί η κάρτα του σε τερματικά τα οποία δεν υποστηρίζουν το Σχέδιο.
 
(ε) Υπολογισμός Βαθμών: Οι Βαθμοί που θα συγκεντρώνονται για κάθε συναλλαγή Κάρτας σε Επιχείρηση θα υπολογίζονται με βάση την εκάστοτε συμφωνία μεταξύ της Επιχείρησης και της Τράπεζας. Για παράδειγμα, στην Επιχείρηση Α ο πελάτης για κάθε €1 κερδίζει 5 Βαθμούς και επομένως για πραγματοποίηση συναλλαγής αξίας €100 κερδίζει 500 Βαθμούς. Στην Επιχείρηση Β ο πελάτης για κάθε €1 κερδίζει 3 Βαθμούς και επομένως για πραγματοποίηση συναλλαγής αξίας €100 κερδίζει 300 Βαθμούς. Νοείται ότι οι Βαθμοί που θα συλλέγει το Μέλος για κάθε συναλλαγή €1, πιθανόν να διαφέρουν από Επιχείρηση σε Επιχείρηση και/ή από προϊόν σε προϊόν και/ή από υπηρεσία σε υπηρεσία.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους προσφερόμενους Βαθμούς από κάθε Επιχείρηση  , μπορείτε να αποταθείτε στην ιστοσελίδα της Τράπεζας καθώς και στην ιστοσελίδα που αφορά το Σχέδιο (www.antamivi.com.cy)   
(στ) Διάρκεια Βαθμών: Οι Βαθμοί που συσσωρεύονται ισχύουν για περίοδο μέχρι τέσσερα (4) χρόνια.  Για παράδειγμα, όσοι Βαθμοί συσσωρεύονται εντός του 2016, αρχής γενομένης την 01/01/2016 μέχρι την 31/12/2016, θα ισχύουν μέχρι τις 31/12/2019. Όσοι βαθμοί συσσωρεύονται εντός του 2017, αρχής γενομένης την 01/01/2017 μέχρι την 31/12/2017, θα ισχύουν μέχρι τις 31/12/2020 κ.ο.κ.
(ζ) Ακύρωση/Αντιλογισμός Συναλλαγής/Επιστροφή ποσού συναλλαγής από Επιχείρηση: Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ακυρωθεί ή αντιλογιστεί συναλλαγή ή μέρος συναλλαγής ή γίνει πλήρης ή μερική πίστωση του ποσού της συναλλαγής από την Επιχείρηση, η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρεί τους Βαθμούς από το Λογαριασμό Σχεδίου του Κατόχου Κάρτας.
(η) Επιπρόσθετοι Βαθμοί: Οι Επιπρόσθετοι Βαθμοί θα πιστώνονται στο Λογαριασμό Σχεδίου του Κατόχου Κάρτας μετά την ολοκλήρωση της προωθητικής ενέργειας ή εκστρατείας.
(θ) Άτοκες Δόσεις: Οι συναλλαγές Καρτών που θα διεξάγονται μέσω άτοκων δόσεων στις Επιχειρήσεις δεν θα συγκεντρώνουν Βαθμούς στο Λογαριασμό Σχεδίου.
(ι) Ειδικές Εκπτώσεις / Εκπτωτικά Κουπόνια: Οι Κάρτες που συμμετέχουν στο Σχέδιο, μπορεί να επωφελούνται από ειδικές εκπτώσεις ή/και εκπτωτικά κουπόνια που θα προσφέρονται από τις Επιχειρήσεις στα πλαίσια ειδικών εκστρατειών/προωθητικών ενεργειών που θα γίνονται μέσω του Σχεδίου.  Σε περίπτωση που υπάρχουν ταυτόχρονα διαθέσιμες ειδικές εκπτώσεις και εκπτωτικά κουπόνια, από τις Επιχειρήσεις, αφαιρείται πρώτα από το αρχικό ποσό της συναλλαγής το ποσοστό και/ή αξία της έκπτωσης και μετά η αξία των εκπτωτικών κουπονιών. Σημειώνεται ότι μέρος διαθέσιμου εκπτωτικού κουπονιού που δεν έχει χρησιμοποιηθεί, μεταφέρεται για χρήση σε μελλοντικές αγορές μέχρι τη λήξη του.
 
5. ΕΞΑΡΓΥΡΩΣΗ ΒΑΘΜΩΝ:
(α) Γενικά: Η εξαργύρωση των Βαθμών μπορεί να γίνει σε Επιχείρηση κατά τη διεξαγωγή της συναλλαγής από το Μέλος, νοουμένου ότι έχει δικαίωμα εξαργύρωσης, για ολόκληρο το ποσό της συναλλαγής ή μέρος αυτής, στην περίπτωση που το ποσό της συναλλαγής είναι μεγαλύτερο από το ποσό των Βαθμών που έχει συγκεντρώσει. Σε τέτοια περίπτωση θα πρέπει να εξαργυρώσει όλους τους Βαθμούς που βρίσκονται στον Λογαριασμό Σχεδίου και όχι μέρος αυτών. Νοείται ότι στις περιπτώσεις που το ποσό της συναλλαγής είναι μικρότερο του ποσού που έχει συγκεντρώσει το Μέλος, θα αφαιρούνται μόνο οι Βαθμοί που αντιστοιχούν στο ποσό της αγοράς και οι υπόλοιποι Βαθμοί θα παραμένουν στο Λογαριασμό Σχεδίου του Κατόχου Κάρτας. Δικαίωμα εξαργύρωσης έχει ο Κάτοχος Κάρτας και ο Εξουσιοδοτημένος Κάτοχος Κάρτας, νοουμένου ότι θα εξουσιοδοτηθεί από τον Κάτοχο Κάρτας με σχετική γνωστοποίηση εξουσιοδότησης προς την Τράπεζα.
(β) Αξία Βαθμών: Κάθε 100 Βαθμοί που συγκεντρώνονται στο Λογαριασμό Σχεδίου ισοδυναμούν με €1.
(γ) Ελάχιστο ποσό εξαργύρωσης:  Για να προχωρήσει το Μέλος, νοουμένου ότι έχει δικαίωμα εξαργύρωσης, σε εξαργύρωση Βαθμών, θα πρέπει οι συγκεντρωμένοι Βαθμοί να έχουν αξία €10 και πάνω (δηλαδή 1000 Βαθμοί).
(δ) Εταιρικές Κάρτες: Η εξαργύρωση Βαθμών θα γίνεται από οποιονδήποτε Κάτοχο Εταιρικής Κάρτας, κατόπιν γραπτών οδηγιών από εξουσιοδοτημένο άτομο / άτομα της εταιρείας, που έχουν δικαίωμα χειρισμού του λογαριασμού Κάρτας.
(ε) Αναστολή Κάρτας: Σε περίπτωση αναστολής χρήσης ή ακύρωσης Κάρτας , για οποιοδήποτε λόγο, νοείται ότι το Μέλος δεν θα μπορεί να εξαργυρώσει οποιουσδήποτε Βαθμούς με την εν λόγω Κάρτα.
(στ) Ακύρωση Καρτών: Κατά την ακύρωση όλων των Καρτών του  Κατόχου Κάρτας θα κλείνει ο Λογαριασμός Σχεδίου και οι Βαθμοί που δεν έχουν εξαργυρωθεί θα διαγράφονται άμεσα.


6. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΡΤΩΝ:
(α) Ωφελήματα/προνόμια που προσφέρονται σε Μέλος από τρίτο πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) συνεργάτη της Τράπεζας, δυνατόν να τροποποιηθούν από καιρού εις καιρό ή/και να αποσυρθούν με ειδοποίηση δύο (2) μηνών, εκτός στην περίπτωση που τέτοια τροποποίηση είναι προς όφελος του Μέλους, με ειδοποίηση ενός (1) μήνα.
(β)  Η συμμετοχή στο Σχέδιο θεωρείται ως αμετάκλητη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων και των Όρων Χρήσης Καρτών της Τράπεζας, όπως αυτοί αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Τράπεζας.  
 
(γ) Οι παρόντες Όροι και  οποιεσδήποτε τροποποιήσεις αυτών θα διέπονται από το Κυπριακό Δίκαιο.
(δ) Σε περίπτωση που Μέλος δεν αποδέχεται τους παρόντες Όρους και/ή επιθυμεί την εξαίρεση των Καρτών του από το παρόν Σχέδιο, μπορεί να απευθυνθεί και/ή να επικοινωνήσει με την Τράπεζα στο τηλ. 800 00 800 (+357 22128000 για κλήσεις από εξωτερικό) κατά τις εργάσιμες μέρες από τη Δευτέρα - Παρασκευή 07:45 μέχρι τις 20:00, ή σε περίπτωση αλλαγής των στοιχείων αυτών, σε οποιοδήποτε τηλέφωνο του κοινοποιηθεί από την Τράπεζα από καιρού εις καιρόν ή να προσέλθει σε οποιοδήποτε κατάστημα της Τράπεζας. 


7. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ:
(α) Στο σχέδιο συμμετέχουν πρατήρια Πετρολίνα και Agip σε όλη την Κύπρο. Η Πετρολίνα διατηρεί το δικαίωμα να εξαιρέσει οποιοδήποτε πρατήριο από αυτό το Σχέδιο. Κάθε Καταναλωτής θα πρέπει να ενημερωθεί σχετικά με αυτό το ζήτημα προτού πραγματοποιήσει οποιαδήποτε συναλλαγή με συγκεκριμένο πρατήριο.
 
(β) Η Πετρολίνα θα δίνει στους πελάτες που πληρώνουν με κάρτα της Τράπεζας Κύπρου 1 βαθμό ανά €2 συναλλαγής.