Η Πετρολίνα συμμετέχει στο Πρόγραμμα Επιβράβευσης της Ελληνικής Τράπεζας «ΜΠΛΕ»
08 Μαρτίου 2021

Η Πετρολίνα ανακοινώνει τη συμμετοχή της στο Πρόγραμμα Επιβράβευσης Καρτών «ΜΠΛΕ» της Ελληνικής Τράπεζας, που δίνει την ευκαιρία στους κατόχους των καρτών της Τράπεζας, να επωφεληθούν από την επιστροφή χρημάτων και ειδικών προσφορών, που προσφέρει. 

Με τη συμμετοχή της στο Πρόγραμμα, η Πετρολίνα επιβραβεύει τους πελάτες της και ταυτόχρονα κάτοχους καρτών της Ελληνικής Τράπεζας που την εμπιστεύονται, δίνοντάς τους την ευκαιρία να επωφεληθούν από τις συναλλαγές τους. 

Η Πετρολίνα είναι η πρώτη εταιρεία πετρελαιοειδών, που συμμετέχει στο «ΜΠΛΕ».

Η δική σας συμμετοχή στο Πρόγραμμα Επιβράβευσης «ΜΠΛΕ», μπορεί να γίνει εύκολα και γρήγορα, κάνοντας τις συναλλαγές σας στα πρατήριά Πετρολίνα, Agip και Eni με κάρτες της Ελληνικής Τράπεζας και κατεβάζοντας την εφαρμογή Mple Rewards App στο κινητό σας. 

Περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα Επιβράβευσης Καρτών «ΜΠΛΕ» της Ελληνικής Τράπεζας στο www.hellenicbank.com/mple.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ: 
To Σχέδιο Επιβράβευσης “ΜΠΛΕ” («Σχέδιο») διέπεται από τους πιο κάτω όρους και προϋποθέσεις (στο εξής “Όροι”):
1.      OΡΙΣΜΟΙ:
 1.1.            Για τους σκοπούς του παρόντος Σχεδίου, θα ισχύουν οι εξής ορισμοί: 
«Γενική Προσφορά» σημαίνει τη γενική προσφορά που έχει εγκριθεί από την Τράπεζα για να προσφέρουν οι Έμποροι, βάσει της οποίας, κατά την πραγματοποίηση συναλλαγών στους Εμπόρους , οι Κάτοχοι Καρτών, θα συλλέγουν χρήματα στο Πορτοφόλι.

«Βασική Προσφορά» σημαίνει τη βασική προσφορά που έχει εγκριθεί από την Τράπεζα για να προσφέρουν οι Έμποροι, βάσει της οποίας, κατά την πραγματοποίηση συναλλαγών στους Εμπόρους, οι Κάτοχοι Καρτών, θα συλλέγουν χρήματα στο Πορτοφόλι νοουμένου ότι έχουν κατεβάσει τη σχετική εφαρμογή κινητού Mple Rewards (mobile application) και έχουν εγγραφεί σχετικά.
 
«Ειδική Προσφορά» σημαίνει την ειδική προσφορά που προσφέρει ο Έμπορος και έχει εγκριθεί από την Τράπεζα, βάσει της οποίας κατά την πραγματοποίηση συναλλαγών στους Εμπόρους, οι Κάτοχοι Καρτών θα συλλέγουν χρήματα στο Πορτοφόλι ή/και στον Λογαριασμό Κάρτας, νοουμένου ότι η συναλλαγή θα εμπίπτει στους όρους και προϋποθέσεις της εν λόγω Ειδικής Προσφοράς και ότι οι Κάτοχοι Κάρτας έχουν κατεβάσει τη σχετική εφαρμογή κινητού Mple Rewards (mobile application) και έχουν εγγραφεί σχετικά.
 
«Ελάχιστο Ποσό Επιστροφής» σημαίνει το ποσό που πρέπει να συλλεχθεί στο Πορτοφόλι  με σκοπό να μπορεί να πραγματοποιηθεί η εξαργύρωση αυτού, το οποίο καθορίζεται από τον Κάτοχο Κάρτας και αναλογεί σε οποιοδήποτε ποσό άνω των €5.

«Έμπορος» σημαίνει τους Εμπόρους που έχουν συνάψει συμφωνία με την Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ για να συμμετέχουν στο Σχέδιο. 
 
«Εξουσιοδοτημένος Κάτοχος Κάρτας» σημαίνει πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, άλλο από τον Κυρίως Κάτοχο Κάρτας, στον οποίο η Τράπεζα εκδίδει Κάρτα κατ’ εντολή του Κυρίως Κατόχου Κάρτας και που κατ’ επέκταση κατονομάζεται σε και δύναται να χρησιμοποιεί τέτοια Κάρτα.
 
«Κάρτα» σημαίνει οποιαδήποτε χρεωστική, πιστωτική ή προπληρωμένη κάρτα που παρέχεται από την Τράπεζα. 
 
«Κύριος κάτοχος Κάρτας» σημαίνει το πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, κατ’ εντολή του οποίου έχει εκδοθεί Κάρτα (είτε στο όνομά του είτε σε Εξουσιοδοτημένο Κάτοχο Κάρτας) και στον Λογαριασμό του οποίου θα χρεώνονται όλες οι συναλλαγές με τέτοια/ες Κάρτα/ες. 

«Κάτοχοι Κάρτας» του Σχεδίου, σημαίνει οι Κύριοι Κάτοχοι Καρτών και οι Εξουσιοδοτημένοι Κάτοχοι Καρτών. 
 
«Λογαριασμός Κάρτας» σημαίνει τον Λογαριασμό που διατηρείται στην Τράπεζα σε σχέση με συναλλαγές με χρήση Κάρτας. Στην περίπτωση χρεωστικών καρτών, ο όρος περιλαμβάνει τρεχούμενο Λογαριασμό του Κατόχου Κάρτας, με ή χωρίς υπερανάληψη, Λογαριασμό ταμιευτηρίου ή Λογαριασμό Προειδοποίησης στον οποίο χρεώνονται και παρουσιάζονται οι συναλλαγές με Κάρτα. 
  
«Πορτοφόλι» σημαίνει τον εικονικό λογαριασμό επιβράβευσης για κάθε Κάτοχο Κάρτας στον οποίο συλλέγονται χρήματα λόγω της χρήσης Κάρτας δυνάμει των όρων της παρούσας Συμφωνίας.  
 
«Τράπεζα» σημαίνει την Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ. 
 
2.      ΣΧΕΔΙΟ:
2.1.             Το Σχέδιο αφορά τη συλλογή χρημάτων στο Πορτοφόλι, από συναλλαγές με Κάρτα στον Έμπορο και στη δυνατότητα χρήσης αυτών στον Έμπορο, ως ορίζεται στους παρόντες όρους. 
3.      ΣΥΛΛΟΓΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ: 
3.1.            Κάθε φορά που Κάτοχος Κάρτας χρησιμοποιεί Κάρτα για να πραγματοποιήσει συναλλαγή σε Έμπορο, είτε σε τερματικό που χρησιμοποιεί ο Έμπορος στις εγκαταστάσεις του, είτε μέσω διαδικτύου και νοουμένου ότι το τερματικό είναι εγγεγραμμένο στον Έμπορο, θα συλλέγονται χρήματα στο Πορτοφόλι ή/και στον Λογαριασμό Κάρτας ανάλογα με το εκάστοτε ποσοστό που έχει συμφωνηθεί μεταξύ της Τράπεζας και του Εμπόρου σε σχέση με τη Γενική ή/και Βασική ή/και Ειδική Προσφορά. 
3.2.            Σε περίπτωση Ειδικής Προσφοράς, θα συλλέγονται χρήματα στο Πορτοφόλι ή/και στον Λογαριασμό Κάρτας, νοουμένου ότι ο Κάτοχος Κάρτας θα πραγματοποιήσει συναλλαγή που θα εμπίπτει στους όρους και προϋποθέσεις της εκάστοτε Ειδικής Προσφοράς. 
3.3.            Σε περίπτωση συναλλαγής Κάρτας σε Έμπορο μέσω εταιρειών που προσφέρουν υπηρεσίες ηλεκτρονικών πληρωμών, όπως για παράδειγμα μέσω Paypal, δεν θα πραγματοποιείται συλλογή χρημάτων στο Πορτοφόλι ή/και στον Λογαριασμό Κάρτας.
3.4.            Εάν ο Κάτοχος Κάρτας πραγματοποιήσει συναλλαγή σε Έμπορο  μέσω διαδικτύου και η πληρωμή με την Κάρτα διεξάγεται απευθείας με τον Έμπορο μέσω της ιστοσελίδας του, αλλά οι πωλήσεις μέσω της ιστοσελίδας του Εμπόρου δεν περιλαμβάνονται ρητά στο Σχέδιο, τότε δεν θα συλλέγονται χρήματα στο Πορτοφόλι ή/και στον Λογαριασμό Κάρτας.
3.5.            Η συλλογή χρημάτων θα γίνεται κατά την έγκριση της διεξαγωγής της         συναλλαγής από το σύστημα της Τράπεζας. 

4.      ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ: 
4.1.            Χρήματα, που έχουν συλλεχθεί στο Πορτοφόλι, θα επιστρέφονται στον Λογαριασμό Κάρτας, νοουμένου ότι ο Κάτοχος Κάρτας έχει ενεργοποιήσει την επιλογή «Ρυθμίσεις επιστροφής χρημάτων» μέσω της εφαρμογής κινητού Mple Rewards (mobile application) ή/και της σχετικής ιστοσελίδας της Τράπεζας που αφορά στο Σχέδιο και έχει επιλέξει τον Λογαριασμό Κάρτας στον οποίο θα επιστρέφονται χρήματα από το Πορτοφόλι και τηρουμένων των όσων αναφέρονται στον όρο 4.3.
4.2.            Επιστροφή χρημάτων μπορεί να γίνει απευθείας στον Λογαριασμό Κάρτας σε περίπτωση άμεσης προσφοράς (instant offer) και τέτοια επιστροφή πραγματοποιείται μετά τη διεξαγωγή της συναλλαγής από τον Κάτοχο Κάρτας.
4.3.            Η επιστροφή χρημάτων τηρουμένων των όσων αναφέρονται στον όρο 4.1., πραγματοποιείται μετά τη διεξαγωγή της συναλλαγής από τον Κάτοχο Κάρτας, νοουμένου ότι τα χρήματα στο Πορτοφόλι που έχουν ήδη συλλεχθεί από τις Γενικές Προσφορές και τις Ειδικές Προσφορές του Εμπόρου στον οποίον πραγματοποιείται η συναλλαγή αλλά και το ποσό αυτής, υπερβαίνουν το Ελάχιστο Ποσό Επιστροφής. Νοείται ότι στις περιπτώσεις που το ποσό της συναλλαγής είναι μικρότερο του ποσού που έχει συλλέξει ο Κάτοχος Κάρτας, θα επιστρέφεται μόνο το ποσό που αντιστοιχεί στο ποσό της αγοράς και τα υπόλοιπα χρήματα θα παραμένουν στο Πορτοφόλι. 
 4.4.            Νοείται ότι σε περίπτωση που Κάτοχος Κάρτας κατέχει περισσότερες από μία Κάρτες, διατηρεί το δικαίωμα, ανά πάσα στιγμή, να επιλέξει, μέσω της εφαρμογής κινητού Mple Rewards (mobile application) ή/και μέσω της ιστοσελίδας, την Κάρτα μέσω της οποίας επιθυμεί να γίνεται η χρήση των χρημάτων που έχουν συλλεχθεί.
 4.5.            Σε περίπτωση αναστολής χρήσης ή ακύρωσης Κάρτας, για οποιοδήποτε λόγο, ο Κάτοχος Κάρτας δεν θα μπορεί να χρησιμοποιήσει τα χρήματα που έχουν συλλεχθεί στο Πορτοφόλι ή/και στον Λογαριασμό Κάρτας κάνοντας χρήση της Κάρτας που έχει ανασταλεί ή ακυρωθεί. Νοείται ότι ο Κάτοχος Κάρτας θα μπορεί να επιλέξει άλλη Κάρτα ή/και προβεί σε αίτηση για έκδοση άλλης Κάρτας για να χρησιμοποιήσει τα χρήματα που έχουν συλλεχθεί. 
 4.6.            Σε περίπτωση κλεισίματος του Λογαριασμού Κάρτας, το Πορτοφόλι δεν θα είναι διαθέσιμο για χρήση προς τον Κάτοχο Κάρτας και τα χρήματα που έχουν συλλεχθεί σε αυτό θα διαγράφονται από την Τράπεζα. 
 
 
5.      ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ:

 
5.1.           Η διάρκεια ισχύος των χρημάτων που έχουν συλλεχθεί από Γενική Προσφορά θα είναι 2 χρόνια από την ημερομηνία συλλογής τους και η διάρκεια ισχύος των χρημάτων που έχουν συλλεχθεί από Βασική Προσφορά θα είναι 1 χρόνος από την ημερομηνία συλλογής τους. Η διάρκεια ισχύος των χρημάτων που έχουν συλλεχθεί από Ειδική Προσφορά θα διέπεται από τους όρους και προϋποθέσεις της εκάστοτε Ειδικής Προσφοράς. Νοείται ότι κατά την λήξη ισχύος των χρημάτων, οποιαδήποτε χρήματα που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί από τον Κάτοχο Κάρτας, θα διαγράφονται.
5.2.            Περαιτέρω, σε περίπτωση που ο οποιοσδήποτε Έμπορος τερματίσει τη συμφωνία που έχει συνάψει με την Τράπεζα, τότε θα ακυρώνεται η Γενική και η Βασική Προσφορά. Οποιαδήποτε τυχόν Ειδική Προσφορά έχει προσφερθεί από τον Έμπορο, προ του τερματισμού της συμφωνίας, θα ακυρώνεται. Νοείται ότι οποιαδήποτε χρήματα έχουν συλλεχθεί στο Πορτοφόλι,  και δεν έχουν χρησιμοποιηθεί από τον Κάτοχο Κάρτας προ του τερματισμού της συμφωνίας από τον Έμπορο, δεν θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τον Κάτοχο Κάρτας και θα αφαιρούνται από το Πορτοφόλι. 
 
 
  6.      ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ:
6.1.            Η Τράπεζα δύναται να τροποποιεί, αποσύρει, αναστείλει ή/και διακόψει το Σχέδιο ή οποιοδήποτε μέρος αυτού, χωρίς ειδοποίηση και καθ’ οιονδήποτε χρόνο, κατά την απόλυτη κρίση της, εκτός εάν οποιαδήποτε τροποποίηση, απόσυρση, αναστολή ή/και διακοπή θεωρηθεί απαραίτητη για λόγους ανωτέρας βίας. Λόγοι ανωτέρας βίας θεωρούνται για τους σκοπούς των παρόντων Όρων οποιοιδήποτε λόγοι εκτός του ελέγχου της Τράπεζας. 
6.2.            Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να εντάξει νέο Έμπορο ή να διαγράψει υφιστάμενο Έμπορο από το Σχέδιο χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση του Κατόχου Κάρτας. 
6.3.            Η Τράπεζα δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για τυχόν κατεστραμμένα ή ελαττωματικά προϊόντα ή την προσφορά μη ικανοποιητικών υπηρεσιών από τους Εμπόρους.
 
6.4.            Οποιεσδήποτε τυχόν διαφορές μεταξύ του Εμπόρου και του Κατόχου Κάρτας σε σχέση με οποιοδήποτε εμπόρευμα ή υπηρεσία προσφέρεται κάτω από το Σχέδιο δεν αφορούν και/ή δεν επηρεάζουν με οποιονδήποτε τρόπο την Τράπεζα.
6.5.            Η Τράπεζα δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη αν οποιοσδήποτε Έμπορος αρνηθεί για οποιοδήποτε λόγο να αποδεχθεί την Κάρτα του Κατόχου Κάρτας ή αν αποσυρθεί από το Σχέδιο. 
6.6.            Η συμμετοχή στο Σχέδιο θεωρείται ως αμετάκλητη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων και των Όρων Χρήσης Καρτών της Τράπεζας, όπως αυτοί αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Τράπεζας https://www.hellenicbank.com.
6.7.            Οι παρόντες Όροι και οποιεσδήποτε τροποποιήσεις αυτών θα διέπονται από το Κυπριακό Δίκαιο.