Δημοσιεύθηκε η Ετήσια Έκθεση 2019
Στις 11/8/2020 η φετινή Γενική Συνέλευση της Petrolina (Holdings) Public Ltd
24 Ιουνίου 2020

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Petrolina (Holdings) Public Ltd, σε συνεδρία του στις 23 Ιουνίου 2020, ενέκρινε τις ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις καθώς και τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της ιθύνουσας Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019. Με βάση τα ελεγμένα αποτελέσματα, το κέρδος μετά τη φορολογία από συνεχιζόμενες δραστηριότητες για το 2019 ανήλθε στα €4.095.427 έναντι €4.291.378 τον προηγούμενο χρόνο.

Το Δ.Σ., αφού έλαβε υπόψη την ταμειακή κατάσταση, τις προοπτικές, καθώς και τη γενικότερη μερισματική πολιτική της Εταιρείας, ενέκρινε πρόταση προς την Ετήσια Γενική Συνέλευση για καταβολή τελικού μερίσματος προς 5,88% ή 2,0 σεντ ανά μετοχή. Αποφάσισε, επίσης, όπως η φετινή Γενική Συνέλευση των μετόχων πραγματοποιηθεί την Τρίτη 11 Αυγούστου 2020 και ώρα 11:00π.μ. στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας.

Οι ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις καθώς και οι ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της ιθύνουσας εταιρείας είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.petrolina.com.cy, καθώς και στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας, Κιλκίς 1, 6015, Λάρνακα.