19η Ετήσια Γενική Συνέλευση Πετρολίνα
27 Ιουνίου 2019

Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 26 Ιουνίου 2019, η 19η Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της Petrolina (Holdings) Public Ltd, στη διάρκεια της οποίας ανακοινώθηκαν κέρδη πριν τη φορολογία ύψους €4,9εκ. έναντι €4,8εκ. την προηγούμενη χρονιά ενώ το κέρδος μετά την αφαίρεση της φορολογίας από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθε στα €4,3εκ. έναντι €4,2εκ. το 2017. Το κέρδος έτους περιλαμβανομένων των αποτελεσμάτων από μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθε στα €14,3εκ. έναντι €4,2εκ. και προέκυψε από την πώληση μετοχικής συμμετοχής ύψους 35% στη θυγατρική εταιρεία Lca Aviation Fueling System Limited λαμβάνοντας υπόψη τις πρόνοιες του ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις» και ειδικότερα τη μετάταξη της LAFS από θυγατρική σε συνδεδεμένη εταιρεία. 

Στην Συνέλευση παρουσιάστηκαν εκτενώς τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα για το 2018. Σύμφωνα με την Ετήσια Έκθεση για το 2018, ο συνολικός κύκλος εργασιών μέσω πρατηρίων, σε εμπορικούς πελάτες καθώς και σε άλλες εταιρείες πετρελαιοειδών ανήλθε στα €394,2εκ. έναντι €391,5εκ. το 2017.   Με βάση τα αποτελέσματα, το κέρδος ανά μετοχή από συνεχιζόμενες δραστηριότητες υπολογίζεται στα 4,90 σεντ έναντι 4,80 σεντ το 2017 και με τη συμπερίληψη των μη συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων στα 16,33 σεντ έναντι 4,72 το προηγούμενο έτος.

Η μερισματική πολιτική της Εταιρείας παραμένει σταθερή. Το Διοικητικό Συμβούλιο προχώρησε σε καταβολή πρώτου προμερίσματος ύψους 1,7 σεντ τον Ιούνιο του 2018, δεύτερου προμερίσματος επίσης προς 1,7 σεντ τον Νοέμβριο του 2018 ενώ η Γενική Συνέλευση ενέκρινε πρόταση του Συμβουλίου για την καταβολή τελικού μερίσματος ύψους 2,5 σεντ, έτσι ώστε το συνολικό μέρισμα για τη χρήση του έτους 2018 να ανέλθει στα 5,9 σεντ ανά μετοχή ή 17,35% επί της ονομαστικής αξίας της μετοχής.

Στον χαιρετισμό του, ο Εκτελεστικός Πρόεδρος της Petrolina (Holdings) Public Ltd κ. Κωστάκης Λευκαρίτης, τόνισε ότι «η Πετρολίνα έχει διαχρονικά επενδύσει σημαντικούς πόρους σε έργα υποδομής τα οποία εκτιμούμε ότι προσδίδουν στην Εταιρεία μας συγκριτικό επιχειρηματικό πλεονέκτημα. Σήμερα βρίσκεται στα τελικά στάδια η ολοκλήρωση της δεύτερης φάσης του ιδιόκτητου τερματικού υγρών καυσίμων στο Βασιλικό, η πλήρης λειτουργία του οποίου προγραμματίζεται εντός του χρονοδιαγράμματος που έχει καθορίσει η Κυβέρνηση, δηλαδή μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους».  

Επίσης, ανέφερε ότι προχωρούν όλες οι διαδικασίες για την κατασκευή τερματικού υγραερίου, επίσης στο Βασιλικό, μέσω κοινοπραξίας, το οποίο έχει ως στόχο να τεθεί σε λειτουργία μέχρι τέλος του ερχόμενου έτους όπως καθορίζει και το Κυβερνητικό χρονοδιάγραμμα.  

Ο κ. Λευκαρίτης επεσήμανε ότι με την πλήρη μεταφορά των εργασιών αποθήκευσης πετρελαιοειδών και υγραερίου στο Βασιλικό, η Εταιρεία θα προχωρήσει στην αποξήλωση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων που βρίσκονται στο παραλιακό μέτωπο Λάρνακας με την κατεδάφιση όλων των δεξαμενών και τον καθαρισμό της γης.  «Στόχος μας», σημείωσε, «είναι όπως τα ιδιόκτητα οικόπεδα στα οποία βρίσκονται τα τερματικά της Εταιρείας στη Λάρνακα ενταχθούν σε νέες πολεοδομικές ζώνες ώστε να τύχουν κατάλληλης ανάπτυξης και προς τούτο προσβλέπουμε στην εκ μέρους της πολιτείας θετική ανταπόκριση. Βεβαίως, η έδρα της Εταιρείας θα εξακολουθήσει να είναι η Λάρνακα». Παράλληλα, ανέφερε ότι το δίκτυο πρατηρίων βρίσκεται πάντοτε σε συνεχή αναβάθμιση στα πρότυπα ευρωπαϊκών προδιαγραφών σε θέματα ασφάλειας, λειτουργικότητας και εμφάνισης, έτσι που να προσφέρει το κατάλληλο περιβάλλον στον καταναλωτή.

Ο κ. Λευκαρίτης ευχαρίστησε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τη Διεύθυνση, τους πρατηριούχους, το προσωπικό, τους ελεγκτές, τους νομικούς συμβούλους καθώς και όλους τους μετόχους της Εταιρείας για την εμπιστοσύνη τους.

Ολόκληρη η Ετήσια Έκθεση του 2018, είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της ΠΕΤΡΟΛΙΝΑ www.petrolina.com.cy.