ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Η  PETROLINA (HOLDINGS) PUBLIC LTD («Petrolina») παρέχει μέσω της ιστοσελίδας της («Ιστοσελίδα») συγκεκριμένες πληροφορίες και υπηρεσίες («Υπηρεσίες»). Η παροχή και χρήση τέτοιων Υπηρεσιών θα πρέπει να θεωρείται ότι υπόκειται πάντοτε στη δική σας ανεπιφύλακτη αποδοχή των ακόλουθων Όρων και Προϋποθέσεων («Όροι και Προϋποθέσεις Ιστοσελίδας»): 

 

1.      Χρήση της Ιστοσελίδας


1.1    Μην χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα κατά τρόπον που προκαλεί ή δύναται να προκαλέσει ζημιά στην Ιστοσελίδα ή επηρεασμό της λειτουργικότητάς της σε οιονδήποτε βαθμό.

1.2    Μην χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα κατά τρόπο αθέμιτο, παράνομο, απατηλό ή ζημιογόνο, ή συναφή με οιαδήποτε δραστηριότητα τέτοιας φύσεως.

1.3    Παραβιάσεις, οι οποίες θεωρούνται ως τέτοιες, είναι οι ακόλουθες:

1.3.1        Χρήση της Ιστοσελίδας για διαβίβαση, αντιγραφή, αποθήκευση, αποστολή ή διατήρηση υλικού το οποίο περιλαμβάνει ιούς όπως  spyware, Trojanhorses, keyloggers, backdoors, rootkits ή οιοδήποτε άλλο λογισμικό το οποίο δημιουργήθηκε με πρόθεση βλάβης, καταστροφής, διάσπασης ή καθοιονδήποτε τρόπο βλαπτικό προς τη λειτουργικότητα της Ιστοσελίδας.

1.3.2        Διεξαγωγή οιασδήποτε συστηματικής ή αυτοματοποιημένης συλλογής δεδομένων όπως περιμάζεμα, εξαγωγή δεδομένων (μαζική αποθήκευση και αντιγραφή, εξόρυξη δεδομένων, εξαγωγή δεδομένων και συλλογή) χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση της Petrolina.

1.3.3        Χρήση της Ιστοσελίδας για διαβίβαση ή αποστολή εκούσια παρασχεθέντων εμπορικών επικοινωνιών.

1.3.4        Χρήση της Ιστοσελίδας για οιονδήποτε σκοπό διαφημιστικής φύσεως χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση της Petrolina.

1.3.5        Ανάρτηση, ηλεκτρονική αποστολή, διασύνδεση ή εναλλακτικά διαβίβαση ή χρήση της Ιστοσελίδας ή των Υπηρεσιών για προαγωγή οιουδήποτε παράνομου, ζημιογόνου, ενοχλητικού, δυσφημιστικού, απειλητικού, χυδαίου, αισχρού, πορνογραφικού, απεχθούς ή άλλως αποδοκιμαστέου/ αθέμιτου υλικού οιουδήποτε είδους το οποίο εκμεταλλεύεται τα παιδιά ή παρεμβαίνει στην ιδιωτική ζωή ατόμου ή σε άλλα δικαιώματα, ή οιοδήποτε υλικό το οποίο η Petrolinaκατά την αποκλειστική διακριτική της ευχέρεια δεν επιθυμεί την μεταφορά ή διαβίβαση του στην Ιστοσελίδα.

1.3.6        Μεταφορά, ηλεκτρονική αποστολή, ή άλλως διαβίβαση εικόνων, λογισμικού, κειμένου ή άλλου υλικού το οποίο προστατεύεται από την περί διανοητικής ιδιοκτησίας νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό τη νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας και περί εμπορικών σημάτων και τα δικαιώματα της δημοσίευσης και του ιδιωτικού απορρήτου, εξαιρουμένης της περίπτωσης που είστε κάτοχος ή διαχειριστής των δικαιωμάτων ή έχετε λάβει όλες τις απαραίτητες εξουσιοδοτήσεις προς τούτο.

1.3.7        Εμπλοκή σε ή /και ενθάρρυνση συμπεριφοράς η οποία ενδέχεται να παραβιάζει οιονδήποτε εφαρμοστέο νόμο ή κανονισμό ή να εγείρει αστική ευθύνη.

1.3.8        Εμπλοκή σε συμπεριφορά η οποία δύναται να προκαλέσει ζημιά ή να παραβλάψει τη λειτουργικότητα της Ιστοσελίδας ή των Υπηρεσιών.

1.3.9        Πλαστοπροσωπία/ Μίμηση οιουδήποτε προσώπου ή οντότητας, ψευδής δήλωση ή άλλως παραποίηση της ταυτότητάς σας ή της ιδιότητάς σας καθ’ οιονδήποτε τρόπο.

1.3.10    Εμπλοκή σε διαφήμιση ή προώθηση αγαθών ή υπηρεσιών.

1.3.11    Συνδρομή ή συγκατάθεση στην εμπλοκή προσώπων σε οιεσδήποτε από τις παραπάνω περιγραφείσες δραστηριότητες.

1.4    Καθίστασθε υπεύθυνοι να υπακούετε σε άπαντες τους εφαρμοστέους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και εμπορικών σημάτων. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα ή τις παρασχεθείσες μέσω αυτής Υπηρεσίες με σκοπό να παραβιάσετε την πνευματική ιδιοκτησία, τα εμπορικά σήματα, τις πατέντες, ή οιαδήποτε άλλα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας της Petrolina, ή οιουδήποτε προσώπου ή οιασδήποτε άλλης οντότητας. Η Petrolina δύναται να τερματίσει την πρόσβασή σας στην Ιστοσελίδα, εάν είναι πεπεισμένη ότι χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα κατά τρόπον που παραβιάζει τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας τηςPetrolina ή άλλου προσώπου ως έχει εξηγηθεί ανωτέρω. Εν περιπτώσει παραβίασης, ενδέχεται να κληθείτε να πληρώσετε αποζημιώσεις στην Petrolina.

2.      Περιορισμένη Πρόσβαση

 

2.1. Η Petrolina επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να περιορίζει κατά τη διακριτική της ευχέρεια την πρόσβαση σε οιοδήποτε μέρος της Ιστοσελίδας ή σε ολόκληρη την Ιστοσελίδα.

 

2.2. Εάν η Petrolina σας παράσχει όνομα χρήστη και κωδικό για πρόσβαση σε περιορισμένα μέρη της Ιστοσελίδας, θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι και τα δυο στοιχεία θα παραμείνουν απόρρητα και θα πρέπει να ενημερώσετε γραπτώς την Petrolina σε περίπτωση που αποτύχετε να πράξετε τούτο. Καθίστασθε υπεύθυνοι για οιαδήποτε δραστηριότητα στην Ιστοσελίδα η οποία απορρέει από οιαδήποτε πιθανή αποτυχία σας να διατηρήσετε απόρρητα το όνομα χρήστη ή τον κωδικό σας και θα θεωρείστε υπεύθυνοι για οιαδήποτε απώλεια/ ζημιά προκύψει συνεπεία της αποτυχίας αυτής.

 

2.3.  Μην χρησιμοποιείτε όνομα χρήστη, ή κωδικό οιουδήποτε άλλου προσώπου για πρόσβαση στην Ιστοσελίδα, εκτός εάν διασφαλίσετε γραπτή συγκατάθεση του προσώπου αυτού.

 

2.4. Η Petrolina ενδέχεται να καταστήσει ανενεργό το όνομα χρήστη και τον κωδικό σας οιαδήποτε στιγμή κατά τη διακριτική της ευχέρεια και άνευ ειδοποίησης.

 

3.      Η Συγκατάθεσή σας

 

3.1. Η χρήση της Ιστοσελίδας θα πρέπει να διενεργείται με προσοχή, συναίσθηση και ορθή κρίση. Οιοδήποτε υλικό (περιλαμβανομένων ενδεικτικά κειμένων, εικόνων, ακουστικού υλικού και οπτικοακουστικού υλικού) το οποίο δημοσιεύετε στην ή διαβιβάζετε στην ή μέσω της Ιστοσελίδας, εμπίπτει στην αποκλειστική σας ευθύνη.

 

3.2.  Συμφωνείτε, δηλώνετε και εγγυάσθε ότι οιεσδήποτε πληροφορίες δημοσιεύετε ή διαβιβάζετε μέσω της Ιστοσελίδας είναι αληθείς, ακριβείς, μη παραπλανητικές, παρασχεθείσες καλή τη πίστει/ καλόπιστα και σε συμμόρφωση με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις.

 

3.3. Με την τοποθέτηση περιεχομένου στην Ιστοσελίδα, σας παραχωρείτε η άδεια της Petrolina για χρήση, αναπαραγωγή, μετάφραση, δημοσίευση και διανομή του περιεχομένου σε οιαδήποτε υφιστάμενα ή μελλοντικά μέσα. Η Petrolina επιφυλάσσεται του δικαιώματος –όχι της υποχρέωσης- κατά την αποκλειστική διακριτική της ευχέρεια να απορρίψει ή να διαγράψει οιοδήποτε περιεχόμενο, καθώς επίσης και να αναστείλει ή να τερματίσει χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση την πρόσβασή σας στην Ιστοσελίδα εν περιπτώσει παραβίασης ή απόπειρας παραβίασης της παρούσας Συμφωνίας. Έμμεση ή απόπειρα παραβίασης της παρούσας Συμφωνίας, και πραγματική ή απόπειρα παραβίασης από τρίτο μέρος το οποίο ενεργεί για λογαριασμό σας, θα πρέπει να θεωρείται παραβίαση της παρούσας Συμφωνίας. Επιπρόσθετα, συνιστά παραβίαση της παρούσας Συμφωνίας η χρήση Υπηρεσιών άλλης εταιρείας προς διευκόλυνση οιωνδήποτε δραστηριοτήτων οι οποίες παραβιάζουν την παρούσα Συμφωνία, εφόσον η εν λόγω χρήση υπηρεσίας άλλης εταιρείας ευλόγως θα αναμένονταν να επηρεάσει αρνητικά την Ιστοσελίδα και τις Υπηρεσίες καθοιονδήποτε τρόπο.

 

4.      Μη Εξουσιοδότηση/Αδειοδότηση

 

4.1. Εκτός όπου προνοείται άλλως, εμείς ή εξουσιοδοτημένοι μας, κατέχουν τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας στην Ιστοσελίδα και υλικό της Ιστοσελίδας. Με την επιφύλαξη της παρακάτω άδειας/ εξουσιοδότησης, όλα τα εν λόγω δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας  διασφαλίζονται.

 

4.2. Δύνασθε να δείτε, να μεταφορτώσετε στον υπολογιστή σας για σκοπούς προσωρινής αποθήκευσης και μόνο, και σελίδες εκτύπωσης (ή άλλο περιεχόμενο) από την Ιστοσελίδα για αποκλειστικά προσωπική σας χρήση σύμφωνα με τους περιορισμούς που τίθενται παρακάτω και οπουδήποτε αλλού στους παρόντες όρους χρήσης.

 

5.      Εκτύπωση

 

5.1. Δύνασθε να εκτυπώσετε ένα αντίγραφο περιεχομένου αυτής της Ιστοσελίδας για προσωπική μη εμπορική χρήση, ή εν σχέσει με την αγορά οιωνδήποτε προϊόντων από την Petrolina υπό την προϋπόθεση ότι διατηρείτε οιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή δεδομένα εμπορικού σήματος άθικτα και αμετάβλητα.

 

5.2.  Δύνασθε να προωθήσετε, διανείμετε, ή/και να φωτοτυπήσετε υλικό το οποίο υπόκειται σε δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας της Petrolina και εντοπίζεται στην παρούσα Ιστοσελίδα μόνο εάν ολόκληρη η σχετική σελίδα ή το έγγραφο είναι αμετάβλητα και πλήρη περιλαμβάνοντας όλους τους τίτλους, υποσημειώσεις, αποποιήσεις ευθυνών, και άλλες πληροφορίες. Δεν δύνασθε να αντιγράψετε αυτά τα έγγραφα σε οιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα.

 

5.3. Πέρα από τα όσα προβλέπονται ειδικώς στην παρούσα παράγραφο, δεν δύνασθε να αντιγράφετε (με  εκτύπωση σε χαρτί, αποθήκευση σε δίσκο, τοποθέτηση σε άλλη ιστοσελίδα, μεταφόρτωση καθοιονδήποτε άλλο τρόπο), να διανείμετε (συμπεριλαμβανομένης της διανομής αντιγράφων), να μεταδίδετε ευρέως, να μεταβάλλετε ή να επεμβαίνετε καθοιονδήποτε τρόπο σε οιοδήποτε μέρος αυτής της Ιστοσελίδας.

 

6.      Δικαιώματα Εμπορικού Σήματος και Πνευματικής Ιδιοκτησίας

 

6.1. Το υλικό και οι πληροφορίες οι οποίες περιέχονται στην παρούσα Ιστοσελίδα προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Αντιγραφή, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, μεταφόρτωση, ευρεία μετάδοση, δημοσίευση, διαβίβαση ή διανομή οιασδήποτε μορφής υλικού που περιέχεται στην παρούσα Ιστοσελίδα απαγορεύεται νοουμένου ότι δεν επιτρέπεται ρητώς από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις της Ιστοσελίδας. Η χρήση του υλικού που περιέχεται στην Ιστοσελίδα, για οιοδήποτε σκοπό ή καθοιονδήποτε τρόπο άλλο από την προσωπική, μη εμπορική χρήση συνιστά παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας ή άλλων δικαιωμάτων ιδιοκτησίας. Δύνασθε να χρησιμοποιείτε το υλικό και τις πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα Ιστοσελίδα μόνο εάν κατέχετε γραπτή άδεια εκ των προτέρων από την Petrolina. Οφείλετε να συμμορφώνεστε με όλους τους ισχύοντες νόμους και την περί εμπορικών σημάτων νομοθεσία.

 

7.      Δήλωση Ιδιωτικού Απορρήτου

 

7.1. Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα Ιστοσελίδα αντιμετωπίζονται σύμφωνα με την   Πολιτική Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου που περιέχεται στην παρούσα Ιστοσελίδα.

 

8.      Μη παροχή Εγγύησης

 

8.1. Δεν παρέχεται καμία εγγύηση ότι οι Υπηρεσίες της Ιστοσελίδας θα είναι αδιάκοπες ή αλάνθαστες, ή ότι η Ιστοσελίδα είναι απαλλαγμένη από ιούς ή άλλο κακόβουλο λογισμικό και επιζήμια στοιχεία. Η Εταιρεία δεν παρέχει καμία εγγύηση σε σχέση με τη χρήση του περιεχομένου της παρούσας Ιστοσελίδας αναφορικά με την ορθότητα, την ακρίβεια, την επάρκεια, την αξιοπιστία ή άλλως. Δεν υφίσταται περιεχόμενο σε αυτή την Ιστοσελίδα το οποίο αποτελεί ή έμελλε να αποτελέσει συμβουλή οιασδήποτε φύσεως. Εάν χρειάζεσθε συμβουλή για οιοδήποτε ζήτημα, θα πρέπει να αποταθείτε στον κατάλληλο επαγγελματία.

 

9.      Περιορισμός της Ευθύνης

 

9.1. Η Petrolina δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν άμεσες, έμμεσες, ειδικές, συνεπακόλουθες άλλες απώλειες ή ζημιές οιουδήποτε είδους προκύπτουν από την πρόσβαση ή τη χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας ή οιαδήποτε πληροφορία εμπεριέχεται σε αυτή.

 

10.  Τροποποιήσεις και Οποιοιδήποτε Πρόσθετοι Όροι και Προϋποθέσεις

 

10.1. Οι Όροι και Προϋποθέσεις της Ιστοσελίδας δύνανται να αναθεωρηθούν από την Petrolina καθοιονδήποτε χρόνο άνευ προειδοποίησης. Θα πρέπει να επισκέπτεσθε την Ιστοσελίδα κατά περιόδους προς διασφάλιση ότι παραμένετε ενημερωμένοι για τις πλέον πρόσφατες τροποποιήσεις των Όρων και των Προϋποθέσεων οι οποίες θα σας δεσμεύουν. Η χρήση της Ιστοσελίδας ή των Υπηρεσιών μετά τις τροποποιήσεις συνιστά συμφωνία με αυτές τις τροποποιήσεις. Ως εκ τούτου, θα δεσμεύεστε νομικώς από τους αναθεωρημένους ή τροποποιημένους Όρους και Προϋποθέσεις.

 

11.  Εκχώρηση

 

11.1. Ενδέχεται να μεταφέρουμε, να εκχωρήσουμε ή άλλως να χειριστούμε τα δικαιώματά μας ή/ και τις υποχρεώσεις μας δυνάμει των παρόντων όρων χρήσης χωρίς ειδοποίηση ή τη συγκατάθεσή σας. Δεν δύνασθε να μεταφέρετε, να εκχωρήσετε ή άλλως να χειριστείτε τα δικαιώματα ή/και τις υποχρεώσεις σας δυνάμει των παρόντων όρων χρήσης.

 

12.  Διαχωρισμός

 

12.1. Εάν μια διάταξη των παρόντων όρων χρήσης κριθεί από οιοδήποτε δικαστήριο ή αρμόδια αρχή ως παράνομη ή/και μη εφαρμόσιμη, οι υπόλοιπες διατάξεις εξακολουθούν να ισχύουν. Εάν οιαδήποτε παράνομη ή/και μη εφαρμόσιμη πρόνοια θα καθίστατο νόμιμη ή εφαρμόσιμη, αν ένα μέρος της διαγράφονταν, αυτό το μέρος θα πρέπει να θεωρείται διαγεγραμμένο, και το υπόλοιπο μέρος της πρόνοιας θα συνεχίσει να ισχύει.

 

13.  Μη εμπιστευτικότητα των υλικών του Χρήστη

 

13.1. Τυχόν ανεπιθύμητο υλικό ή ιδέες οι οποίες είναι αναρτημένες ή καθοιονδήποτε τρόπο διαβιβάζονται μέσω της Ιστοσελίδας θα πρέπει να γίνεται κατά τρόπο μη εμπιστευτικό και η Petrolina δεν θα καθίσταται υπεύθυνη για τη χρήση των καθοιονδήποτε τρόπο.

 

14.  Αποζημίωση της Petrolina

 

14.1. Συμφωνείτε να αποζημιώσετε, να απαλλάξετε και να υπερασπιστείτε την Petrolina, όπως επίσης και τους Λειτουργούς, Διευθύνοντες Συμβούλους και τους Υπαλλήλους της από και ενάντια σε οιαδήποτε αξίωση, απαίτηση, αιτία αγωγής, χρέος, απώλεια ή ευθύνη, συμπεριλαμβανομένων εύλογων δικηγορικών εξόδων, στην έκταση που τέτοια αγωγή θεμελιώνεται ή απορρέει από ή σχετίζεται με δική σας παραβίαση, ή παραβίαση από οιονδήποτε άλλο πρόσωπο το οποίο χρησιμοποιεί τον κωδικό πρόσβασης ή τον λογαριασμό σας  των Όρων και των Προϋποθέσεων της παρούσας Συμφωνίας.

 

15.  Παραβιάσεις των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων της Ιστοσελίδας

Εάν οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις παραβιαστούν καθοιονδήποτε τρόπο, η Petrolina επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να προβεί σε οιαδήποτε ενέργεια θεωρήσει κατάλληλη προς αντιμετώπιση της παραβίασης συμπεριλαμβανομένης της αναστολής και απαγόρευσης πρόσβασης, την παρακώλυση της διεύθυνσης IPτου Υπολογιστή σας από την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα, ή/και κίνηση δικαστικών διαδικασιών εναντίον σας.

16.  Συνολική Συμφωνία

 

16.1. Οι παρόντες όροι χρήσης, μαζί με την Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου μας, συνιστούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ εσάς και της Petrolina σχετικά με τη χρήση της Ιστοσελίδας μας και αντικαθιστούν όλες τις προηγούμενες συμφωνίες αναφορικά με τη χρήση της Ιστοσελίδας μας.

 

17.  Δικαιοδοσία και Εφαρμοστέο Δίκαιο

 

17.1. Η χρήση των Όρων και Προϋποθέσεων και οιαδήποτε διαφορά ή αξίωση που απορρέει από ή σε σχέση με αυτούς ή το αντικείμενό τους ή τον τύπο τους (συμπεριλαμβανομένων και εξωσυμβατικών διαφορών ή αξιώσεων), διέπονται από και ερμηνεύονται σε συμφωνία με τη νομοθεσία της Κύπρου. Τα Δικαστήρια της Κύπρου θα έχουν αποκλειστική αρμοδιότητα αναφορικά με οιαδήποτε αξίωση η οποία απορρέει από ή σχετίζεται με την παρούσα Ιστοσελίδα.  Συμφωνείτε να θέσετε οιαδήποτε διαφορά η οποία απορρέει από τη χρήση της Ιστοσελίδας στην αποκλειστική δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Κύπρου.

 

18.  Επικοινωνήστε μαζί μας

 

18.1. Για περαιτέρω πληροφορίες ή ερωτήματα αναφορικά με τους παραπάνω Όρους και Προϋποθέσεις της Ιστοσελίδας μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον διαχειριστή της Ιστοσελίδας στο ITDepartment@petrolina.com.cy.