ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - SEVEZO CENTRAGAS

1. Εισαγωγή

Το παρόν ενημερωτικό φυλλάδιο περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που πρέπει ναγνωστοποιούνται στο ενδιαφερόμενο κοινό από τη Μονάδα της Centragaz στη Λάρνακα, Κύπρου καικαλύπτει τις νομοθετικές υποχρεώσεις της εταιρίας με βάση την Κ.Δ.Π. 347/2015. Οι πληροφορίες αυτέςαφορούν κυρίως στις επικίνδυνες ουσίες και στη φύση των κινδύνων ατυχημάτων μεγάλης κλίμακας,που είναι δυνατόν να προκύψουν από τη δραστηριότητα της Μονάδας. Συντάχθηκε στα πρότυπα πουορίζονται από τον Οργανισμό «Health and Safety Executive» του Ηνωμένου Βασιλείου, σε ό,τι αφορά στιςπληροφορίες που δημοσιοποιούνται στο κοινό σχετικά με Μονάδες που εμπίπτουν στην Οδηγία2012/18/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την αντιμετώπιση των κινδύνωνμεγάλων ατυχημάτων σχετιζόμενων με επικίνδυνες ουσίες (SEVESO III).

2. Στοιχεία Μονάδας

Εμπορική επωνυμία εταιρίας:  Petrolina (Holdings) Public Ltd 
Διεύθυνση: Δρόμος Λάρνακας - Δεκέλειας, 6019 Λάρνακα, Κύπρος
Υπόκειται στις διατάξεις των Κανονισμών του 2015 περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Αντιμετώπιση Κινδύνων Ατυχημάτων Μεγάλης Κλίμακας Σχετιζόμενων με Επικίνδυνες Ουσίες) - Κ.Δ.Π. 347/2015; Ναι, θεωρούμενη μονάδα ανώτερης βαθμίδας
Έχει υποβληθεί στην αρμόδια αρχή έκθεση ασφάλειας; Ναι
Δραστηριότητες μονάδας: Μεταφορά υγραερίου από/προς την Petrolina Gas,
αποθήκευση σε δεξαμενές
Ημερομηνία τελευταίας επιθεώρησης από την αρμόδια αρχή: Περισσότερες πληροφορίες:
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf/all/D06046C1272FB786C2257DDB0043A518/$file/Programma_epitheori
seon_Monades_SEVESO.pdf?openelement
Περισσότερες πληροφορίες για τη μονάδα: Τηλ.: +357 24 638183
Φαξ: +357 24 819437
info@petrolina.com.cy
Ηλεκτρονική πηγή πληροφοριών: http://www.petrolina.com.cy


3. Πληροφορίες για τις Επικίνδυνες Ουσίες

Ονομασία Κατηγορία Επικίνδυνων Ουσιών (Κ.Δ.Π. 347/2015)  Κύρια Επικίνδυνα Χαρακτηριστικά 
Υγραέριο Υγροποιημένα αέρια εξαιρετικά εύφλεκτα Εξαιρετικά εύφλεκτη ουσία που μπορεί να προκαλέσει φωτιά/έκρηξη


4. Ατυχήματα Μεγάλης Κλίμακας

Όλα τα σενάρια που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ατύχημα μεγάλης κλίμακας έχουν αναγνωριστείαπό τη Μονάδα και έχουν παρθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή τέτοιων ατυχημάτων καιτον περιορισμό των συνεπειών τους στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον.Η Petrolina (Holdings) Public Ltd θα προβεί στις αναγκαίες ρυθμίσεις επιτόπου, ιδίως σε συνεργασία μετις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, για την αντιμετώπιση των ατυχημάτων μεγάλης κλίμακας και τηνελαχιστοποίηση των επιδράσεών τους.

Φύση των κινδύνων ατυχημάτων μεγάλης κλίμακας:  Διαρροή επικίνδυνων ουσιών
Φωτιά
Έκρηξη
Περιληπτικά στοιχεία των κύριων τύπων σεναρίων ατυχημάτων μεγάλης κλίμακας: Έκρηξη - Οι συνέπειες μιας έκρηξης λόγω υγραερίου αναμένεται να προκαλέσουν υλικές ζημιές σε κτίρια εκτός της Μονάδας.
Φωτιά - Η διάρκειά της μπορεί να ποικίλλει από λίγα δευτερόλεπτα έως αρκετά λεπτά ή ώρες. Μπορεί να προκληθούν τραυματισμοί, ενώ η φωτιά μπορεί να επεκταθεί σε άλλες περιοχές, λόγω μετακίνησης και ανάφλεξης εύφλεκτου νέφους. 
Μέτρα ελέγχου για την αντιμετώπιση των ατυχημάτων μεγάλης κλίμακας: Ελεγχόμενη είσοδος στην εγκατάσταση και ενισχυμένο σύστημα παρακολούθησης μέσω καμερών ασφάλειας.
Τα συστήματα ελέγχου, οι δεξαμενές, οι αγωγοί και ο λοιπόςεξοπλισμός της εγκατάστασης έχουν σχεδιαστεί, κατασκευαστεί και συντηρούνται με τέτοιο τρόπο ώστε νααποτρέπονται τα ατυχήματα μεγάλης κλίμακας.
Τακτικοί έλεγχοι για τη διατήρηση και αναβάθμιση του επιπέδου ασφάλειας της εγκατάστασης και του εξοπλισμού.
Διαρκής εκπαίδευση εργοδοτουμένων, έτσι ώστε να διασφαλίζεται, ότι διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα πραγματοποίησης των καθηκόντων τους και αντιμετώπισης
επειγουσών αναγκών.
Επίβλεψη εργοδοτουμένων, εργολαβικών συνεργείων και επισκεπτών.
Σύστημα έκδοσης αδειών εργασίας.
Έλεγχος και διαρκής βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας και Υγείας.
Σχέδια επείγουσας ανάγκης και κοινές ασκήσεις με τις εγκαταστάσεις της περιοχής, την Πολιτική Άμυνα και τις άλλες αρμόδιες Αρχές.
Λειτουργικό σύστημα επικοινωνίας, τόσο εντός εγκατάστασης όσο και με τους αρμόδιους φορείς και
υπηρεσίες εκτός αυτής.
Διαδικασίες απομόνωσης με σκοπό την πρόληψη και τη μείωση των συνεπειών ατυχημάτων.
Αυτόματα συστήματα απομόνωσης και διακοπής λειτουργίας.
Εξάλειψη πηγών ανάφλεξης με βάση σχετική μελέτη.
Φορητά και σταθερά συστήματα πυρόσβεσης, τα οποία ελέγχονται διαρκώς για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής τους λειτουργίας.
Διαδικασία διαχείρισης αλλαγών για τη διατήρηση του επιπέδου ασφάλειας της εγκατάστασης.
Πιθανές συνέπειες των ατυχημάτων μεγάλης κλίμακας στην ανθρώπινη υγεία: Άμεση επαφή με υγραέριο μπορεί να προκαλέσει ψυχρό έγκαυμα και βλάβη στα μάτια.
Πιθανή πρόκληση εγκαυμάτων μετά την εκδήλωση φωτιάς.
Πιθανοί τραυματισμοί λόγω εκτόξευσης θραυσμάτων μετά από έκρηξη.
Πιθανές συνέπειες των ατυχημάτων μεγάλης κλίμακας στο περιβάλλον: Πιθανότητα πρόκλησης ζημιών σε κτίρια της περιοχής.
Τρόπος ενημέρωσης του κοινού σε περίπτωση εκδήλωσης ατυχήματος μεγάλης κλίμακας: Οι σειρήνες Πολιτικής Άμυνας, οι ραδιοφωνικοί και τηλεοπτικοί σταθμοί καθώς και τα μέλη των υπηρεσιών επείγουσας ανάγκης είναι οι βασικοί τρόποι ειδοποίησης του κοινού.
Οι σειρήνες θα μεταδώσουν αυξομειούμενο σε ένταση σήμα κινητοποίησης διάρκειας δυο λεπτών. Στη συνέχεια, θα ακολουθήσουν φωνητικά μηνύματα με σχετικές οδηγίες ανάλογα με τη φύση κάθε περίπτωσης.
Συμβουλές σχετικά με τις απαραίτητες ενέργειες σε περίπτωση ατυχήματος μεγάλης κλίμακας θα δοθούν από τους τηλεοπτικούς/ραδιοφωνικούς σταθμούς (99.0 FM).
Σε περίπτωση εκδήλωσης ατυχήματος μεγάλης κλίμακας, συνίσταται στα άτομα να παραμείνουν εντός εσωτερικών χώρων και να συνεργάζονται με τις αρμόδιες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση που αυτό απαιτηθεί.
Εάν βρίσκεστε σπίτι, κλείστε αμέσως όλες τις πόρτες και τα παράθυρα και καλύψτε πιθανά ανοίγματα με ιδιαίτερη προσοχή. Τερματίστε αμέσως τη χρήση υγραερίου, σταματήστε συστήματα εξαερισμού και μην καπνίζετε.
Μην χρησιμοποιείται τον κύριο Δρόμο Λάρνακας - Δεκέλειας.
Περισσότερες πληροφορίες για το εξωτερικό σχέδιο επείγουσας ανάγκης: http://www.moi.gov.cy/moi/cd/cd.nsf/All/42B81AF7196ED5ADC2257A48002F38FA?OpenDocument&highlight=seveso
http://www.seveso.lca.com.cy/
Είναι δυνατόν ένα ατύχημα μεγάλης κλίμακας να επηρεάσει άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Όχι