ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - SEVEZO ΒΑΣΙΛΙΚΟ

1. Εισαγωγή

Το παρόν ενημερωτικό φυλλάδιο περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που πρέπει να γνωστοποιούνται στο ενδιαφερόμενο κοινό από το Σταθμό Αποθήκευσης και Διακίνησης Καυσίμων της Petrolina (Holdings) Public Ltd στο Βασιλικό, Κύπρου και καλύπτει τις νομοθετικές υποχρεώσεις της εταιρίας με βάση την Κ.Δ.Π. 347/2015. Οι πληροφορίες αυτές αφορούν κυρίως στις επικίνδυνες ουσίες και στη φύση των κινδύνων ατυχημάτων μεγάλης κλίμακας, που είναι δυνατόν να προκύψουν από τη δραστηριότητα της μονάδας. Συντάχθηκε στα πρότυπα που ορίζονται από τον Οργανισμό «Health and Safety Executive» του Ηνωμένου Βασιλείου, σε ό,τι αφορά στις πληροφορίες που δημοσιοποιούνται στο κοινό σχετικά με μονάδες που εμπίπτουν στην Οδηγία 2012/18/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζόμενων με επικίνδυνες ουσίες (SEVESO III).


2. Στοιχεία Μονάδας

Εμπορική επωνυμία εταιρίας:  Petrolina (Holdings) Public Ltd 
Διεύθυνση: Κοινότητα Μαρί, Βασιλικό, Κύπρος
Υπόκειται στις διατάξεις των Κανονισμών του 2015 περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Αντιμετώπιση Κινδύνων Ατυχημάτων Μεγάλης Κλίμακας Σχετιζόμενων με Επικίνδυνες Ουσίες) - Κ.Δ.Π. 347/2015; Ναι, θεωρούμενη μονάδα ανώτερης βαθμίδας
Έχει υποβληθεί στην αρμόδια αρχή έκθεση ασφάλειας; Ναι
Δραστηριότητες μονάδας: Δραστηριότητες μονάδας:
Παραλαβή πετρελαιοειδών από πλοία, αποθήκευση σε δεξαμενές και φόρτωση σε πλοία και βυτιοφόρα οχήματα.
Ημερομηνία τελευταίας επιθεώρησης από την αρμόδια αρχή: Περισσότερες πληροφορίες: http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf/All/D06046C1272FB786C2257DDB0043A518/
$file/Programma_epitheoriseon_Monades_SEVESO.pdf
Περισσότερες πληροφορίες για τη μονάδα: Τηλ.: +357 24 848000
Φαξ: +357 24 657173
info@petrolina.com.cy
Ηλεκτρονική πηγή πληροφοριών: http://www.petrolina.com.cy


3. Πληροφορίες για τις Επικίνδυνες Ουσίες

Ονομασία Κατηγορία Επικίνδυνων Ουσιών (Κ.Δ.Π. 347/2015)  Κύρια Επικίνδυνα Χαρακτηριστικά 
Βενζίνη Πετρελαιοειδή Εύφλεκτο υγρό που μπορεί να προκαλέσει φωτιά/έκρηξη - Μέτρια τοξικό για την υδρόβια ζωή
Πετρέλαιο Πετρελαιοειδή Εύφλεκτο υγρό που μπορεί να προκαλέσει φωτιά - Τοξικό για την υδρόβια ζωή
Μαζούτ Πετρελαιοειδή Εύφλεκτα υγρό που μπορεί να προκαλέσει φωτιά - Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς
 Αεροπορικό καύσιμο Πετρελαιοειδή Εύφλεκτο υγρό που μπορεί να προκαλέσει φωτιά - Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς


4. Ατυχήματα Μεγάλης Κλίμακας

Όλα τα σενάρια που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ατύχημα μεγάλης κλίμακας έχουν αναγνωριστεί από τη μονάδα και έχουν παρθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή τέτοιων ατυχημάτων και τον περιορισμό των συνεπειών τους στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον.
Η Petrolina (Holdings) Public Ltd θα προβεί στις αναγκαίες ρυθμίσεις επιτόπου, ιδίως σε συνεργασία με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, για την αντιμετώπιση των ατυχημάτων μεγάλης κλίμακας και την ελαχιστοποίηση των επιδράσεών τους.

Φύση των κινδύνων ατυχημάτων μεγάλης κλίμακας:  Διαρροή επικίνδυνων ουσιών
Φωτιά
Έκρηξη
Περιληπτικά στοιχεία των κύριων τύπων σεναρίων ατυχημάτων μεγάλης κλίμακας: Διαρροή - Διαρροή υγρού ή/και μολυσμένου νερού πυρόσβεσης στα παράκτια ύδατα, στο έδαφος ή/και στα υπόγεια ύδατα. Περιβαλλοντική ρύπανση.
Φωτιά - Μπορεί να ποικίλλει από έντονη φωτιά λίγων δευτερολέπτων έως και μεγάλη πυρκαγιά διάρκειας αρκετών ωρών. Τέτοιο σενάριο δεν είναι δυνατόν να επηρεάσει κατοικημένες περιοχές. Λόγω της φωτιάς μπορεί να δημιουργηθεί νέφος καπνού και να προκληθούν δυσκολίες στην αναπνοή και αποθέσεις καπνιάς σε ιδιοκτησίες και βλάστηση.
Έκρηξη - Οι συνέπειες μιας έκρηξης λόγω εύφλεκτων ατμών δεν αναμένεται να επηρεάσουν κατοικημένες περιοχές. Μπορεί να προκληθούν ζημιές σε κτίρια.
Μέτρα ελέγχου για την αντιμετώπιση των ατυχημάτων μεγάλης κλίμακας: Ελεγχόμενη είσοδος στην εγκατάσταση.
Τα συστήματα ελέγχου, οι δεξαμενές, οι αγωγοί και ο λοιπός εξοπλισμός της εγκατάστασης έχουν σχεδιαστεί, κατασκευαστεί και συντηρούνται με τέτοιο τρόπο ώστε να αποτρέπονται τα ατυχήματα μεγάλης κλίμακας.
Τακτικοί έλεγχοι για τη διατήρηση και αναβάθμιση του επιπέδου ασφάλειας της εγκατάστασης και του εξοπλισμού.
Διαρκής εκπαίδευση εργοδοτουμένων, έτσι ώστε να διασφαλίζεται, ότι διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα πραγματοποίησης των καθηκόντων τους και αντιμετώπισης επειγουσών αναγκών.
Επίβλεψη εργοδοτουμένων, εργολαβικών συνεργείων και επισκεπτών.
Σύστημα έκδοσης αδειών εργασίας.
Έλεγχος και διαρκής βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας και Υγείας.
Συστήματα συγκράτησης διαρροών για την ελαχιστοποίηση της διαρροής επικίνδυνων υλικών στο περιβάλλον.
Σχέδια επείγουσας ανάγκης και αντιρρύπανσης.
Λειτουργικό σύστημα επικοινωνίας, τόσο εντός εγκατάστασης όσο και με τους αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες εκτός αυτής.
Διαδικασίες απομόνωσης με σκοπό την πρόληψη και τη μείωση των συνεπειών ατυχημάτων.
Αυτόματα συστήματα απομόνωσης και διακοπής λειτουργίας.
Εξάλειψη πηγών ανάφλεξης με βάση σχετική μελέτη.
Φορητά και σταθερά συστήματα πυρόσβεσης, τα οποία ελέγχονται διαρκώς για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής τους λειτουργίας.
Κάμερες ασφάλειας για την εποπτεία της εγκατάστασης.
Διαδικασία διαχείρισης αλλαγών για τη διατήρηση του επιπέδου ασφάλειας της εγκατάστασης.
Πιθανές συνέπειες των ατυχημάτων μεγάλης κλίμακας στην ανθρώπινη υγεία: Άτομα με καλή υγεία είναι απίθανο να βιώσουν μακροπρόθεσμα προβλήματα υγείας από την προσωρινή έκθεση σε καπνό από πυρκαγιά.
Πιθανή πρόκληση εγκαυμάτων σε άτομα πλησίον της εγκατάστασης, αλλά όχι στις κατοικημένες περιοχές.
Πιθανές συνέπειες των ατυχημάτων μεγάλης κλίμακας στο περιβάλλον: Θαλάσσια ρύπανση και μόλυνση υπόγειων υδάτων
Πιθανότητα πρόκλησης ζημιών σε κτίρια πλησίον της εγκατάστασης.
Τρόπος ενημέρωσης του κοινού σε περίπτωση εκδήλωσης ατυχήματος μεγάλης κλίμακας: Εάν εκδηλωθεί ατύχημα μεγάλης κλίμακας, τα άτομα που ενδεχομένως προσβληθούν, θα ενημερωθούν από την Αστυνομία ή άλλη αρμόδια αρχή.
Σε περίπτωση εκδήλωσης ατυχήματος μεγάλης κλίμακας θα ηχήσει η σειρήνα της εγκατάστασης.
Συμβουλές σχετικά με τις απαραίτητες ενέργειες σε περίπτωση ατυχήματος μεγάλης κλίμακας θα δοθούν από τους τηλεοπτικούς/ραδιοφωνικούς σταθμούς.
Σε περίπτωση εκδήλωσης ατυχήματος μεγάλης κλίμακας, συνίσταται στα άτομα να παραμείνουν εντός εσωτερικών
χώρων και να συνεργάζονται με τις αρμόδιες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση που αυτό απαιτηθεί.
Περισσότερες πληροφορίες για το εξωτερικό σχέδιο επείγουσας ανάγκης: http://www.moi.gov.cy/moi/cd/cd.nsf/index_gr/index_gr?OpenDocument
Είναι δυνατόν ένα ατύχημα μεγάλης κλίμακας να επηρεάσει άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Όχι