ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η Petrolina (Holdings) Public Ltd είναι κυπριακή εταιρεία πετρελαιοειδών και δραστηριοποιείται στον τομέα εισαγωγής, αποθήκευσης και εμπορίας πετρελαιοειδών, υγραερίου, μηχανέλαιων και λιπαντικών.

Η Εταιρεία ιδρύθηκε το 1961 με κύρια δραστηριότητα την εμπορία πετρελαιοειδών και υγραερίου. Αναπτύχθηκε τόσο οργανικά όσο και μέσω εξαγορών και σήμερα διαθέτει ιδιόκτητο αποθηκευτικό χώρο στη Λάρνακα και στο Βασιλικό καθώς και δίκτυο 100 πρατηρίων καυσίμων σε όλη την ελεύθερη Κύπρο τα οποία λειτουργούν κάτω από τις εμπορικές επωνυμίες Petrolina και Agip. Μέσω του δικτύου πρατηρίων ως επίσης και μέσω απ’ ευθείας πωλήσεων, η Εταιρεία προμηθεύει τον κύπριο καταναλωτή και τις ντόπιες επιχειρήσεις με καύσιμα κίνησης και θέρμανσης, καύσιμα για βιομηχανική χρήση, καύσιμα πλοίων και αεροσκαφών, υγραέριο, λιπαντικά, μηχανέλαια και άλλα σχετικά προϊόντα.

Από το Δεκέμβριο του 2000, οι τίτλοι της Εταιρείας εισήχθηκαν στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου σύμφωνα με τις πρόνοιες των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμων και Κανονισμών.